Prezidentė Dalia Grybauskaitė: 8-eri metai – 8-ios citatos
Šian­dien su­ei­na aš­tuo­ne­ri me­tai, kai Lie­tu­vos pre­zi­den­to pos­tą uži­ma Da­lia Gry­baus­kai­tė. Pa­tei­kia­me 8-ias per tą lai­ko­tar­pį jos pa­sa­ky­tas ci­ta­tas, ku­rios ilius­truo­ja jos po­žiū­rį į tris Vy­riau­sy­bes, san­ty­kius su už­sie­nio ša­li­mis ir ka­den­ci­jų me­tu vy­ku­sius po­ky­čius: 

1-oji

Apie Ru­si­ją ir Ukrai­ną:

„U­krai­na šian­dien ko­vo­ja už vi­sos Eu­ro­pos tai­ką, už vi­sus mus. Jei­gu te­ro­ris­ti­nė vals­ty­bė, ku­ri vyk­do at­vi­rą ag­re­si­ją prieš sa­vo kai­my­nę, ne­bus su­stab­dy­ta, ta ag­re­si­ja ga­li iš­plis­ti Eu­ro­po­je ir to­liau.“

2014 m. lapkritis

2-oji

Apie Ru­si­jos pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną ir NA­TO:

„Net­gi ga­li­me pa­dė­ko­ti Pu­ti­nui. Juk ga­liau­siai tik dėl jo veiks­mų NA­TO vėl ta­po ti­kru gy­ny­bi­niu al­jan­su.“

2016 m. liepa

3-ioji

Apie sie­kį gy­ny­bai skir­ti 2 proc. BVP:

„Tu­rė­čiau la­bai aiš­kiai su­for­mu­luo­ti apie kaž­ko­kius ne­va esan­čius tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Nie­kur, jo­kio­se su­tar­ty­se 2 proc. nė­ra.“

2011 m. rugsėjis

4-oji

Apie san­ty­kius su JAV ir 2 proc. gy­ny­bai:

"Scanpix" nuotrauka

„Nep­rik­lau­so­mai nuo to, koks Ame­ri­ko­je bus pre­zi­den­tas, mes pa­si­ti­ki­me Ame­ri­ka. Ji vi­sa­da gy­nė tau­tas, ku­rios bu­vo puo­la­mos, ir gins. Na, o Lie­tu­va, kaip ir ki­tos Bal­ti­jos ša­lys, da­ro vis­ką, ką ga­li: mes ir ka­riuo­me­nę mo­der­ni­zuo­ja­me, ir grą­ži­no­me šauk­ti­nius, ir 2018 m. jau tu­rė­si­me 2 proc. (nuo BVP, skir­tus kraš­to ap­sau­gai).“

2016 m. liepa

5-oji

Apie Sau­liaus Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bę ir šios ka­den­ci­jos Sei­mo dau­gu­mą:

„Tai yra po­li­ti­nė aro­gan­ci­ja, ku­rią de­mons­truo­ja tiek Vy­riau­sy­bė, tiek val­dan­čio­ji dau­gu­ma.“

2017 m. birželis

6-oji

Apie Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bę (2012–2016 m.):

„Tai gė­din­gi at­ve­jai, dėl ku­rių Vy­riau­sy­bė da­ro­si pa­žei­džia­ma, ne­ats­pa­ri spau­di­mui ir net ga­li­mai ko­rup­ci­nei įta­kai. Ma­to­me ne­adek­va­tų si­tua­ci­jos ver­ti­ni­mą, prob­le­mų ne­igi­mą, aki­vaiz­džių ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų in­terp­re­ta­vi­mą pa­gal se­ną no­menk­la­tū­ri­nį su­pra­ti­mą.“

2016 m. vasaris

7-oji

Apie And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bę (2008–2012 m.):

„Ne­ge­bė­da­mi ap­sisp­ręs­ti ir su­si­tar­ti dėl na­mų re­no­va­ci­jos, at­lie­kų tvar­ky­mo, jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo, šian­dien lai­do­ja­me ne­pa­nau­do­tus mi­li­jo­nus, ga­lė­ju­sius tap­ti nau­jo­mis ga­li­my­bė­mis mū­sų žmo­nėms ir eko­no­mi­kai. To­dėl bū­ti­na su­de­rin­ti fi­nan­si­nės draus­mės ir eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo po­li­ti­kas, prieš­in­ti jų ne­ga­li­ma.“

2012 m. birželis

8-oji

Apie sa­vo klai­das:

„Kas­me­tis klau­si­mas. Jūs tu­rė­tu­mė­te jį iš­vers­ti ir pa­klaus­ti: „Ar, pre­zi­den­te, ne­ma­no­te, kad pa­da­rė­te klai­dų?“ Ne, ne­ma­nau.“

2015 m. sausis