Premjerui A.Butkevičiui nepavyko laimėti per pirmąjį rinkimų turą
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kui prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui ne­pa­vy­ko per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą lai­mė­ti Sei­mo na­rio man­da­to.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai Vil­ka­viš­ky­je baig­ti skai­čiuo­ti ir pa­skelb­ti tik pir­ma­die­nio va­ka­rą.

Pa­gal juos, A.But­ke­vi­čius su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tu Kęs­tu­čiu Smir­no­vu dėl Sei­mo na­rio man­da­to var­žy­sis an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re.

Už A.But­ke­vi­čių per pir­mą­jį tu­rą bal­sa­vo 5694 ar­ba 36,28 proc. rin­kė­jų, už K.Smir­no­vą – 4276 ar­ba 27,24 proc. rin­kė­jų.

A.But­ke­vi­čiui pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re pa­vyk­da­vo lai­mė­ti nuo 2004-ųjų. 2012 me­tais už jį Vil­ka­viš­ky­je bal­sa­vo 66,03 proc. rin­kė­jų, 2008 me­tais – 63,9 proc., 2004 me­tais – 57,5 proc. rin­kė­jų.

An­tra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras vyks spa­lio 23 die­ną.