Pretendentų į premjerus sąrašas intriguoja
Jei kon­ser­va­to­riai lai­mė­tų Sei­mo rin­ki­mus, gau­ti prem­je­ro pos­tą dau­giau šan­sų tu­rė­tų Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ar­ba And­rius Ku­bi­lius, o ne par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. So­cial­de­mo­kra­tą Al­gir­dą But­ke­vi­čių mi­nis­tro pir­mi­nin­ko kė­dė­je, svars­tant teo­riš­kai, ga­lė­tų pa­keis­ti ir Sau­lius Skver­ne­lis, ta­čiau tai – ma­žiau ti­kė­ti­na. Ar­tė­jant rin­ki­mams po­ten­cia­lių prem­je­rų są­ra­šas nė­ra il­gas.

Ti­kė­ti­nų Vy­riau­sy­bės va­do­vų bū­re­lis vi­siš­kai aiš­kus at­ro­do tik iš pir­mo žvilgs­nio. Pa­pras­tai var­di­ja­mi trys pre­ten­den­tai: da­bar­ti­nis mi­nis­trų ka­bi­ne­to va­do­vas, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­ris A. But­ke­vi­čius, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas G. Lands­ber­gis bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­ris S. Skver­ne­lis.

Dėl pa­sta­rų­jų dvie­jų ky­la dau­giau­sia klau­si­mų. Pa­vyz­džiui, TS-LKD še­šė­li­nei vy­riau­sy­bei iki šiol va­do­vau­ja A. Ku­bi­lius, o po­li­to­lo­gai kaip po­ten­cia­lią mi­nis­trę pir­mi­nin­kę, kon­ser­va­to­riams lai­mė­jus rin­ki­mus, daž­niau mi­ni bu­vu­sią fi­nan­sų mi­nis­trę Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę. Tuo me­tu par­ti­jos ly­de­rio G. Lands­ber­gio pers­pek­ty­vos ver­ti­na­mos san­tū­riai.

Ki­ta ver­tus, nau­juo­ju prem­je­ru šį ru­de­nį ga­li tap­ti ne­bū­ti­nai dau­giau­sia man­da­tų iš­ko­vo­ju­sios par­ti­jos ly­de­ris.

LVŽS sąrašo lyderio Sauliaus Skvernelio galimybėmis tapti premjeru politologai abejoja."Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Tra­di­ci­ją ga­li­ma sulaužyti

Dis­ku­si­jos dėl kan­di­da­tų į prem­je­rus su­ak­ty­vė­jo, kai vie­šo­jo­je erd­vė­je pra­bi­lo Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Al­bi­nas Ja­nuš­ka. Vie­nu iš ge­riau­sių po­li­ti­nių stra­te­gų lai­ko­mas A. Ja­nuš­ka par­eiš­kė, kad pa­di­dė­jo G. Lands­ber­gio ga­li­my­bės po rin­ki­mų tap­ti prem­je­ru. Pa­grin­di­nė sig­na­ta­ro prie­lai­da yra tai, kad iš Li­be­ra­lų są­jū­džio nuo­puo­lio po Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo skan­da­lo per rin­ki­mus la­biau­siai iš­loš kon­ser­va­to­riai. Esą jie dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ga­li su­rink­ti dau­giau­sia bal­sų ir su­da­ry­ti koa­li­ci­ją su Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma LVŽS. Tie­sa, čia pat A. Ja­nuš­ka pri­dū­rė, kad nuo TS-LKD ga­li ne­at­si­lik­ti ir so­cial­de­mo­kra­tai. Vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip jiems sek­sis vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se.

Ta­čiau dau­gu­ma „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tų po­li­to­lo­gų TS-LKD sėk­mės at­ve­ju prem­je­ro pos­te G. Lands­ber­gio ne­ma­to ar­ba jo pa­var­dę ta­ria jau po A. Ku­bi­liaus ir I. Ši­mo­ny­tės.

Prie­lai­da, kad kon­ser­va­to­rių ved­lys ga­li tap­ti Vy­riau­sy­bės va­do­vu, par­em­ta tai­syk­le, jog į prem­je­ro pos­tą daž­niau­siai pre­ten­duo­ja lai­mė­ju­sios par­ti­jos ly­de­ris. Ta­čiau, pa­sak po­li­to­lo­go To­mo Ja­ne­liū­no, to­kia Lie­tu­vo­je su­si­for­ma­vu­si tra­di­ci­ja nė­ra ne­pa­žei­džia­ma.

