Prezidentė: automobilio nuomos istorija kompromituoja LVŽS
Au­to­mo­bi­lio nuo­mos is­to­ri­ja pra­de­da komp­ro­mi­tuo­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Pir­miau­siai, vi­sa ši is­to­ri­ja yra pir­miau­sia vie­nos iš pa­grin­di­nių val­dan­čių­jų par­ti­jų at­sa­ko­my­bė ir ši is­to­ri­ja jau pra­de­da komp­ro­mi­tuo­ti pa­čią par­ti­ją, to­dėl skaid­rūs at­sa­ky­mai tu­ri bū­ti kuo grei­čiau pa­teik­ti vi­suo­me­nei. Tuo la­biau, kad vie­ša­jam as­me­niui (...) vie­šu­mo ir skaid­ru­mo rei­ka­la­vi­mai yra daug aukš­tes­ni“, – žur­na­lis­tams Za­ra­suo­se ket­vir­ta­die­nį sa­kė ša­lies vadovė

Jos pa­si­sa­ky­mo įra­šą iš­pla­ti­no pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Gre­ta Kil­di­šie­nė vai­ruo­ja par­ti­jos va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mam „Ag­ro­kon­cer­nui“ pri­klau­san­tį „Ran­ge Ro­ver“ vi­su­rei­gį. Jis iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du šiuo me­tu yra par­duo­da­mas G.Kil­di­šie­nės mo­ti­nai.

Por­ta­lo del­fi.lt pa­skelb­tos su­tar­ties de­ta­lės ro­do, kad ga­lu­ti­nė au­to­mo­bi­lio kai­na su mo­kes­čiais sie­kė apie 47 tūkst. eu­rų. Vla­dis­la­va Mi­ka­laus­kie­nė už au­to­mo­bi­lį bu­vo su­mo­kė­ju­si 16 tūkst. eu­rų. Ji per­nai va­sa­rį per­ve­dė 5 tūkst. eu­rų avan­są, o nuo ko­vo iki šių me­tų sau­sio kas mė­ne­sį da­rė tūks­tan­čio eu­rų įmo­kas.

Anot „Ag­ro­kon­cer­nui“ at­sto­vau­jan­čio ad­vo­ka­to Eval­do Val­čiu­ko, iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tis jau yra nu­trauk­ta.