Prezidentė apdovanojo Vatikano valstybės sekretorių
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su Va­ti­ka­no vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi kar­di­no­lu Pie­tro Par­oli­nu ir įtei­kė jam vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mą. Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­no Di­dy­sis kry­žius kar­di­no­lui įteik­tas už as­me­ni­nį in­dė­lį ak­ty­viai plė­to­jant ir įtvir­ti­nant Lie­tu­vos bei Šven­to­jo Sos­to san­ty­kius, stip­ri­nant po­li­ti­nį ir kul­tū­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, Šven­to­jo Sos­to pa­lai­ky­mas vi­suo­met bu­vo ir iš­lie­ka svar­bus Lie­tu­vai. Su­nkiau­siu oku­pa­ci­jos ir prie­spau­dos lai­ko­tar­piu Va­ti­ka­nas rė­mė Lie­tu­vos žmo­nių lais­vės sie­kį, stip­ri­no drą­są ir pa­si­ry­ži­mą vie­nin­gai kur­ti ne­prik­lau­so­mą vals­ty­bę. Šian­dien Eu­ro­pai su­si­du­riant su iš­ban­dy­mais jos sau­gu­mui ir vie­ny­bei, Šven­to­jo Sos­to mo­ra­li­nė ly­de­rys­tė įpa­rei­go­ja ne­bi­jo­ti ir to­liau gin­ti lais­vę bei tai­ką, sau­go­ti žmo­giš­ką­jį oru­mą Eu­ro­po­je ir už jos ri­bų, ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Pre­zi­den­tė su aukš­tu Va­ti­ka­no par­ei­gū­nu ap­ta­rė Lie­tu­vos ir Šven­to­jo Sos­to bend­ra­dar­bia­vi­mą bei pa­kar­to­jo Lie­tu­vos žmo­nių kvie­ti­mą Po­pie­žiui Pra­nciš­kui at­vyk­ti į mū­sų ša­lį. Ša­lies va­do­vė Šven­tą­jį Tė­vą ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je pa­kvie­tė ir ofi­cia­laus vi­zi­to Va­ti­ka­ne me­tu, 2015 m. spa­lį. Pra­ėju­sią sa­vai­tę ša­lies va­do­vė da­ly­va­vo iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je Va­ti­ka­ne, ku­rio­je Po­pie­žiui Pra­nciš­kui bu­vo įteik­tas Tarp­tau­ti­nis Ka­ro­lio Di­džio­jo ap­do­va­no­ji­mas. Pre­zi­den­tė taip pat yra šio ap­do­va­no­ji­mo lau­rea­tė.

Su­si­ti­ki­me su kar­di­no­lu ša­lies va­do­vė pa­brė­žė ak­ty­vų Baž­ny­čios vaid­me­nį sklei­džiant pa­kan­tu­mo ir gai­les­tin­gu­mo ži­nią vi­suo­me­nė­je, pa­de­dant pa­tiems pa­žei­džia­miau­siems žmo­nėms. Baž­ny­čia ir jos or­ga­ni­za­ci­jos taip pat pri­si­de­da prie pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tos na­cio­na­li­nės kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“, ku­ria sie­kia­ma pa­dė­ti smur­tą, pri­klau­so­my­bes ken­čian­tiems žmo­nėms, ska­tin­ti įsi­vai­ki­ni­mą ir glo­bą, stab­dy­ti pa­ty­čias ir sa­vi­žu­dy­bes.

Tarp­tau­ti­nės tai­kos ir tei­sin­gu­mo stip­ri­ni­mas yra vie­nas svar­biau­sių Šven­to­jo Sos­to pri­ori­te­tų. Ša­lies va­do­vė su Va­ti­ka­no vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi ap­ta­rė grės­mes re­gio­no ir vi­sos Eu­ro­pos sau­gu­mui, kal­bė­jo­si apie pa­dė­tį Ukrai­no­je ir pa­gal­bą šios ša­lies žmo­nėms. Va­ti­ka­nas smer­kia ka­ri­nę ag­re­si­ją, ra­gi­na su­stab­dy­ti tarp­tau­ti­nės tei­sės pa­žei­di­mus, o vi­sus Eu­ro­pos ti­kin­čiuo­sius – pri­si­dė­ti prie hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos Ukrai­nai. Lie­tu­va ak­ty­viai pa­de­da Ukrai­nos žmo­nėms. Nuo Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je pra­džios Lie­tu­vos su­teik­ta hu­ma­ni­ta­ri­nė par­ama šiai ša­liai ir jo­je dir­ban­čioms Jung­ti­nių Tau­tų, Rau­do­no­jo Kry­žiaus or­ga­ni­za­ci­joms sie­kia 1 mi­li­jo­ną eu­rų.

Šven­ta­sis Sos­tas ra­gi­na Eu­ro­pos ir pa­sau­lio ša­lis ne­lik­ti abe­jin­gas nuo ka­ro bė­gan­čių žmo­nių li­ki­mui, to­dėl su­si­ti­ki­me bu­vo kal­ba­ma ir apie mig­ra­ci­jos kri­zę. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, Lie­tu­va su­pran­ta tuos, ku­rie bu­vo pri­vers­ti pa­lik­ti sa­vo na­mus, ir pa­gal iš­ga­les pri­ima pa­bė­gė­lius. Prie jų in­teg­ra­ci­jos mū­sų ša­ly­je pri­si­de­da ir Ka­ta­li­kų baž­ny­čia, ku­rios or­ga­ni­za­ci­jos tu­ri di­de­lę pa­tir­tį pa­de­dant pa­bė­gė­liams. Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos or­ga­ni­za­ci­ja „Ca­ri­tas“ jau 15 me­tų vyk­do už­sie­nie­čių in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mą ir šiuo me­tu Vil­niu­je stei­gia bend­ruo­me­ni­nį cen­trą, kur at­vy­kę žmo­nės bus kon­sul­tuo­ja­mi pro­fe­si­nio mo­ky­mo, kul­tū­ri­nio ug­dy­mo, sie­lo­va­dos klau­si­mais.

Pre­zi­den­tė taip pat pa­brė­žė, jog sie­kiant pa­dė­ti pa­bė­gė­liams ir iš­sau­go­ti jų oru­mą, bū­ti­na su­telk­ti tarp­tau­ti­nes pa­stan­gas ku­riant sau­gų prie­globs­tį ar­čiau jų na­mų, kad ka­ro bai­su­mus pa­ty­rę žmo­nės ne­ri­zi­kuo­tų sa­vo gy­vy­bė­mis ir ne­tap­tų pre­ky­bos žmo­nė­mis au­ko­mis. Lie­tu­va per įvai­rias ES ir Jung­ti­nių Tau­tų prog­ra­mas pa­de­da Si­ri­jos pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je, Jor­da­ni­jo­je, Li­ba­ne ir ki­to­se re­gio­no vals­ty­bė­se.

Vi­zi­to Lie­tu­vo­je me­tu kar­di­no­las Pie­tro Par­oli­nas da­ly­va­vo Na­cio­na­li­nio gai­les­tin­gu­mo kong­re­so ren­gi­niuo­se, ap­lan­kė Kry­žių kal­ną, su­si­ti­ko su Lie­tu­vo­je esan­čiais NA­TO są­jun­gi­nin­kų ka­riais. Pa­sau­lio ti­kin­tie­ji Vil­nių lai­ko gai­les­tin­gu­mo mies­tu, o 2016-uo­sius Po­pie­žius Pra­nciš­kus yra pa­skel­bęs gai­les­tin­gu­mo me­tais.