Prezidentė didžiuojasi jos patarėjos įtraukimu į Rusijos „juodąjį sąrašą“
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko be­si­di­džiuo­jan­ti, kad Ru­si­ja į „juo­dą­jį są­ra­šą“ įtrau­kė jos pa­ta­rė­ją už­sie­nio po­li­ti­kai Jo­vi­tą Ne­liup­šie­nę.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, Mask­vos su­da­ry­ta­me są­ra­še, ku­ria­me esan­tiems as­me­nims drau­džia­ma at­vyk­ti į Ru­si­ją, yra „žy­miau­si Eu­ro­pos po­li­ti­kai“.

„Kiek ži­nau, ta­me są­ra­še yra žy­miau­si Eu­ro­pos po­li­ti­kai. Ga­liu tik pa­si­džiaug­ti, kad ma­no už­sie­nio rei­ka­lų pa­ta­rė­ja įtrauk­ta ša­lia to­kių žy­mių pa­var­džių (...). Tai di­džiu­lis įver­ti­ni­mas“, - žur­na­lis­tams Vil­niu­je pir­ma­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Anot už­sie­nio ži­niask­lai­dos, Ru­si­jos su­da­ry­ta­me „juo­da­ja­me są­ra­še“ yra 89 Eu­ro­pos Są­jun­gos po­li­ti­kai ir par­ei­gū­nai, įskai­tant sep­ty­nis lie­tu­vius.

Be J.Ne­liup­šie­nės, ja­me įra­šy­ti bu­vęs vals­ty­bės va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis, bu­vęs prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, bu­vęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vas Ge­di­mi­nas Gri­na, eu­ro­par­la­men­ta­ras li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas.

Ru­si­jos pa­skelb­tas są­ra­šas yra at­sa­kas į ES sank­ci­jas Mask­vai, ku­rias Bend­ri­ja pa­skel­bė rea­guo­da­ma į Ukrai­nai pri­klau­san­čio Kry­mo anek­si­ją ir se­pa­ra­tis­ti­nio konf­lik­to kurs­ty­mą Ry­tų Ukrai­no­je.

Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ser­ge­jus Lav­ro­vas tei­gė, kad ja­me esan­tys as­me­nys „ak­ty­viai rė­mė vals­ty­bės per­vers­mą“ Ukrai­no­je, tu­rė­da­mas ome­ny­je pro­ru­siš­ko pre­zi­den­to Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus pa­si­trau­ki­mą iš ša­lies per­nai per ma­si­nius pro­tes­tus.

ES prie­kaiš­tus dėl są­ra­šo S.Lav­ro­vas pa­va­di­no ab­sur­du, sa­ky­da­mas, kad tai tė­ra ri­bo­tas Mask­vos at­sa­kas į Va­ka­rų sank­ci­jas.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius Ru­si­jos „juo­dą­jį są­ra­šą“ pir­ma­die­nį pa­va­di­no pro­pa­gan­di­nio ka­ro da­li­mi.

„Aš ma­nau, tai ne­pa­leng­vi­na dvi­ša­lių san­ty­kių ar­ba tie­siog spren­di­mų, ku­rie yra pri­ima­mi tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Ru­si­jos. Aš ma­nau, tai ne­duo­da pliu­sų pa­si­ti­kė­ji­mo po­žiū­riu“, - žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė A.But­ke­vi­čius.