Prezidentė apie Laisvės premijos skyrimą: istorijos nesuklastosi
Nei lais­vės, nei is­to­ri­jos ne­suk­las­to­si, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ko­men­tuo­da­ma Sei­mo spren­di­mą ne­skir­ti lais­vės pre­mi­jos pir­ma­jam fak­ti­niam Lie­tu­vos va­do­vui Vy­tau­tui Lands­ber­giui.

„Tur­būt ma­to­me žmo­nių reak­ci­ją, ir ga­liu tik pri­si­dė­ti prie tos nuo­mo­nės, ku­ri sa­ko, kad nei lais­vės, nei is­to­ri­jos ne­suk­las­to­si“, – penk­ta­die­nį Prie­nų ra­jo­ne žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė.

An­tra­die­nį Sei­mas dau­giau­sia val­dan­čių­jų bal­sais ne­pri­ta­rė Lais­vės ko­mi­si­jos spren­di­mui šią pre­mi­ją skir­ti bu­vu­siam Lie­tu­vos per­sit­var­ky­mo są­jū­džio ly­de­riui, bu­vu­siam Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui V.Lands­ber­giui. Po šio spren­di­mo šie­me­ti­nė pre­mi­ja ga­li lik­ti nie­kam ne­įteik­ta.

Lais­vės pre­mi­ją Lie­tu­vos Sei­mas įstei­gė 2011 me­tų rug­sė­jo 15 die­ną. Pre­mi­ja sie­kia 5 tūkst. eu­rų. Ji tei­kia­ma kas­met sau­sio 13-ąją per iš­kil­min­gą Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mą.

Lais­vės pre­mi­ja sie­kia­ma įver­tin­ti as­me­nų ir or­ga­ni­za­ci­jų lai­mė­ji­mus ir in­dė­lį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plė­to­jant de­mo­kra­ti­ją, ska­ti­nant tarp­vals­ty­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­sisp­ren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą. Pre­ten­den­tais Lais­vės pre­mi­jai gau­ti ga­li bū­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių fi­zi­niai, vie­šie­ji ir pri­va­tūs ju­ri­di­niai as­me­nys, nu­si­pel­nę lais­vei, de­mo­kra­ti­jai ir žmo­gaus tei­sėms.

Pir­mo­ji Lais­vės pre­mi­ja bu­vo skir­ta Ru­si­jos ko­vo­to­jui už lais­vę, žmo­gaus tei­ses ir de­mo­kra­ti­ją Ser­ge­jui Ko­va­lio­vui, an­tro­ji – Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­jui po­li­ti­niam ka­li­niui An­ta­nui Ter­lec­kui, tre­čio­ji – pog­rin­di­nės spau­dos lei­di­nio „ Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos“ stei­gė­jui, ar­ki­vys­ku­pui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui. Ket­vir­to­ji pre­mi­ja per­nai įteik­ta Len­ki­jos di­si­den­tui, dien­raš­čio „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ vy­riau­sia­jam re­dak­to­riui Ada­mui Mich­ni­kui.