Prezidentė D. Grybauskaitė vieši Slovėnijoje
Ofi­cia­laus vi­zi­to į Slo­vė­ni­ją iš­vy­ku­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su Slo­vė­ni­jos Pre­zi­den­tu Bo­ru­tu Pa­ho­ru. 

Pa­grin­di­nis dė­me­sys vals­ty­bių pre­zi­den­tų po­kal­by­je bu­vo skir­tas ne­slops­tan­čiai Eu­ro­pos mig­ra­ci­jos kri­zei ir geo­po­li­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mams, ra­šo­ma pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, ES vė­luo­jant įgy­ven­din­ti stra­te­gi­nius spren­di­mus dėl pa­bė­gė­lių kri­zės su­val­dy­mo, at­ski­roms ša­lims at­ku­riant vi­di­nių sie­nų kon­tro­lę, mig­ra­ci­jos kryp­tys da­ro­si ne­nus­pė­ja­mos. Lie­tu­va ir Slo­vė­ni­ja yra ne­di­de­lės vals­ty­bės prie Šen­ge­no erd­vės iš­orės sie­nų, to­dėl ga­li su­si­dur­ti su pa­na­šiais iš­šū­kiais.

Šian­dien Slo­vė­ni­jai jau ten­ka at­rem­ti di­džiu­lį pa­bė­gė­lių antp­lū­dį. Slo­vė­ni­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, per­nai šios vals­ty­bės sie­ną kir­to 380 tūks­tan­čių žmo­nių, šie­met vien tik per 2 mė­ne­sius – jau dau­giau nei 96 tūks­tan­čiai.

Lie­tu­va pir­mo­ji su­rea­ga­vo į Slo­vė­ni­jos pa­gal­bos pra­šy­mą ir at­siun­tė po­li­ci­jos par­ei­gū­nų gru­pę, ku­ri Slo­vė­ni­jos ir Kroa­ti­jos pa­sie­ny­je pa­de­da pa­lai­ky­ti vie­šą­ją tvar­ką. Vė­liau pa­gal­bą at­siun­tė Aus­tri­ja, Vo­kie­ti­ja, Če­ki­ja, Ru­mu­ni­ja, Veng­ri­ja, Len­ki­ja, Es­ti­ja, Slo­va­ki­ja, Lat­vi­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Bul­ga­ri­ja.

Pre­zi­den­tai pa­brė­žė Eu­ro­pos vie­ny­bės svar­bą geo­po­li­ti­nių iš­šū­kių aki­vaiz­do­je.

„Pa­dė­da­mi Slo­vė­ni­jai, mes pa­de­da­me sau. So­li­da­ru­mas yra mū­sų ir vi­sos Eu­ro­pos stip­ry­bė spren­džiant su­dė­tin­giau­sius iš­šū­kius. Bend­ra­dar­bia­vi­mas Slo­vė­ni­jo­je – ge­riau­sias įro­dy­mas, kad Eu­ro­pos vie­ny­bė vei­kia“, – pa­brė­žia Pre­zi­den­tė.

Pre­zi­den­tai taip pat ap­ta­rė sau­gu­mo iš­šū­kius, ku­riems at­rem­ti spren­di­mų bus sie­kia­ma NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je. Pa­brėž­ta bū­ti­ny­bė už­ti­krin­ti vie­no­dą vi­sų Al­jan­so ša­lių ap­gi­na­mu­mą, veiks­min­gas at­gra­sy­mo prie­mo­nes, di­des­nes pa­jė­gas pa­lei Al­jan­so ry­ti­nę sie­ną, ope­ra­ty­ves­nį spren­di­mų pri­ėmi­mą grės­mės at­ve­ju, par­amą NA­TO „at­vi­rų du­rų“ po­li­ti­kai – Lie­tu­va ir Slo­vė­ni­ja pa­lai­ko Ma­ke­do­ni­jos, Bos­ni­jos, Gru­zi­jos ir Ukrai­nos NA­TO in­teg­ra­ci­jos sie­kį.

