Prezidentė D.Grybauskaitė vyksta oficialaus vizito į Suomiją
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį iš­vyks­ta dvie­jų die­nų ofi­cia­laus vi­zi­to į Suo­mi­ją. Su aukš­čiau­siais šios ša­lies va­do­vais ji ap­tars sau­gu­mo pa­dė­tį re­gio­ne, Ru­si­jos kai­my­nys­tės ke­lia­mą grės­mę, bran­duo­li­nės sau­gos klau­si­mus, Eu­ro­pos Są­jun­gos ak­tua­li­jas.

Spa­lio 18–19 die­no­mis Lieut­vos va­do­vė su­si­tiks su Suo­mi­jos pre­zi­den­tu Sau­li Ni­niis­to, prem­je­ru Ju­ha Si­pi­la, par­la­men­to pir­mi­nin­ke Ma­ri­ja Lo­he­la, su­si­pa­žins su Suo­mi­jos aukš­to­jo moks­lo re­for­ma ir ap­lan­kys Al­to uni­ver­si­te­tą.

Vi­zi­to me­tu pre­zi­den­tei bus įteik­tas Hel­sin­kio mies­to gar­bės me­da­lis.

D. Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, vie­nas pa­grin­di­nių klau­si­mų Suo­mi­jo­je bus sau­gu­mo iš­šū­kiai, su ku­riais su­si­du­ria ir Bal­ti­jos, iš Šiau­rės ša­lys. Lie­tu­vos va­do­vė su Suo­mi­jos vals­ty­bės va­do­vais ap­tars sau­gu­mo si­tua­ci­ją Bal­ti­jos re­gio­ne. Nors nė­ra NA­TO na­rė, Suo­mi­ja pa­na­šiai kaip Lie­tu­va su­vo­kia Ru­si­jos ke­lia­mą grės­mę.

1270 km il­gio sie­ną su Ru­si­ja tu­rin­čios Suo­mi­jos ka­riuo­me­nės pa­grin­dą su­da­ro šauk­ti­niai. Tai­kos me­tu 5,4 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je ša­ly­je tar­nau­ja apie 35 tūkst. ka­riš­kių, iš jų apie ket­vir­ta­da­lį – pro­fe­sio­na­lai. Ša­lies gy­ny­bai Suo­mi­ja ski­ria apie 1,4 proc. BVP (maž­daug 1,5 mlrd. eu­rų).

Suo­mi­jos ka­riš­kai kas­met da­ly­vau­ja Lie­tu­vo­je ren­gia­mos oro po­li­ci­jos pra­ty­bo­se. Ta­čiau Lie­tu­va su­in­te­re­suo­ta ak­ty­ves­niu šios svar­bios mū­sų ap­gi­na­mu­mui vals­ty­bės įtrau­ki­mu į ko­lek­ty­vi­nę gy­ny­bą. Suo­mi­ja, pa­vyz­džiui, kvie­čia­ma da­ly­vau­ti Lie­tu­vo­je ren­gia­mo­se NA­TO pra­ty­bo­se.

Ki­tų me­tų pra­džio­je Suo­mi­jo­je pra­dės veik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos hib­ri­di­nių grės­mių ko­me­pe­ten­ci­jų cen­tras, jo veik­lo­je no­rė­tų da­ly­vau­ti ir Lie­tu­va.