Prezidentė: 1,5 mln. eurų kainavęs SADM projektas - valstybės lėšų plovimas
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos už 1,5 mln. eu­rų už­sa­ky­tas moks­li­nis ty­ri­mas, ku­riam reng­ti įdar­bin­ta ir 14 pa­čios mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų, yra „vals­ty­bės pi­ni­gų plo­vi­mas“, sa­ko pre­zi­den­tė.

„Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, tai - aki­vaiz­dus pikt­nau­džia­vi­mo vals­ty­bės tar­ny­ba pa­vyz­dys. Vals­ty­bės tar­nau­to­jai sa­vo tie­sio­gi­nį dar­bą pa­ver­čia mi­li­jo­nus kai­nuo­jan­čiais pro­jek­tais, pa­tys juo­se da­ly­vau­ja ir už tai iš­mo­ka sau pi­ni­gus. Nie­kaip ki­taip, kaip vals­ty­bės pi­ni­gų plo­vi­mu, pa­si­pi­ni­ga­vi­mu, šios si­tua­ci­jos ne­ga­li­ma pa­va­din­ti“, - pre­zi­den­tės žo­džius pir­ma­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je per­da­vė at­sto­vas spau­dai Mo­des­tas Nau­džius.

Ša­lies va­do­vės nuo­mo­ne, tai yra ne tik So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, bet vi­sos Vy­riau­sy­bės bei vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų prob­le­ma: to­kia pra­kti­ka esą tę­sia­si ne pir­mus me­tus - taip elg­ta­si net ir kri­zi­niu lai­ko­tar­piu.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė pir­ma­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je žur­na­lis­tams sa­kė, kad šiuo me­tu už Lie­tu­vos so­cia­li­nio mo­de­lio su­kū­ri­mo pro­jek­to ren­gi­mą su­mo­kė­ta apie 3 mln. li­tų (0,87 mln. eu­rų), už li­ku­sią da­lį stu­di­jos esą nė­ra su­mo­kė­ta ir su­tar­tys nu­trauk­tos ar­ba yra nu­trau­kia­mos.

„Ma­nau, kad ti­krai iš­sprę­siu vi­sus klau­si­mus, nu­trauk­siu su­tar­tis, ku­rios yra ne­tiks­lin­gos ir ke­lia abe­jo­nių vi­suo­me­nei“, - sa­kė mi­nis­trė.

Anot jos, mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, t. y. spe­cia­lis­tams, bu­vo skir­ta apie 200 tūkst. li­tų (apie 58 tūkst. eu­rų).

„Ti­krai į šiukš­lių dė­žę ne­dė­si­me to pro­duk­to, ką par­en­gė moks­li­nin­kų gru­pė. Be abe­jo­nės, šim­tu pro­cen­tų to pro­jek­to, kaip ir kiek­vie­nų re­ko­men­da­ci­jų, ko ge­ro, nė­ra ga­li­my­bių įgy­ven­din­ti. Ta­čiau di­džio­ji da­lis - ar tai dar­bo san­ty­kių, ar so­cia­li­nės at­skir­ties ir skur­do ma­ži­ni­mo da­ly­je ti­krai bus pri­tai­ky­ta ir pa­nau­do­ta“, - sa­kė A.Pa­be­dins­kie­nė.

Per­nai gruo­dį vie­šai bu­vo pri­sta­ty­tas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu at­lik­tas Lie­tu­vos so­cia­li­nio mo­de­lio su­kū­ri­mo pro­jek­tas. Už jį mi­nis­te­ri­ja moks­li­nin­kams ir kai ku­riems val­di­nin­kams ke­ti­no su­mo­kė­ti apie 5 mln. li­tų (1,45 mln. eu­rų).

D.Gry­baus­kai­tė taip pat tu­rė­jo prie­kaiš­tų dėl esą ty­čia vil­ki­na­mos vai­kų glo­bos na­mų pert­var­kos, kai užuot ma­ži­nus vai­kų glo­bos na­mų skai­čių ir to­liau ski­ria­mos vals­ty­bės lė­šos biu­ro­kra­ti­niam apa­ra­tui iš­lai­ky­ti.

