Prezidentė dalyvaus pasaulio ekonomikos forume ir lankysis CERN
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė šian­die da­ly­vaus Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­me Da­vo­se ir ap­si­lan­kys Eu­ro­pos bran­duo­li­nių moks­li­nių ty­ri­mų or­ga­ni­za­ci­jo­je CERN.

Šie­met Pa­sau­lio Eko­no­mi­kos fo­ru­mo, į ku­rį su­si­ren­ka įta­kin­giau­si po­li­ti­kos ir vers­lo ly­de­riai, te­ma – 4-oji in­dus­tri­nė re­vo­liu­ci­ja. Vals­ty­bių va­do­vai, 3000 vers­lo at­sto­vų ir vi­zio­nie­rių dis­ku­tuos kaip at­ei­ties kar­toms sėk­min­gai pri­si­tai­ky­ti prie spar­čios tech­no­lo­gi­jų rai­dos, kaip ino­va­ty­vius spren­di­mus pa­nau­do­ti ko­vo­jant su glo­ba­liais eko­no­mi­kos, ener­ge­ti­kos, me­di­ci­nos, kli­ma­to kai­tos iš­šū­kiais. Šie­met į Pa­sau­lio Eko­no­mi­kos Fo­ru­mą at­vyks­ta apie 50 ša­lių pre­zi­den­tai ir prem­je­rai, JT, EB­PO, Pa­sau­lio Ban­ko, TVF va­do­vai, ra­šo­ma pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai.

Ša­lies va­do­vė da­ly­vaus JT ir Pa­sau­lio Ban­ko ini­cia­ty­va su­reng­to­je aukš­to ly­gio dis­ku­si­jo­je dėl pa­sau­lio van­dens iš­tek­lių prie­ina­mu­mo ir ko­ky­bės už­ti­kri­ni­mo. Pre­zi­den­tė ir dar 14 vals­ty­bių va­do­vų yra pa­kvies­ti pri­si­jung­ti prie nuo­la­ti­nės JT dar­bo gru­pės, ku­ri im­tų­si ly­de­rys­tės įgy­ven­di­nant JT „Van­dens dar­bot­var­kę“.

Dėl di­de­lio už­terš­tu­mo ir kli­ma­to kai­tos van­dens trū­ku­mas tam­pa vie­na di­džiau­sių prob­le­mų. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis 1,8 mi­li­jar­do – kas ket­vir­tas pla­ne­tos gy­ven­to­jas – ge­ria už­terš­tą van­de­nį, kas­dien nuo li­gų, su­si­ju­sių su van­dens ir sa­ni­ta­ri­jos trū­ku­mu, mirš­ta apie 1000 vai­kų. At­ei­ty­je dėl už­terš­tu­mo ir kli­ma­to kai­tos van­duo ga­li bū­ti dar su­nkiau prie­ina­mas ir tap­ti bran­ges­nis nei du­jos ar naf­ta.

Lie­tu­va lai­ko­ma pa­vyz­džiu kaip tva­riai nau­do­ti van­de­nį. EK įvar­di­ja Lie­tu­vą kaip vie­ną ge­riau­siai nuo­te­kas tvar­kan­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, esa­me tarp tų ES ša­lių, ku­rio­se ge­ria­mo­jo van­dens ko­ky­bė jau be­veik 100 proc. ati­tin­ka ES di­rek­ty­vų rei­ka­la­vi­mus.

Šis fo­ru­mas – tai taip pat ga­li­my­bė at­kreip­ti pa­sau­lio ly­de­rių dė­me­sį į Lie­tu­vos žmo­nėms ak­tua­lius klau­si­mus. Dis­ku­si­jo­je Pre­zi­den­tė pa­si­sa­kys dėl As­tra­vo AE, ku­ri sta­to­ma ne­si­lai­kant tarp­tau­ti­nių sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų ir bus au­ši­na­ma Ne­ries van­de­niu. Ava­ri­jos at­ve­ju už­terš­tas van­duo per ke­lias par­as pa­siek­tų Vil­niaus ge­ria­mo van­dens šal­ti­nius, už­terš­tų ne tik Ne­ries, bet ir Ne­mu­no ba­sei­ną, Bal­ti­jos jū­rą.

Da­vo­se ša­lies va­do­vė da­ly­vaus ne­for­ma­lia­me ly­de­rių su­si­ti­ki­me, ku­ria­me bus kal­ba­ma apie glo­ba­lius mig­ra­ci­jos ban­gos su­kel­tus iš­šū­kius ir bū­dus jiems spręs­ti.

Pre­zi­den­tė taip pat da­ly­vaus Glo­ba­laus mo­te­rų par­la­men­ta­rių fo­ru­mo (WIP), jun­gian­čio per 9000 na­rių, aukš­to ly­gio ren­gi­ny­je, ku­ria­me bus dis­ku­tuo­ja­ma, kaip pa­ska­tin­ti mo­te­rų ak­ty­vu­mą ir ly­de­rys­tę po­li­ti­ko­je bei vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me.

Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mo me­tu pla­nuo­ja­mi Pre­zi­den­tės su­si­ti­ki­mai su ke­lių pa­sau­li­nių vers­lo kom­pa­ni­jų va­do­vais, su ku­riais bus kal­ba­ma apie vers­lo plė­tros ga­li­my­bes Lie­tu­vo­je.

Ša­lies va­do­vė taip pat ap­si­lan­kys svar­biau­sia­me bran­duo­li­nių moks­li­nių ty­ri­mų cen­tre „CERN“. Tai di­džiau­sia moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­ci­ja pa­sau­ly­je, ku­rio­je sta­žuo­ja­si ko­ne pu­sė vi­sų pla­ne­tos fi­zi­kų. Jo­je ieš­ko­mi at­sa­ky­mai į su­dė­tin­giau­sius klau­si­mus ir at­lie­ka­mi uni­ka­lūs eks­pe­ri­men­tai, ku­rie ga­li pa­keis­ti žmo­ni­jos at­ei­tį.

Ap­si­lan­ky­mo šio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je tiks­las iš­reikš­ti po­li­ti­nę Lie­tu­vos va­lią tap­ti aso­ci­juo­ta „CERN“ or­ga­ni­za­ci­jos na­re. Ofi­cia­lus par­aiš­kos do­ku­men­tas bus pa­teik­tas ko­vą.

Pre­zi­den­tė su­si­tiks su čia dir­ban­čiais lie­tu­vių moks­li­nin­kais, vir­tua­liai bend­raus su Vil­niaus Li­cė­jaus, Vil­niaus „Sau­lės“ ir Pa­sva­lio gim­na­zi­jų bei ki­tų mo­kyk­lų mo­ki­niais, pri­si­jun­gu­siais prie pro­jek­to „S“cool Lab“.

Lie­tu­va su šia or­ga­ni­za­ci­ja bend­ra­dar­biau­ja jau nuo 1993 m. Kas­met čia sta­žuo­ja­si per 20 Lie­tu­vos moks­li­nin­kų iš Vil­niaus, Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tų. Vyk­do­mos spe­cia­lios prog­ra­mos mū­sų mo­ky­to­jams ir moks­lei­viams.