Abi vals­ty­bės vie­nin­gai pa­lai­ko ES ener­ge­ti­kos są­jun­gos kū­ri­mą ir bend­rą in­te­re­są už­ti­krin­ti ener­ge­ti­kos šal­ti­nių įvai­ro­vę. Lie­tu­va ir Slo­vė­ni­ja su­tin­ka, kad Bal­ti­jos jū­ros dug­nu pla­nuo­ja­mas ties­ti „Nord Stream II“ du­jo­tie­kis pa­žeis­tų ES ener­ge­ti­kos są­jun­gos pri­nci­pus, iš­kreip­tų są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją ir Eu­ro­pos du­jų rin­ko­je, leis­tų „Gazp­ro­mui“ skal­dy­ti ES ša­lių vie­ny­bę.

Pre­zi­den­tė pa­si­da­li­jo Lie­tu­vos pa­tir­ti­mi sta­tant su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lą. Prieš me­tus pra­dė­jęs veik­ti Klai­pė­dos ter­mi­na­las šian­dien įga­vo stra­te­gi­nę reikš­mę re­gio­ne. Slo­vė­ni­ja re­mia pa­na­šaus SGD ter­mi­na­lo sta­ty­bą Kroa­ti­jo­je, ku­ris už­ti­krins re­gio­no ener­ge­ti­nį sau­gu­mą ir du­jų tie­ki­mo šal­ti­nių įvai­ro­vę.

Su Slo­vė­ni­jos va­do­vu Pre­zi­den­tė ap­ta­rė ir eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo pers­pek­ty­vas. Slo­vė­ni­ja nuo 2010 m. yra Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos na­rė, tu­rin­ti ne­di­de­lę, ta­čiau di­na­miš­ką eko­no­mi­ką. Lie­tu­va į Slo­vė­ni­ją eks­por­tuo­ja la­ze­rių tech­no­lo­gi­jas, yra pa­si­ruo­šu­si di­din­ti mė­sos eks­por­tą, pa­siū­ly­ti aukš­tos ko­ky­bės mais­to ir že­mės ūkio pro­duk­tų.

Lie­tu­va pir­mo­ji prieš 25 me­tus pri­pa­ži­no Slo­vė­ni­jos ne­prik­lau­so­my­bę de ju­re. Lie­tu­va ir Slo­vė­ni­ja šie­met mi­ni dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių 25-ąsias me­ti­nes. Šios gra­žios su­kak­ties pro­ga už iš­skir­ti­nį Lie­tu­vos vaid­me­nį pri­pa­žįs­tant Slo­vė­ni­jos ne­prik­lau­so­my­bę Pre­zi­den­tas Bo­ru­tas Pa­ho­ras ša­lies va­do­vei įtei­kė aukš­čiau­sią vals­ty­bi­nį ap­do­va­no­ji­mą or­di­ną „Už ypa­tin­gus nuo­pel­nus“.

Pre­zi­den­tė Slo­vė­ni­jos vals­ty­bės va­do­vą už as­me­ni­nį in­dė­lį plė­to­jant tarp­vals­ty­bius san­ty­kius, ge­ri­nant ša­lių po­li­ti­nį, eko­no­mi­nį, kul­tū­ri­nį ir vi­suo­me­ni­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ap­do­va­no­jo Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­no Di­džiuo­ju kry­žiu­mi.

Dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes Pre­zi­den­tė ap­tars su­si­ti­ki­muo­se su Slo­vė­ni­jos Mi­nis­tru Pir­mi­nin­ku Mi­ro Ce­ra­ru ir Na­cio­na­li­nės Asamb­lė­jos pir­mi­nin­ku Mi­la­nu Brgle­zu. Ša­lies va­do­vė Liub­lia­nos ro­tu­šė­je ati­da­rys Lie­tu­vos ir Slo­vė­ni­jos vals­ty­bi­nių san­ty­kių 25-me­čiui skir­tą Vy­tau­to Da­raš­ke­vi­čiaus fo­tog­ra­fi­jų par­odą.