„Ne­ma­nau, kad G. Lands­ber­gis bū­tų tin­ka­miau­sias ar­ba la­biau­siai ti­kė­ti­nas prem­je­ras. Žvel­giant į TS-LKD, man at­ro­do, kad I. Ši­mo­ny­tė bū­tų kur kas rea­les­nė kan­di­da­tė į prem­je­rus. Jos iš­ma­ny­mas ir pa­tir­tis bū­tų so­li­dus pa­grin­das pri­siim­ti to­kias par­ei­gas“, – svars­tė jis.

Be­je, G. Lands­ber­gis yra par­eiš­kęs, kad jei jam bū­tų pa­siū­ly­ta tap­ti prem­je­ru ar­ba su­sik­los­ty­tų to­kia si­tua­ci­ja, jis ne­at­si­sa­ky­tų. Pa­žy­mė­ti­na, kad TS-LKD še­šė­li­nei vy­riau­sy­bei iki šiol va­do­vau­ja A. Ku­bi­lius, ta­čiau, anot G. Lands­ber­gio, rug­sė­jo an­trą­ją sa­vai­tę bus pa­skelb­tas nau­jos su­dė­ties še­šė­li­nis mi­nis­trų ka­bi­ne­tas.

V. Lands­ber­gis ir 1996 metai

Tai­gi, bent jau kol kas pa­ti TS-LKD ne­eks­po­nuo­ja G. Lands­ber­gio kaip ga­li­mo nau­jos Vy­riau­sy­bės va­do­vo. Par­ti­jos pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rių po­li­ti­nė­je rek­la­mo­je ro­do­mas ir pri­sta­to­mas grei­čiau kaip vi­zio­nie­rius, „Nau­jo pla­no Lie­tu­vai“ au­to­rius.

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius pri­mi­nė, kad anaip­tol ne vi­sa­da mi­nis­tro pir­mi­nin­ko vie­ta tek­da­vo par­ti­jų ly­de­riams. Pa­vyz­džiui, Vy­tau­tas Lands­ber­gis po sėk­min­gų Tė­vy­nės są­jun­gai 1996 me­tų Sei­mo rin­ki­mų ta­po par­la­men­to pir­mi­nin­ku, o prem­je­ru bu­vo pa­skir­tas Ge­di­mi­nas Vag­no­rius.

„G. Lands­ber­gio ga­li­my­bės tap­ti prem­je­ru nė­ra di­de­lės. To­kia­me pos­te rei­kė­tų dau­giau pa­tir­ties, nei da­bar tu­ri TS-LKD ly­de­ris. Jis nė­ra op­ti­ma­lus kan­di­da­tas. Ga­li bū­ti, kad iš už­pa­ka­li­nės sė­dy­nės daug ką „vai­ruo­ja“ A. Ku­bi­lius. Sce­na­ri­jus, kad jis tre­čią kar­tą taps prem­je­ru, nė­ra ne­įti­ki­mas“, – ko­men­ta­vo po­li­to­lo­gas.

Nuo po­li­ci­nin­ko iki prem­je­ro?

Pa­dė­tį ga­lė­tų pa­keis­ti LVŽS rin­ki­muo­se gau­tų bal­sų skai­čius. Šios par­ti­jos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis yra sa­kęs, kad tap­ti prem­je­ru ne­pre­ten­duo­tų, o į šią po­zi­ci­ją, jei LVŽS lai­mė­tų rin­ki­mus, siū­ly­tų bu­vu­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą S. Skver­ne­lį. Šis yra ir LVŽS rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­ris. Kaip ki­tą ga­li­mą kan­di­da­tą į prem­je­rus R. Kar­baus­kis įvar­di­jo Eu­ro­pos Par­la­men­te šiuo me­tu dir­ban­tį Bro­nį Ro­pę.

S. Skver­ne­lio ir B. Ro­pės ga­li­my­bė­mis gau­ti Vy­riau­sy­bės va­do­vo pos­tą abe­jo­ja­ma dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­ma, abiem trūks­ta pa­tir­ties ir ne­men­kos kom­pe­ten­ci­jos. An­tra, šiuos kan­di­da­tus, kaip tei­gia­ma, skep­tiš­kai ver­ti­na ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu ski­ria mi­nis­trą pir­mi­nin­ką, pa­ve­da jam su­da­ry­ti Vy­riau­sy­bę ir tvir­ti­na jos su­dė­tį.

Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius įsi­ti­ki­nęs, kad LVŽS ne­tu­ri stip­rių kan­di­da­tų į mi­nis­trus pir­mi­nin­kus. Anot jo, S. Skver­ne­lio at­ve­ju „vie­na yra bū­ti po­li­ci­nin­ku, ki­ta – vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru, o vi­sai kas ki­ta – tap­ti prem­je­ru, at­sa­kin­gu už vi­są ša­lies ūkį“.

K. Gir­nius su­ti­ko, kad po rin­ki­mų bal­sams tarp par­ti­jų pa­sis­kirs­čius apy­ly­giai ir kiek pir­mau­jant TS-LKD, ga­lė­tų bū­ti svars­to­mos A. Ku­bi­liaus ir I. Ši­mo­ny­tės kan­di­da­tū­ros į prem­je­rus. Pa­sta­ro­ji, po­li­to­lo­go tei­gi­mu, bū­tų tin­ka­mes­nė, nes Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­ja, prieš­in­gai nei A. Ku­bi­lius, yra po­pu­lia­ri.

„Tai – rea­li ga­li­my­bė, rea­les­nė nei G. Lands­ber­gis prem­je­ro pos­te. Ne­ma­nau, kad jis ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į Vy­riau­sy­bės va­do­vo par­ei­gas. Gal­būt po ket­ve­rių me­tų, kai su­si­pa­žin­tų su Lie­tu­vos ti­kro­ve, įgy­tų di­des­nės val­dy­mo pa­tir­ties. Ta­čiau svars­ty­mai apie I. Ši­mo­ny­tę įma­no­mi tuo at­ve­ju, jei TS-LKD lai­mė­tų rin­ki­mus, o tuo la­bai abe­jo­ju“, – kal­bė­jo K. Gir­nius.

Da­lies po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kų iš­sa­ko­ma prie­lai­da, esą Li­be­ra­lų są­jū­džio rė­mė­jai po E. Ma­siu­lio skan­da­lo bal­suos už kon­ser­va­to­rius, K. Gir­niaus ne­įti­ki­na. „A­be­jo­ju, ar li­be­ra­lams bū­tų la­bai se­kę­si. Jie bu­vo la­bai po­pu­lia­rūs, bet vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se per pra­ėju­sius rin­ki­mus tė­ra lai­mė­ję tris vie­tas. Ne­aiš­ku, kiek iš li­be­ra­lų nuo­smu­kio lai­mės kon­ser­va­to­riai“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Jo ma­ny­mu, rin­ki­mų baig­tį lems bal­sai ra­jo­nuo­se, kur dau­gu­ma rin­kė­jų rink­sis iš so­cial­de­mo­kra­tų ir LVŽS. Iš to, ko­kia si­tua­ci­ja ryš­kė­ja ir ką liu­di­ja vi­suo­me­nės apk­lau­sos, K. Gir­niaus tei­gi­mu, ga­li­ma spė­lio­ti, kad bus su­da­ry­ta pla­ti koa­li­ci­ja – tarp LVŽS, so­cial­de­mo­kra­tų ir, ti­kė­ti­na, kon­ser­va­to­rių.

Apy­ly­gės tre­je­to pozicijos

Vis dėl­to ga­li­mas ir ki­toks koa­li­ci­jos va­rian­tas. Nors R. Kar­baus­kis ne kar­tą yra par­eiš­kęs, kad koa­li­ci­jo­se su Dar­bo ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jo­mis ne­da­ly­vaus, po­li­ti­kui, kaip pa­žy­mė­jo K. Gir­nius, nie­kas ne­drau­džia pa­keis­ti nuo­mo­nės.

Su­ta­ria­ma, kad ma­žiau­sia abe­jo­nių ky­la dėl so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tų į prem­je­rus. LSDP lai­mė­jus rin­ki­mus, Vy­riau­sy­bei im­tų va­do­vau­ti da­bar­ti­nis jos va­do­vas A. But­ke­vi­čius. Tie­sa, ir jo par­ti­jo­je pa­si­gir­do bal­sų, tei­gian­čių, kad va­do­vau­ti Vy­riau­sy­bei la­biau tik­tų nau­jo­ji fi­nan­sų mi­nis­trė ir LSDP są­ra­šo vie­na ly­de­rių Ra­sa Bud­ber­gy­tė, ta­čiau tai – įta­kos ne­da­ran­ti nuo­mo­nė.

