Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino disko metiką Andrių Gudžių iškovojus auksą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­svei­ki­no 26-erių dis­ko me­ti­ką And­rių Gu­džių pa­sau­lio leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jus auksą

Pa­sak ša­lies va­do­vės, Lie­tu­va la­bai lau­kė šio lai­mė­ji­mo ir kar­tu džiau­gia­si, kad ša­lies var­das vėl skam­ba šia­me čem­pio­na­te – nuo ta­da, kai spor­ti­nin­kas ta­po pir­muo­ju Lie­tu­vos spor­to is­to­ri­jo­je pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­nu, A. Gu­džius nuo­sek­liai di­di­no meis­triš­ku­mą ir sie­kė aukš­čiau­sių re­zul­ta­tų.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, dis­ko me­ti­kas – pui­kus di­de­lio tvir­tu­mo pa­vyz­dys vi­siems spor­ti­nin­kams, kaip iš­lai­ky­ti ko­vin­gą dva­sią ir at­kak­liai verž­tis į per­ga­lę.

Vals­ty­bės va­do­vė ir at­ei­ty­je spor­ti­nin­kui pa­lin­kė­jo di­džiau­sių spor­ti­nių aukš­tu­mų.

Dviem cen­ti­me­trais to­liau už ar­ti­miau­sią kon­ku­ren­tą šve­dą Da­nie­lį Stah­lį dis­ką nu­me­tęs A.Gu­džius auk­są Lie­tu­vai vėl lai­mė­jo po 12 me­tų per­trau­kos.