Prezidentė: dėl kibernetinių atakų balsuoti internetu nebūtų saugu
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu Lie­tu­vo­je ne­už­ti­krin­tų slap­tu­mo ir sau­gu­mo.

„At­siž­velg­da­mi į geo­po­li­ti­nes rea­li­jas, ma­ty­da­mi, ko­kie mil­ži­niš­ki re­sur­sai ski­ria­mi ki­ber­ne­ti­nėms at­akoms prieš de­mo­kra­ti­nes vals­ty­bes, ga­li­me da­ry­ti iš­va­dą, kad in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas ne­už­ti­krin­tų slap­tu­mo ir sau­gu­mo. Tuo ga­li­mai pa­žeis­tų kons­ti­tu­ci­nį ano­ni­miš­ku­mo (slap­tu­mo) rei­ka­la­vi­mą“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Jos ko­men­ta­rą, at­sa­ky­da­ma į BNS klau­si­mą, per­da­vė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Vy­riau­sy­bė prie­mo­nių pla­ne yra nu­ma­čiu­si, kad bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nė sis­te­ma bū­tų su­kur­ta 2018 me­tų an­trą­jį ket­vir­tį. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad pir­mą­kart lie­tu­viai in­ter­ne­tu bal­suo­ti ga­li 2019 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

D.Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad Kons­ti­tu­ci­ja ir de­mo­kra­ti­jos pri­nci­pai rei­ka­lau­ja už­ti­krin­ti bal­sa­vi­mo ano­ni­miš­ku­mą ir sau­gu­mą. To­kius pa­čius rei­ka­la­vi­mus de­mo­kra­ti­niams rin­ki­mams ke­lia Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­ja.

Pre­zi­den­tė tei­gė, kad ne­pai­sant ki­tų ša­lių ban­dy­mų įves­ti bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu, jį be jo­kių iš­im­čių vie­nin­te­lė pa­sau­ly­je kol kas nau­do­ja tik Es­ti­ja.

„Ta­čiau tarp­tau­ti­niai eks­per­tai, ste­bė­ję rin­ki­mus Es­ti­jo­je, nu­ro­dė, kad ši elek­tro­ni­nė sis­te­ma nė­ra pa­ti­ki­ma“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Prieš tre­jus me­tus ty­ri­mą at­li­ku­si Jung­ti­nių Vals­ti­jų Mi­či­ga­no uni­ver­si­te­to ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „O­pen Rights Group“ ko­man­da pa­skel­bė, jog es­tų sis­te­ma yra ne­tin­ka­mai ap­sau­go­ta nuo ki­ber­ne­ti­nių at­akų. Ana­li­ti­kai re­ko­men­da­vo Es­ti­jai at­si­sa­ky­ti bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu.

Jo ša­li­nin­kai tei­gia, kad elek­tro­ni­nis bal­sa­vi­mas yra pa­to­gus, pa­di­dins emig­ran­tų ak­ty­vu­mą rin­ki­muo­se, o bal­sai bus su­skai­čiuo­ti grei­čiau ir tiks­liau.