Po­li­to­lo­gas A. Kru­pa­vi­čius ma­no, kad po­li­ti­nė­je are­no­je šiuo me­tu esant su­jauk­tai si­tua­ci­jai bū­ti pir­mo­je vie­to­je po rin­ki­mų var­žo­si trys par­ti­jos – LSDP, LVŽS ir TS-LKD. „Šių rin­ki­mų fi­ni­šas ga­li bū­ti pa­na­šus į fo­to­fi­ni­šą. Tri­jų par­ti­jų gau­tų man­da­tų skai­čius ga­li ne itin skir­tis. Fi­ni­ša­vu­sia­jam pir­ma­jam tek­tų tam ti­kra for­ma­li tei­sė for­muo­ti val­dan­čią­ją dau­gu­mą, pre­ten­duo­ti į prem­je­ro pos­tą“, – svars­tė jis.

Iš so­cio­lo­gi­nių apk­lau­sų ma­ty­ti, kad no­rint su­da­ry­ti koa­li­ci­ją grei­čiau­siai pri­reiks tri­jų par­ti­jų ir ne­pa­vyks ap­siei­ti be R. Kar­baus­kio va­do­vau­ja­mos LVŽS. Kal­bė­da­mas apie prem­je­ro pos­tą po­li­to­lo­gas T. Ja­ne­liū­nas sa­kė, jog ti­kė­ti­na, kad Vy­riau­sy­bei im­tų va­do­vau­ti ir ne dau­giau­sia bal­sų su­rin­ku­sios par­ti­jos at­sto­vas.

„Koa­li­ci­ja da­li­ja­si du pos­tus: prem­je­ro ir Sei­mo pir­mi­nin­ko. Jei an­trą vie­tą užė­mu­sios par­ti­jos kan­di­da­tas į prem­je­rus pri­im­ti­nas ki­tai pa­grin­di­nei koa­li­ci­jos par­tne­rei, toks va­rian­tas įma­no­mas. Už tai bū­tų ga­li­ma tu­rė­ti, pa­vyz­džiui, dau­giau mi­nis­te­ri­jų“, – pri­mi­nė po­li­to­lo­gas.

D. Gry­baus­kai­tės vaidmuo

Koa­li­ci­jos for­ma­vi­mui ir prem­je­ro kan­di­da­tū­rai įta­kos tu­rės ir ša­lies va­do­vės D. Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ja. Pa­vyz­džiui, 2012 me­tais ji de­mons­tra­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą Dar­bo par­ti­ja ir iš pra­džių pa­tvir­ti­no ne vi­sos su­dė­ties Vy­riau­sy­bę.

Ta­čiau, T. Ja­ne­liū­no tei­gi­mu, pre­zi­den­tė si­tua­ci­ją ga­lė­tų pa­veik­ti tik tuo at­ve­ju, jei par­ti­jų lai­mė­tų man­da­tų skai­čius bū­tų apy­ly­gis. „Tuo­met pre­zi­den­tės žo­dis kon­kre­čiam koa­li­ci­jos va­rian­tui ga­li bū­ti sva­rus. Ta­čiau abe­jo­ju, ar ji per jė­gą ban­dy­tų keis­ti aki­vaiz­džią dau­gu­mą tu­rin­čios koa­li­ci­jos pa­dė­tį, prieš­in­tis ar jos ne­tvir­tin­ti. Nes, kaip ro­do pa­tir­tis, pre­zi­den­to ki­ši­ma­sis į Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mą ne vi­sa­da bū­na sėk­min­gas“, – pa­žy­mė­jo jis.

Il­gą lai­ką kaip ga­li­mas pre­ten­den­tas į prem­je­ro pos­tą sėk­mės rin­ki­muo­se at­ve­ju bu­vo įvar­di­ja­mas bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris E. Ma­siu­lis. Da­bar į šį pos­tą li­be­ra­lai nu­ma­to par­ti­jos są­ra­šo ved­lį par­la­men­ta­rą Eu­ge­ni­jų Gent­vi­lą, bet ne par­ti­jos pir­mi­nin­ką Vil­niaus me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių.

Liūd­nos prog­no­zės „dar­bie­čiams“ ir „tvarkiečiams“

Lie­pos pir­mą­ją sa­vai­tę at­lik­ta so­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa liu­di­ja, kad 14,2 proc. rin­kė­jų bal­suo­tų už So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją, 12 proc. – už LVŽS, o 10,8 proc. apk­laus­tų­jų bal­są ati­duo­tų už TS-LKD.