Pretendentai į vairininkus susirungs debatuose
Ba­lan­dį nau­ją pir­mi­nin­ką rinks di­džiau­sios kai­rio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) na­riai. Var­žy­tu­ves dėl šio pos­to pra­de­dan­tys aš­tuo­ni kan­di­da­tai ry­toj ke­ti­na su­reng­ti pir­muo­sius vie­šus de­ba­tus.

Sei­mo rin­ki­muo­se ne­sėk­mę pa­ty­ru­si, ta­čiau val­dan­čio­sios sta­tu­są iš­sau­go­ju­si LSDP, im­da­ma pa­vyz­dį iš de­ši­nio­sios Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD), pir­mą kar­tą par­ti­jos pir­mi­nin­ką rinks tie­sio­giai. Kan­di­da­tais į šį pos­tą yra re­gis­truo­ti eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis, Sei­mo na­riai Min­dau­gas Bas­tys, Ar­tū­ras Skar­džius bei And­rius Pa­lio­nis, ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas, bu­vę par­la­men­ta­rai Man­tas Va­raš­ka ir Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė. Pre­ten­den­tų į LSDP pir­mi­nin­kus są­ra­še ne­li­ko Sei­mo na­rių Al­gir­do Sy­so, Ju­liaus Sa­ba­taus­ko ir eu­ro­par­la­men­ta­rės Vi­li­jos Blin­ke­vi­čiū­tės, ku­rie kan­di­da­tuo­ti at­si­sa­kė. Sos­ti­nės vieš­bu­ty­je „Best Wes­tern“ ry­toj vyks iš­plės­ti­nis už­da­ras LSDP pre­zi­diu­mo po­sė­dis, po jo – vie­ši kan­di­da­tų de­ba­tai, ku­riuos ste­bė­ti bus ga­li­ma so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book.

Tarp kan­di­da­tų į par­ti­jos va­do­vus eks­per­tai tei­gia ne­ma­tan­tys ryš­kių cha­riz­ma­tiš­kų ly­de­rių. Ir dėl to, pa­sak jų, kal­ta il­ga­me­tė pa­čios LDDP kad­rų po­li­ti­ka. Po­li­ti­kos ži­no­vai su­ta­ria, kad rea­liau­sius šan­sus pe­rim­ti par­ti­jos vai­rą tu­ri jau­no­sios po­li­ti­kų kar­tos at­sto­vai G. Pa­luc­kas ir M. Stan­ke­vi­čius, ku­riuos pa­lai­ko di­džiau­sias skai­čius par­ti­jos sky­rių. Po­li­to­lo­gų tei­gi­mu, jei po pir­mi­nin­ko rin­ki­mų LSDP ne­pa­vyks at­si­nau­jin­ti, ji liks ne­kon­ku­ren­ci­ne par­ti­ja ir bus nu­stum­ta į po­li­ti­kos už­ri­bį.

Ga­lu­ti­nai, ar da­ly­vaus pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se, kan­di­da­tai pri­va­lo ap­sisp­ręs­ti iki ko­vo 12 die­nos. Tie­sio­gi­nis bal­sa­vi­mas par­ti­jos sky­riuo­se vyks ba­lan­džio 6–8 die­no­mis. An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 28–29 die­no­mis. Re­zul­ta­tus pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti ge­gu­žės 2 die­ną, o ofi­cia­liai dar­bą nau­ja­sis pir­mi­nin­kas pra­dės per LSDP su­va­žia­vi­mą ge­gu­žės 6 die­ną. Iki šiol LSDP pir­mi­nin­kai bū­da­vo ren­ka­mi su­va­žia­vi­muo­se.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pir­mi­nin­ką iš­si­rin­ko ir TS-LKD. Juo per pir­mą­jį tu­rą ta­po Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Dėl pos­to su juo var­žė­si Sei­mo na­riai Pa­ulius Sau­dar­gas, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis bei My­lo­kas Ma­jaus­kas. Kon­ser­va­to­riai, kaip da­bar so­cial­de­mo­kra­tai, rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu taip pat ren­gė vie­šus de­ba­tus.