Premjero užuominos glumina koalicijos bičiulius
Už­mo­jų iš­vers­ti iš pos­to mi­nis­trą pir­mi­nin­ką Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­rį Al­gir­dą But­ke­vi­čių kra­to­si tiek val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai, tiek opo­zi­ci­ja. Ši pers­pė­ja prem­je­rą pa­si­rin­kus pra­stą tak­ti­ką – Vy­riau­sy­bės nuo­dė­mes dangs­ty­ti są­moks­lo teo­ri­jo­mis.

Po at­os­to­gų eg­zo­tiš­kuo­se kraš­tuo­se grį­žu­sio A. But­ke­vi­čiaus užuo­mi­nos apie rez­ga­mus pla­nus iš­stum­ti jį iš Vy­riau­sy­bės va­do­vo kė­dės su­ak­ty­vi­no to­kių „in­tri­gan­tų“ pa­ieš­kas. Ka­dan­gi prem­je­ras pa­tiks­li­no šio­mis nuo­dė­mė­mis ne­kal­ti­nan­tis opo­zi­ci­jos at­sto­vų, žvilgs­nis lo­giš­kai ėmė kryp­ti koa­li­ci­jos par­tne­rių link. Ta­čiau šie die­va­go­jo­si A. But­ke­vi­čių ger­bian­tys ir po­ki­li­mi­nių in­tri­gų ne­rez­gan­tys. „Dar­bie­čiai“ ir „tvar­kie­čiai“ ti­ki­no ne­kan­trau­jan­tys pa­si­ma­ty­ti su prem­je­ru, kad iš­siaiš­kin­tų ne­su­sip­ra­ti­mus ir ap­tar­tų bend­ros veik­los pers­pek­ty­vas. Ta­čiau dėl A. But­ke­vi­čiaus li­gos po­kal­bius te­ko nu­kel­ti. Va­kar ry­tą, kol su­sir­go, Vy­riau­sy­bės va­do­vas dar su­si­ti­ko su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir bu­vo apk­laus­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos at­sto­vų. Ta­čiau šian­dien tu­rė­ju­sios pra­si­dė­ti dar­bo ke­lio­nės į In­di­ją ir Bang­la­de­šą bu­vo at­si­sa­ky­ta.

Ne­si­vels į intrigas

„Jo­kių po­li­ti­nių žai­di­mų mes ne­žai­džia­me ir nie­ko ne­rez­ga­me. Dar­bo par­ti­ja (DP) pa­si­sa­ko už mak­si­ma­lų aiš­ku­mą, už tai, kad vi­si, ku­rie gal­būt pa­da­rė nu­si­žen­gi­mą ar­ba ko nors ne­pa­da­rė, bet pri­va­lė­jo, tu­ri at­sa­ky­ti“, – LŽ tvir­ti­no DP ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Ir ža­dė­jo, kad griež­tos at­sa­ko­my­bės „dar­bie­čiai“ rei­ka­laus tiek iš sa­vų, tiek iš koa­li­ci­jos par­tne­rių. Ki­ta ver­tus, pa­sak jo, DP jau­čia­si at­sa­kin­ga už sta­bi­lu­mą vals­ty­bė­je. „Mes ir to­liau esa­me pa­si­ren­gę dirb­ti. Ir dirb­si­me, ti­kiuo­si, iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos ne­si­vel­da­mi į in­tri­gas bei des­truk­ci­nius žai­di­mus. Mus iš­rin­ko ne tam“, – kal­bė­jo V. Ma­zu­ro­nis. Jis ne­slė­pė, kad, be ki­ta ko, ke­ti­na ap­tar­ti su A. But­ke­vi­čiu­mi kai ku­riuos Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­sa­ky­mus Vy­riau­sy­bės va­do­vo at­žvil­giu.

