Prezidentė atleido teisėjo vardą pažeminusį Kretingos rajono teisėją
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, va­do­vau­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­ja ir Teis­mų įsta­ty­mu bei at­siž­velg­da­ma į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo už tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mą iš par­ei­gų at­lei­do Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ją Pe­trą Kon­tri­mą.

Tei­sė­jas iš par­ei­gų at­lei­džia­mas nuo sau­sio 6 die­nos. Šio tei­sė­jo įga­lio­ji­mai bu­vo su­stab­dy­ti dar lap­kri­čio 29 die­ną, kai Pre­zi­den­tė krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą pa­ta­ri­mo dėl jo at­lei­di­mo.

Tei­sė­jas P. Kon­tri­mas, kaip įta­ria­ma, bū­da­mas itin su­nkaus gir­tu­mo, smur­ta­vo šei­mo­je, o vė­liau, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te aiš­ki­nan­tis konf­lik­to ap­lin­ky­bes, me­la­gin­gai ap­kal­ti­no su­tuok­ti­nę smur­to var­to­ji­mu, ką pats pri­pa­ži­no Tei­sė­jų ta­ry­bos po­sė­dy­je. Toks el­ge­sys yra ne­su­de­ri­na­mas su tei­sė­jo gar­be, pra­si­len­kia su Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­so rei­ka­la­vi­mais bei ken­kia vi­sų teis­mų au­to­ri­te­tui.

Pre­zi­den­tė per 7 me­tus iš vi­so at­lei­do 20 tei­sė­jo var­dą pa­že­mi­nu­sių tei­sė­jų.

Penk­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Tei­sė­jų ta­ry­ba nu­spren­dė siū­ly­ti pre­zi­den­tei at­leis­ti iš par­ei­gų Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ją Pe­trą Kon­tri­mą, įta­ria­mą smur­tu prieš žmo­ną.

„Tei­sė­jų ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą pa­tar­ti pre­zi­den­tei at­leis­ti P.Kon­tri­mą kaip pa­že­mi­nu­sį tei­sė­jo var­dą“, – BNS po po­sė­džio sa­kė Tei­sė­jų ta­ry­bos na­rys Al­gis Nor­kū­nas.

Pa­sak jo, ta­ry­ba spren­di­mą pri­ėmė vien­bal­siai, įver­ti­nu­si iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gą bei pa­ties P.Kon­tri­mo pa­aiš­ki­ni­mus.

„Tei­sė­jų ta­ry­ba nu­sta­tė, kad tei­sė­jas, bū­da­mas smar­kiai gir­tas, ini­cia­vo konf­lik­tą na­muo­se ir ne­spren­dė konf­lik­to tai­kiai, kaip rei­ka­lau­ja tei­sė­jų eti­ka“, – sa­kė A.Nor­kū­nas.

Įta­ria­ma, kad tei­sė­jas P.Kon­tri­mas, bū­da­mas gir­tas, lap­kri­čio 26 die­ną smur­ta­vo prieš žmo­ną. Tei­sė­jui nu­sta­ty­tas su­nkus – 2,68 pro­mi­lės – gir­tu­mas. Be to tei­sė­jas iš pra­džių ban­dė dėl smur­to ap­kal­tin­ti sa­vo su­tuok­ti­nę.

„At­ve­jis yra iš­skir­ti­nis, ap­mau­dus, ne­to­le­ruo­ti­nas ir ne­leis­ti­nas – Tei­sė­jų ta­ry­bos spren­di­mas bu­vo vien­bal­sis, vi­si Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riai su­ti­ko, kad toks el­ge­sys ne­bus to­le­ruo­ja­mas ir spren­di­mas bu­vo aiš­kus“, – sa­kė Tei­sė­jų ta­ry­bos na­rys.

Anks­čiau Tei­sė­jų ta­ry­ba šio klau­si­mo svars­ty­ti ne­ga­lė­jo, nes iš Pro­ku­ra­tū­ros ne­bu­vo ga­vu­si rei­kia­mos me­džia­gos. Be to, ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą pa­tei­kęs P.Kon­tri­mas į anks­tes­nį po­sė­dį ne­at­vy­ko, o jam ne­sant klau­si­mas taip pat ne­ga­lė­jo bū­ti spren­džia­mas.

Pa­sak A.Nor­kū­no, į penk­ta­die­nio po­sė­dį at­vy­kęs P.Kon­tri­mas pri­pa­ži­no tik da­lį įvy­kio ap­lin­ky­bių.

„Da­lį ap­lin­ky­bių jis pri­pa­ži­no, pa­vyz­džiui, kad ra­šė par­eiš­ki­mą, ku­riuo ap­kal­ti­no su­tuok­ti­nę dėl smur­to. Jis aiš­ki­no, kad tai pa­da­rė iš su­si­jau­di­ni­mo, o vi­są konf­lik­tą aiš­ki­no, kad konf­lik­tas bu­vo, ta­čiau ne­bu­vo nau­do­ja­mas joks smur­tas“, – sa­kė Tei­sė­jų ta­ry­bos na­rys.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė yra su­stab­džiu­si P.Kon­tri­mo įga­lio­ji­mus, kol bus pri­im­tas spren­di­mas dėl jo at­lei­di­mo iš par­ei­gų.

P.Kon­tri­mas, ku­riam da­bar yra 58 me­tai, Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ju dir­ba nuo 1994 me­tų.

Tei­si­nin­kas 1982 me­tais bai­gė Char­ko­vo tei­sės ins­ti­tu­tą, yra dir­bęs šalt­kal­viu, pro­ku­ro­ro pa­dė­jė­ju, tar­dy­to­ju.

Nuo­la­ti­nės tei­sė­jų veik­los ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos iš­va­do­je apie 2013 – 2015 me­tų tei­sė­jo dar­bą ra­šo­ma, kad jis dar­bi­nė­je veik­lo­je su pro­ce­so da­ly­viais bend­rau­ja da­ly­kiš­kai ir man­da­giai, man­da­giai bend­rau­ja ir su teis­mo dar­buo­to­jais. Dėl tei­sė­jo el­ge­sio Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo va­do­vy­bė as­me­nų ar ko­le­gų pa­grįs­tų nu­sis­kun­di­mų nė­ra ga­vu­si.

2000-siais Tei­sė­jų gar­bės teis­mas P.Kon­tri­mui bu­vo par­eiš­kęs pa­pei­ki­mą.