Prezidentė atleis D. Pavalkį
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad at­leis švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trą Dai­nių Pa­val­kį, ku­ris pra­ei­tą sa­vai­tę par­ašė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą.

D.Pa­val­kis pa­si­trauk­ti nu­spren­dė, kai jį de­le­ga­vu­sios Dar­bo par­ti­jos va­do­vy­bė ap­kal­ti­no ne­vyk­dant par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, mi­nis­trus ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas prem­je­ro tei­ki­mu.

At­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą par­ašęs D.Pa­val­kis prieš tai dar at­lei­do vi­ce­mi­nis­trę Ge­no­vei­tą Kra­saus­kie­nę.

Kaip BNS in­for­ma­vo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je (ŠMM), G.Kra­saus­kie­nė at­leis­ta nuo ge­gu­žės 1 die­nos kaip pra­ra­du­si pa­si­ti­kė­ji­mą.

At­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą mi­nis­tras D.Pa­val­kis įtei­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę, kai jį de­le­ga­vu­si Dar­bo par­ti­ja ap­kal­ti­no ne­vyk­dant par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos. G.Kra­saus­kie­nę į vi­ce­mi­nis­tres taip pat de­le­ga­vo Dar­bo par­ti­ja.

D. Pa­val­kis at­lei­do vi­ce­mi­nis­trę Ge­no­vei­tą Kra­saus­kie­nę. Kaip BNS in­for­ma­vo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je (ŠMM), G.Kra­saus­kie­nė at­leis­ta nuo ge­gu­žės 1 die­nos kaip pra­ra­du­si pa­si­ti­kė­ji­mą.