Prem­je­ro užuo­mi­nas apie ga­li­mą nu­ver­ti­mą L. Grau­ži­nie­nė įver­ti­no kaip vals­ty­bės va­do­vui ne­de­ra­mą el­ge­sį. „Jei­gu jau pra­dė­jo kal­bė­ti, tu­rė­tų kal­bė­ti kon­kre­čiai“, – va­kar sa­kė po­li­ti­kė. Anot jos, ne­kon­kre­čio­mis kal­bo­mis A. But­ke­vi­čius ga­li su­kel­ti žmo­nėms ne­ri­mą. „Da­bar jis pa­sė­jo vi­suo­me­nė­je spė­lio­nes, ko­kie čia vyks­ta už­ku­li­si­niai da­ly­kai“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Pa­vo­jus LSDP viduje

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos va­do­vo pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Kęs­to Koms­kio nuo­mo­ne, kur kas di­des­nį pa­vo­jų A. But­ke­vi­čiui ke­lia in­tri­gos pa­čio­je LSDP, o ne koa­li­ci­jos par­tne­rių įsi­vaiz­duo­ja­mi veiks­mai. „Jo­kių ne­ge­rų kės­lų ti­krai ne­tu­ri­me. Ma­no­me, kad ka­den­ci­ją rei­kia baig­ti tvar­kin­gai, at­lik­ti su­pla­nuo­tus dar­bus ir sėk­min­gai ei­ti į rin­ki­mus“, – LŽ tei­gė jis.

Pa­sak K. Koms­kio, da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja, į ku­rią pa­te­ko Vy­riau­sy­bė, nie­kam nau­dos ne­duo­da, o sklei­džia­ma ne­igia­ma in­for­ma­ci­ja tik at­bai­do in­ves­tuo­to­jus. Ta­čiau Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas su­ti­ko, kad pikt­nau­džiau­ti užuo­mi­no­mis po­li­ti­kams ne­de­rė­tų. „Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, pa­sa­kius a rei­kia pri­dur­ti ir b. De­ja, Lie­tu­vo­je taip nė­ra“, – ap­gai­les­ta­vo K. Koms­kis. Jis ne­slė­pė, kad „tvar­kie­čiai“ la­bai lau­kia po­kal­bio su prem­je­ru, nes užuo­mi­nos, nu­ty­lė­ji­mai ga­li pa­ska­tin­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą tarp koa­li­ci­jos par­tne­rių.

Prob­le­mas su­kū­rė pats

Kaip sa­kė Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius, pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis sa­vo kal­bo­se prem­je­ras tie­siai įvar­di­jo, kad di­džiau­si jo ne­ri­mo šal­ti­niai – dvi mo­te­rys: pre­zi­den­tė ir Sei­mo pir­mi­nin­kė. „A. But­ke­vi­čius el­gia­si pa­gal vi­sus pra­sčiau­sius vei­ki­mo mo­de­lius. Jei ky­la prob­le­mų ar skan­da­lų, ko­kius da­bar ma­to­me Vy­riau­sy­bė­je, blo­giau­sia yra ieš­ko­ti są­moks­lų, įta­ri­nė­ti, kad kaž­kas tai or­ga­ni­zuo­ja“, – LŽ tvir­ti­no A. Ku­bi­lius. Jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, jog ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams prem­je­ro kė­dę ga­li mė­gin­ti kli­bin­ti koa­li­ci­jos par­tne­riai. „Ta­čiau par­tne­rius dau­giau kaip prieš tre­jus me­tus pa­si­rin­ko pats mi­nis­tras pir­mi­nin­kas. Ma­no nuo­mo­ne, pa­si­rin­ko ne­at­sa­kin­gai ir da­bar tu­ri ra­gau­ti kar­čius šio spren­di­mo vai­sius. Mes jau ta­da sa­kė­me, kad į koa­li­ci­ją ne­de­ra kvies­ti par­ti­jos, ku­ri tei­sia­ma ko­rup­ci­jos by­lo­je“, – aiš­ki­no opo­zi­ci­jos ly­de­ris. To­dėl, anot jo, „že­mai nu­leis­tais po­li­ti­nės veik­los stan­dar­tais“ da­bar va­do­vau­ja­si ir mi­nis­trai, ir jų pa­val­di­niai. „Ta­da per vi­sus ga­lus pra­de­da lįs­ti aki­vaiz­dūs ko­rup­ci­jos fak­tai. Tai ir yra koa­li­ci­jos prob­le­mos, ku­rias prem­je­ras pats su­kū­rė“, – pa­brė­žė A. Ku­bi­lius. Ir pri­mi­nė, kad kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­ja ne­kin­ta – ši Vy­riau­sy­bė silp­na, to­dėl bū­tų ge­riau, jei ji bū­tų pa­keis­ta.

