Prezidentė atleido iš darbo buvusį Pasvalio teismo pirmininką
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė už tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mą iš par­ei­gų at­lei­do Pa­sva­lio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ją Vi­ta­li­jų Ši­da­gį.

„Pas­va­lio ra­jo­no apy­lin­kės teis­me at­lik­tas pa­ti­kri­ni­mas par­odė, kad šiam teis­mui 2009 – 2014 me­tais va­do­va­vęs V.Ši­da­gis ap­lai­džiai vyk­dė sa­vo par­ei­gas, to­le­ra­vo ir dangs­tė ne­tin­ka­mą teis­mo tei­sė­jų dar­bą. Taip pat V.Ši­da­gis tei­kė ne­iš­sa­mius duo­me­nis apie šia­me teis­me vil­ki­na­mas by­las, taip klai­din­da­mas Tei­sė­jų ta­ry­bą ir aukš­tes­nį­jį teis­mą, ne­siė­mė ad­mi­nis­tra­vi­mo prie­mo­nių tei­sė­jų da­ro­miems pa­žei­di­mams iš­aiš­kin­ti ir juos pa­ša­lin­ti, ne­ini­ci­ja­vo draus­mės by­lų“, - tei­gia­ma an­tra­die­nį iš­pla­tin­ta­me Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.

Anks­čiau pre­zi­den­tė už tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mą at­lei­do šio teis­mo tei­sė­ją Da­lią Stan­ke­vi­čiū­tę, kai bu­vo nu­sta­ty­ti ap­lai­dūs dar­bo fak­tai, šiurkš­tūs pa­žei­di­mai, ty­či­nis by­lų vil­ki­ni­mas, duo­me­nų klas­to­ji­mo fak­tai ir jų dangs­ty­mas by­lo­se.

Ty­ri­mas par­odė, kad D.Stan­ke­vi­čiū­tė per ket­ve­rius me­tus ne­iš­nag­ri­nė­jo 75 ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų bei slė­pė jų vil­ki­ni­mą. Taip ji su­da­rė są­ly­gas pa­žei­dė­jams iš­veng­ti ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės.

Taip pat per pa­ti­kri­ni­mą nu­sta­ty­ti šiurkš­tūs pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai vil­ki­nant tiek ci­vi­li­nių, tiek bau­džia­mų­jų by­lų, tiek iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu gau­tų skun­dų nag­ri­nė­ji­mą.

D.Stan­ke­vi­čiū­tė kai ku­rių iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sta­di­jo­je gau­tų skun­dų ne­iš­nag­ri­nė­da­vo il­giau kaip tre­jus me­tus, kai pa­gal įsta­ty­mą to­kie skun­dai tu­ri bū­ti iš­nag­ri­nė­ti per de­šimt die­nų.

V.Ši­da­gis to­le­ra­vo ir dangs­tė ne­tin­ka­mą tei­sė­jos D.Stan­ke­vi­čiū­tės dar­bą.

Nuo D.Gry­baus­kai­tės dar­bo pra­džios už tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mą iš vi­so at­leis­ta 17 tei­sė­jų.