Prezidentė apie koaliciją: laikas tapti politikais
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko pa­si­ra­šy­sian­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas dėl urė­di­jų re­for­mos, bet jų pri­ėmi­mo pro­ce­są ver­ti­na kri­tiš­kai.

Ša­lies va­do­vė taip pat sa­ko ne­su­reikš­mi­nan­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je ki­lu­sios trin­ties, anot jos, ru­de­nį bus ma­ty­ti, kas su­da­rys val­dan­čią­ją dau­gu­mą, svar­bu, kad spren­di­mai bū­tų pri­ima­mi.

„Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas pa­si­ra­šy­siu, o (pri­ėmi­mo) pro­ce­są ver­ti­nu kri­tiš­kai. Ma­nau, vi­sa ši pa­va­sa­rio se­si­ja val­dan­čia­jai dau­gu­mai yra pa­mo­ka, kad jau lai­kas iš aro­gan­tiš­kos bul­do­ze­ri­nės po­li­ti­kos pe­rei­ti prie po­li­ti­nio pro­ce­so ir rei­kia tap­ti po­li­ti­kais“, – ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė.

Klau­sia­ma, kaip ver­ti­na si­tua­ci­ją val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, pre­zi­den­tė at­sa­kė: „Kas yra svar­bu, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma, vie­no­kia ar ki­to­kia, tu­ri ge­bė­ti pri­im­ti spren­di­mus ir įsta­ty­mus, o ko­kia kom­pa­ni­ja bus ru­de­nį, lai­kas par­odys, man svar­bu, kad bū­tų pri­ima­mi rei­ka­lin­gi spren­di­mai.“

Trin­tis koa­li­ci­jo­je ki­lo, kai so­cial­de­mo­kra­tų par­amos urė­di­jų re­for­mai ne­tu­rė­da­mi „vals­tie­čiai“ pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su opo­zi­ci­niais kon­ser­va­to­riais, kad šie par­ems Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas mai­nais už ma­žes­nį pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ta­ri­fą šil­dy­mui. „Vals­tie­čių“ par­tne­riai val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je so­cial­de­mo­kra­tai šį su­si­ta­ri­mą pa­va­di­no „i­šei­nan­čiu už koa­li­ci­jos su­tar­ties ri­bų“, „pre­ky­ba po­vei­kiu“. Jie pra­ne­šė svars­ty­sian­tys sa­vo bu­vi­mo koa­li­ci­jo­je klau­si­mą.

Ša­lies va­do­vė ko­men­tuo­da­ma „vals­tie­čių“ ir kon­ser­va­to­rių su­si­ta­ri­mą tvir­ti­no, kad pa­nai­kin­ti ši­lu­mos leng­va­tą bu­vu­si klai­da.

„Dėl šil­dy­mo leng­va­tos (nai­ki­ni­mo) vi­sa­da pa­si­sa­kiau kri­tiš­kai, ma­niau ir ma­nau, kad tai la­bai so­cia­liai jau­tri leng­va­ta, lie­čian­ti net 700 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ir kad tai yra klai­da ją nu­im­ti“, – sa­kė pre­zi­den­tė.