„Vals­ty­bės va­do­vė pa­brė­žė, kad vai­kų glo­bos na­mai yra so­viet­me­čio re­lik­tas, ku­rio iš­li­ki­mu su­in­te­re­suo­ta to­kių įstai­gų ad­mi­nis­tra­ci­ja. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja su tuo taiks­to­si, tam ne­sip­rie­ši­na ir tik im­ituo­ja pa­stan­gas keis­ti si­tua­ci­ją. Vai­kai ta­po pi­ni­gų įsi­sa­vi­ni­mo įkai­tai, ir tai yra ne­to­le­ruo­ti­na“, - ša­lies va­do­vės po­zi­ci­ją per­da­vė M.Nau­džius.

Pre­zi­den­tės pa­teik­tas pa­vyz­dys - Ma­ri­jam­po­lės glo­bos na­mai „Pu­ti­nas“, kur per mė­ne­sį iš­lai­ky­ti vai­ką kai­nuo­ja apie 1,8 tūkst. eu­rų, tuo me­tu šei­my­no­je vai­kui iš­lai­ky­ti ski­ria­ma tik 300 eu­rų, šei­mo­je - tik 150 eu­rų, įsi­vai­ki­nu­sios šei­mos vals­ty­bės fi­nan­si­nės pa­gal­bos ne­su­lau­kia.

Pa­sak pre­zi­den­tės, vals­ty­bė tu­ri su­kur­ti są­ly­gas vai­kams aug­ti šei­mo­se, o ne in­ves­tuo­ti į „nee­fek­ty­vų glo­bos įstai­gų iš­lai­ky­mą“.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra be­veik 100 vai­kų glo­bos įstai­gų, juo­se gy­ve­na be­veik 4 tūkst. vai­kų, vi­sų jų iš­lai­ky­mas vals­ty­bei kai­nuo­ja ne ma­žiau kaip 33,5 mln. eu­rų per me­tus.

At­sa­ky­da­ma į pre­zi­den­tės kri­ti­ką dėl strin­gan­čios glo­bos na­mų pert­var­kos, A.Pa­be­dins­kie­nė ti­ki­no, kad ga­lu­ti­nis pert­var­kos pla­nas bus par­eng­tas va­sa­rį ar­ba ko­vą o pa­čių per­mai­nų lau­kia­ma dar šie­met.

„Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pra­ktiš­kai vi­sos sa­vi­val­dy­bės ma­to po­rei­kį ma­žin­ti glo­bos na­mus, tad 2015 me­tais (pert­var­ka) ti­krai star­tuos“, - sa­kė A.Pa­be­dins­kie­nė.

Pa­ti D.Gry­baus­kai­tė pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį Sei­mui pa­tei­kė Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo ri­bo­ti vai­kų iki tre­jų me­tų pa­te­ki­mą į glo­bos na­mus. Jie į glo­bos ins­ti­tu­ci­jas pa­tek­tų tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais, kai bū­ti­na spe­cia­li­zuo­ta svei­ka­tos prie­žiū­ra ar slau­ga, taip pat jei vai­ko šei­ma ne­ga­li už­ti­krin­ti tin­ka­mos glo­bos, o bend­ruo­me­ni­nės pa­slau­gos sa­vi­val­dy­bė­je nė­ra iš­plė­to­tos.

Pro­jek­tas taip pat nu­ma­to griež­čiau ri­bo­ti lai­ki­no­sios glo­bos truk­mę, kad įvai­ki­ni­mas vyk­tų spar­čiau. Šiuo me­tu lai­ki­no­ji glo­ba vai­kų na­muo­se daž­nai trun­ka iki pen­ke­rių ir dau­giau me­tų, o tai esą yra vie­na pa­grin­di­nių kliū­čių vai­kams pa­tek­ti į nau­jas šei­mas. Pa­gal pa­tai­sas, lai­ki­no­ji glo­ba vi­siems vai­kams ga­lės tęs­tis tik iki 12 mė­ne­sių. Po to jiems tu­rės bū­ti nu­sta­to­ma nuo­la­ti­nė glo­ba šei­mo­se ar šei­my­no­se.