Prezidentė dėl situacijos Kauno izoliatoriuje tikisi „aiškaus ir konkretaus rezultato“
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko lau­kian­ti „aiš­kaus ir kon­kre­taus re­zul­ta­to“ iš Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­lie­ka­mo ty­ri­mo dėl ga­li­mų pa­žei­di­mų Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

„Vi­si ne­skaid­rūs ko­rup­ci­niai vie­šie­ji pir­ki­mai ne­ga­li bū­ti to­le­ruo­ja­mi ir tu­ri bū­ti la­bai griež­tai smer­kia­mi ir įver­tin­ti. To­dėl ti­kiuo­si, kad Vy­riau­sy­bės ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tas ty­ri­mas tu­rės la­bai aiš­kų ir kon­kre­tų re­zul­ta­tą. Nie­kur ko­rum­puo­ti vie­šie­ji pir­ki­mai ne­ga­li bū­ti to­le­ruo­ja­mi“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Ruk­lo­je sa­kė pre­zi­den­tė.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio pa­ve­di­mu pir­ma­die­nį pe­rė­mė iš Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to ty­ri­mą dėl ga­li­mų pa­žei­di­mų Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je. Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, at­li­kus ty­ri­mą bus spren­džia­ma dėl izo­lia­to­riaus va­do­vo Ed­var­do Kviat­kaus­ko ir Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Ži­vi­lės Mi­kė­nai­tės tar­ny­bi­nės at­sa­ko­my­bės.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Mil­dos Vai­niu­tės tei­gi­mu, bus sie­kia­ma iš­aiš­kin­ti vi­sus įsta­ty­mui nu­si­žen­gu­sius dar­buo­to­jus, ne­pai­sant jų pra­ei­ties nuo­pel­nų ar uži­ma­mų par­ei­gų: „Vals­ty­bės tar­ny­bo­je bus dau­giau skaid­ru­mo ir ne­liks ga­li­my­bių pikt­nau­džiau­ti, jei­gu pa­tys dar­buo­to­jai ne­to­le­ruos ne­ge­ro­vių. Siek­si­me kuo grei­čiau par­eng­ti pra­ne­šė­jo apie ko­rup­ci­nes veik­las ap­sau­gos tei­si­nę sis­te­mą. Vals­ty­bė tu­ri ska­tin­ti ir bran­gin­ti vi­suo­me­nei są­ži­nin­gai dir­ban­čius žmo­nes.“

Skir­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos nu­spren­dė tir­ti pa­žei­di­mus Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je, tą at­si­sa­kius da­ry­ti tei­sė­sau­gai. Si­tua­ci­ją nag­ri­nės Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, Vals­ty­bės kon­tro­lė ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja. Jos tirs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją.

Rasa Kazėnienė Kauno tardymo izoliatoriaus buhalterinės apskaitos syriaus virsininkė

Pa­ti STT at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pikt­nau­džia­vi­mo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pa­gal jo dar­buo­to­jos, Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos sky­riaus vir­ši­nin­kės Ra­sos Ka­zė­nie­nės par­eiš­ki­mą. Par­ei­gū­nė šį spren­di­mą yra aps­kun­du­si pro­ku­ro­rams.

R.Ka­zė­nie­nės skun­de STT, be ki­tų da­ly­kų, ra­šo­ma, kad Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pir­ties ve­dė­ja va­do­vau­ja pir­čiai, ku­rios nė­ra, pa­slau­gos ir pre­kės ga­li bū­ti per­ka­mos iš įmo­nių, gal­būt su­si­ju­sių su izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jais, o kai ku­rios pre­kės ga­lė­jo bū­ti įsi­gy­ja­mos už ke­lis ar ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nę nei rin­kos kai­ną.

Sa­vo par­eiš­ki­me tei­sė­sau­gai R.Ka­zė­nie­nė taip pat nu­ro­dė, kad įstai­go­je daug me­tų iš ei­lės vie­šuo­sius pir­ki­mus lai­mi tos pa­čios įmo­nės: „O­ro par­ame­trai“, „Nik­li­ta“, „Vi­pi­ta“, „Tis“, „Tis LT“, „Glo­bin­ta“, „Ar­vi­ri­ta“ ir „Gar­fus“. Par­eiš­ki­me tei­gia­ma, kad iš šių bend­ro­vių pre­kės ir pa­slau­gos kai ku­riais at­ve­jais per­ka­mos ke­lio­li­ka kar­tų di­des­ne nei rin­kos kai­na. Pa­vyz­džiui, iš įmo­nės „Ar­vi­ri­ta“ nu­pirk­tas guo­lis stak­lėms tai­sy­ti. Anot izo­lia­to­riaus bu­hal­te­rės, šio guo­lio rin­kos ver­tė sie­kia maž­daug ke­tu­ris eu­rus, ta­čiau jis nu­pirk­tas už 700 eu­rų.