Prezidentas V. Adamkus - jau po operacijos
Kaip tei­gė me­di­kai, po ope­ra­ci­jos pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus būk­lė pa­ten­ki­na­ma, pa­cien­tas to­liau ste­bi­mas.

Bir­že­lio 4 die­ną ka­den­ci­ją bai­gu­siam Lie­tu­vos pre­zi­den­tui V. Adam­kui Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se bu­vo at­lik­tas en­dos­ko­pi­nis šla­pi­mo pūs­lės iš­ty­ri­mas ir pa­ša­lin­tas de­ši­ny­sis inks­tas kar­tu su šla­pim­ta­kiu.

Anot pre­zi­den­tą ope­ra­vu­sio San­ta­riš­kių kli­ni­kų Uro­lo­gi­jos cen­tro va­do­vo pro­fe­so­riaus Fe­lik­so Jan­ke­vi­čiaus, ope­ra­ci­ja pra­ėjo sklan­džiai, ji tru­ko nuo 9 va­lan­dos iki 12 va­lan­dos 30 mi­nu­čių. „Komp­li­ka­ci­jų ne­bu­vo, krau­jo ne­tek­tis nu­li­nė, o svar­biau­sia, kad pa­cien­to būk­lė, mū­sų me­di­kų aki­mis, yra pa­ten­ki­na­ma", - sa­kė prof. F. Jan­ke­vi­čius.

Šiuo me­tu pre­zi­den­tas V. Adam­kus ste­bi­mas San­ta­riš­kių kli­ni­kų Rea­ni­ma­ci­jos-in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riu­je.