Prezidentė: Baltijos šalys turi gintis pačios
Bal­ti­jos ša­lys tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šu­sios sa­ve ap­gin­ti pa­čios, kad joms pa­dė­tų par­tne­riai iš NA­TO, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Tu­rint ome­ny geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ties mū­sų sie­no­mis Bal­ti­jos ša­ly­se yra svar­bu, kad Bal­ti­jos ša­lys pir­miau­sia tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šu­sios sa­ve ap­gin­ti ir tik ta­da pra­šy­ti, ir lauk­ti, kol at­vyks NA­TO par­tne­riai“, - penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams Kau­ne sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Jei­gu mes, Bal­ti­jos ša­lys, ne­bū­si­me pa­si­ruo­šu­sios gin­ti sa­vęs, nie­kas ne­at­vyks, nes mes ne­ga­li­me pra­šy­ti vo­kie­čio at­vyk­ti gin­ti Lie­tu­vos ar­ba Lat­vi­jos, jei­gu mū­sų žmo­nės nė­ra pa­si­ruo­šę ir ne­ina gin­ti sa­vo ša­lies. Tai­gi, pir­miau­sia mes tu­ri­me at­lik­ti na­mų dar­bus, kad pa­tys bū­tu­me pa­si­ruo­šę, ir tik ta­da lauk­ti sa­vo par­tne­rių“, - pri­dū­rė ji.

Lie­tu­va šie­met treč­da­liu pa­di­di­no kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą iki 427,5 mln. eu­rų. Tai su­da­ro 1,1 proc. prog­no­zuo­ja­mo ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Taip pat ša­lis yra įsi­gi­ju­si nau­jų prieš­tan­ki­nių ir prieš­lėk­tu­vi­nių gink­lų, šiuo me­tu de­ra­si su Vo­kie­ti­ja dėl pa­pil­do­mų ar­ti­le­ri­jos pa­jė­gu­mų įsi­gi­ji­mo, o me­tų pa­bai­go­je ža­da skelb­ti kon­kur­są šar­vuo­čių įsi­gi­ji­mui.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mas, Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos siū­ly­mu, grą­ži­no į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę šauk­ti­nius.