Prezidentė apie „An-2“ paiešką: galbūt reikėtų svarstyti kai kurių pareigūnų neatitikimą savo pareigoms
Din­gu­sio lėk­tu­vo „An-2“ pa­ieš­ka bu­vo pa­vė­luo­ta ir ne­pro­fe­sio­na­li, LRT Ra­di­jui sa­ko Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Be to, anot jos, bu­vo ne­pa­kan­ka­mai ko­mu­ni­kuo­ta su pi­lo­tų ar­ti­mai­siais.

„Ži­no­ma, ge­rai, kad ra­do­me pa­tį lėk­tu­vą, bet ma­to­si (ir kuo to­liau, tuo la­biau ryš­kė­ja), kad veiks­mai bu­vo ne­ope­ra­ty­vūs, pa­vė­luo­ti, ne­nuo­sek­lūs: tai nu­spręs­ta ieš­ko­ti, tai nu­trauk­ti pa­ieš­ką, tai vėl ieš­ko­ti. Tuo la­biau kad nu­trauk­ti pa­ieš­kos ne­bu­vo ga­li­ma, nes tiek tarp­tau­ti­nės kon­ven­ci­jos, tiek mū­sų pa­čių įsi­pa­rei­go­ji­mai sau ir ki­tiems yra, kad pa­ieš­ka ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos tu­ri bū­ti tę­sia­mos tol, kol ne­lie­ka jo­kios pa­grįs­tos vil­ties iš­gel­bė­ti li­ku­sius gy­vus žmo­nes. Tai­gi tai bu­vo ir pa­vė­luo­ta, ir ne­ope­ra­ty­vu, ir ne­nuo­sek­lu, ir svar­biau­sia – ne­pro­fe­sio­na­lu“, – LRT Ra­di­jui sa­ko D. Gry­baus­kai­tė.

Ša­lies va­do­vės žo­džiais, stum­dy­ma­sis tarp ins­ti­tu­ci­jų ži­ny­bų ir at­sa­ko­my­bės per­me­ti­nė­ji­mas ro­do dar blo­ges­nę si­tua­ci­ją: „Ne tik kad ne­mo­ka­me tvar­ky­tis, bet ir ne­mo­ka­me pri­siim­ti ir at­sa­ko­my­bės.“ D. Gry­baus­kai­tės ma­ny­mu, ty­ri­mai, ku­rie bus pra­dė­ti, tu­rė­tų su­teik­ti kon­kre­tes­nės in­for­ma­ci­jos ir pa­dė­ti at­ei­ty­je ne­da­ry­ti to­kių klai­dų bei ne­pro­fe­sio­na­lių žings­nių.

„Y­pač, kai kiek­vie­na mi­nu­tė, kiek­vie­na va­lan­da yra svar­bi, kai kal­ba­me apie žmo­gaus gy­vy­bę. Žmo­gaus gy­vy­bė yra svar­biau­sia, ir kai­na čia jau ne­beeg­zis­tuo­ja. Gal­vo­ti, kiek kai­nuos, ko­kią įran­gą siųs­ti [ne­ga­li­ma]. Rei­kia siųs­ti vis­ką, kad ga­lė­tu­me iš­gel­bė­ti žmo­nes tol, kol tai yra įma­no­ma. Da­bar, ži­no­ma, su­nku spė­lio­ti, kaip bus. Bet rei­kia ieš­ko­ti to­liau, kol bent jau pa­gal ga­li­my­bes ra­si­me kaž­ko­kius ženk­lus apie mū­sų la­kū­nus“, – sa­ko Pre­zi­den­tė.

D. Gry­baus­kai­tė pri­du­ria, kad ne tik pa­ieš­ka, bet ir ko­mu­ni­ka­ci­ja su pi­lo­tų ar­ti­mai­siais, jos nuo­mo­ne, bu­vo ne­pa­kan­ka­ma, ne­tgi ig­no­ruo­jant žmo­nes. Tai, svars­to ša­lies va­do­vė, ga­lė­jo su­kel­ti dar skau­des­nių iš­gy­ve­ni­mų.

„Ma­ny­čiau, kad yra iš ko mo­ky­tis. [...] Kon­kre­ti si­tua­ci­ja iš­ryš­ki­no tiek daug bė­dų, kad iš­va­dų yra daug“, – tei­gia D. Gry­baus­kai­tė.

Jos nuo­mo­ne, rei­kės im­tis rim­tų pa­kei­ti­mų ir at­lie­kant pro­ce­dū­ras, ir pa­skirs­tant at­sa­ko­my­bę. „Gal­būt net [rei­kė­tų svars­ty­ti] at­ski­rų žmo­nių ne­ati­ti­ki­mą sa­vo par­ei­goms. Tai­gi si­tua­ci­ja iš­ryš­ki­no la­bai daug skau­du­lių“, – pri­du­ria ša­lies va­do­vė.