Prezidentė dalyvaus Maidano minėjimo renginiuose
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sek­ma­die­nį Ukrai­no­je da­ly­vaus Mai­da­no me­ti­nių ren­gi­niuo­se, ku­riuo­se bus pri­si­me­na­mi pro­tes­tai už eu­ro­pie­tiš­ką Ukrai­nos at­ei­tį ir pa­ger­bia­mi žu­vę pro­tes­tuo­to­jai.

Pre­zi­de­nė da­ly­vaus Oru­mo ei­ty­nė­se, skir­to­se pa­gerb­ti žu­vu­sių­jų Mai­da­ne at­mi­ni­mą. Pla­nuo­ja­ma, kad ei­ty­nė­se da­ly­vaus Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka, Len­ki­jos pre­zi­den­tas Bro­nis­la­was Ko­mo­rows­kis (Bro­nis­la­vas Ko­mo­rovs­kis), Lat­vi­jos pre­zi­den­tas And­ris Bėr­zi­nis, Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas, taip pat žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji, Mai­da­no da­ly­viai, tarp­tau­ti­nių ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

2013 me­tų ru­de­nį pra­si­dė­jęs Ukrai­nos Mai­da­no ju­dė­ji­mas per­nai nu­ver­tė pro­ru­siš­ką ša­lies ly­de­rį Vik­to­rą Ja­nu­ko­vy­čių, ku­ris 2013 me­tų lap­kri­čio 21 die­ną Vil­niu­je at­si­sa­kė pa­si­ra­šy­ti Ukrai­nos ir ES aso­cia­ci­jos su­tar­tį. Šis at­si­sa­ky­mas iš­pro­vo­ka­vo kru­vi­nų įvy­kių gran­di­nę, bu­vo nu­žu­dy­ta de­šim­tys Mai­da­no pro­tes­tuo­to­jų.

V.Ja­nu­ko­vy­čiui ne­te­kus pos­to Ru­si­ja per­nai ko­vą at­plė­šė Ukrai­nai pri­klau­san­tį Kry­mo pu­sia­sa­lį, o Ukrai­nos ry­tuo­se įsit­vir­ti­no Krem­liaus re­mia­mi se­pa­ra­tis­tai.