Prezidentė: A. Pabedinskienė gali dirbti toliau
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė ga­li dirb­ti to­liau, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Aš la­bai ti­kiuo­si, kad mi­nis­trė su­pran­ta, jog šios ka­den­ci­jos li­ko pu­san­trų me­tų, dar­bų yra daug. Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad at­sa­ko­my­bė mi­nis­trės yra di­džiu­lė, mi­nis­te­ri­ja pa­ly­gin­ti nė­ra stip­ri – di­de­le da­li­mi tai gal ir le­mia tai, kad tem­pai ma­žes­ni pert­var­kų, bet po­li­ti­nė va­lia ir mi­nis­trės as­me­ni­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas yra svar­bu. To­kį pa­ti­ki­ni­mą ga­vau ir ma­nau, kad mi­nis­trė ga­li ti­krai to­liau dirb­ti ir tie­siog dau­giau dė­me­sio skir­ti prob­le­moms, ku­rias ap­ta­rė­me su ja“, – LRT ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Pir­ma­die­nį D.Gry­baus­kai­tė, ko­men­tuo­da­ma Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos spren­di­mą at­šauk­ti švie­ti­mo mi­nis­trą Dai­nių Pa­val­kį iš par­ei­gų, tei­gė, jog So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja dir­ba pra­sčiau nei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

„Ma­nau, kad dau­giau prob­le­mų šian­dien yra kol kas So­cia­li­nių rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, o ne Švie­ti­mo“, - pir­ma­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Sei­mo opo­zi­ci­ja ne­at­me­ta ga­li­my­bės A.Pa­be­dins­kie­nei reng­ti in­ter­pe­lia­ci­ją. Pa­ti mi­nis­trė tei­gė dėl pre­zi­den­tės kri­ti­kos iš pos­to trauk­tis ne­ke­ti­nan­ti.