Prezidentė: 2017 metais Lietuva gali tapti EBPO nare
Lie­tu­vos va­do­vė ti­ki­si, kad ša­lis Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) na­re ga­lė­tų tap­ti jau 2017-ai­siais. Tai Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė po su­si­ti­ki­mo su or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vu.

Pir­ma­die­nį Par­yžiu­je su­si­ti­ku­si su EB­PO ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi An­ge­lu Gur­ria, D.Gry­baus­kai­tė tei­gė iš jo iš­gir­du­si, jog Lie­tu­vos įdir­bis, sto­jant į or­ga­ni­za­ci­ją, yra ge­ras.

„Va­kar Par­yžiu­je tu­rė­jau pro­gos su­si­tik­ti su (EB­PO – BNS) di­rek­to­riu­mi po­nu Gur­ria, ku­ris sa­kė, kad įdir­bis ge­ras, di­de­lis ir iš ti­krų­jų jau ei­na daug kas si­ner­giš­kai. Tai reiš­kia, kad grei­tu lai­ku, gal ne ki­tą­met, bet jau nuo 2017 me­tų – aš taip la­bai no­rė­čiau ti­kė­tis – Lie­tu­va ga­lės tap­ti ir šios or­ga­ni­za­ci­jos na­re, o tai yra pres­ti­žas, ko­ky­bė, ga­li­my­bė kon­sul­tuo­tis“, – an­tra­die­nį Me­tų eko­no­mi­kos fo­ru­me Vil­niu­je sa­kė pre­zi­den­tė.

Pa­sak jos, Lie­tu­va daug pa­sie­kė, mo­der­nė­da­ma ir ženg­da­ma į prie­kį, ta­čiau tei­gė, jog vis dar trūks­ta in­ves­ti­ci­jų į moks­li­nius ty­ri­mus.

„Džiaug­tis ne­už­ten­ka, bū­ti­na ei­ti pir­myn. (...) Pa­si­žiū­rė­ję į Eu­ros­ta­to duo­me­nis, kiek in­ves­tuo­ja­me į moks­li­nius ty­ri­mus, esa­me de­šim­ti nuo ga­lo. Na, bent jau ne tre­ti nuo ga­lo. Iš­ties kaž­kur per vi­du­rį. Kaip op­ti­mis­tiš­kai be­žiū­rė­tu­me, nu­kreip­ti sa­vo in­ves­ti­ci­jas į moks­lą dar tu­ri­me daug kur“, – ti­ki­no D.Gry­baus­kai­tė.

Šiuo me­tu EB­PO tu­ri 34 na­res. Ši or­ga­ni­za­ci­ja bu­vo įkur­ta 1961 me­tais kaip pa­mai­na Eu­ro­pos eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jai (EE­BO), ad­mi­nis­tra­vu­siai Mars­hal­lo pla­ną – po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro JAV pa­siū­ly­tą Eu­ro­pos eko­no­mi­kos at­gai­vi­ni­mo pro­jek­tą.