Ne­ats­pa­ri Vy­riau­sy­bė

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė po va­ka­rykš­čio po­kal­bio su A. But­ke­vi­čiu­mi, per ku­rį bu­vo ap­tar­tos su kai ku­riais mi­nis­trais su­si­ju­sios prob­le­mos, par­eiš­kė, kad Vy­riau­sy­bė tam­pa ne­ats­pa­ri ko­rup­ci­nei įta­kai, o at­sa­ko­my­bė už mi­nis­trų ka­bi­ne­to dar­bą pir­miau­sia ten­ka prem­je­rui. „Vy­riau­sy­bės ga­li­my­bės tęs­ti dar­bą iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos tie­sio­giai pri­klau­so nuo gal­būt ne­skaid­riuo­se pro­ce­suo­se da­ly­va­vu­sių as­me­nų ge­bė­ji­mo pri­siim­ti ir po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę“, – tei­gė ša­lies va­do­vė. Anot jos, ties­mu­kai ne­kal­bė­ta, ar Vy­riau­sy­bės va­do­vas ga­li lik­ti pos­te. „La­bai ti­kiuo­si, jog prem­je­ras su­ge­bės ir ras jė­gų par­ei­ka­lau­ti at­sa­ko­my­bės iš tų ži­ny­bų, iš tų mi­nis­te­ri­jų, ant ku­rių krin­ta še­šė­lis“, – vy­lė­si pre­zi­den­tė. D. Gry­baus­kai­tė sa­kė ma­tan­ti „nea­dek­va­tų si­tua­ci­jos ver­ti­ni­mą, prob­le­mų ne­igi­mą, aki­vaiz­džių ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų in­terp­re­ta­vi­mą pa­gal se­ną no­menk­la­tū­ri­nį su­pra­ti­mą“.

Pa­sak pre­zi­den­tės, ant svei­ka­tos ir ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­trų kri­tęs ko­rup­ci­jos še­šė­lis ir gal­būt ne­skaid­ri Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų veik­la ken­kia vi­sos Vy­riau­sy­bės re­pu­ta­ci­jai. D. Gry­baus­kai­tė pri­dū­rė, kad jos mi­ni­ma „po­li­ti­nė at­sa­ko­my­bė“ ne­bū­ti­nai reiš­kia mi­nis­trų at­sis­ta­ty­di­ni­mą: „Po­li­ti­nė at­sa­ko­my­bė ga­li bū­ti pri­sii­ma­ma įvai­rio­mis for­mo­mis, tai ne­bū­ti­nai reiš­kia ga­lu­ti­nį at­sis­ta­ty­di­ni­mą. Pa­lie­ku tą pre­ro­ga­ty­vą spręs­ti pa­čiam mi­nis­trui pir­mi­nin­kui. As­me­ni­nis pa­vyz­dys ir at­sa­ko­my­bė bei eu­ro­pie­tiš­ki skaid­ru­mo stan­dar­tai, o ne dek­la­ra­ty­vūs par­eiš­ki­mai tu­ri bū­ti Vy­riau­sy­bės be­są­ly­giš­kos ko­vos su ko­rup­ci­ja pa­grin­das.“

Ra­do raš­te­lį

A. But­ke­vi­čius an­tra­die­nio va­ka­rą da­ly­vau­da­mas te­le­vi­zi­jos lai­do­je par­eiš­kė ži­nan­tis, kad jo pa­ša­li­ni­mo pla­nas par­eng­tas jau se­niai. „Lie­tu­va – ma­ža vals­ty­bė, mes tu­ri­me daug pa­žįs­ta­mų ir ki­to­se par­ti­jo­se. Grį­žęs iš at­os­to­gų ant sta­lo ra­dau tam ti­krą do­ku­men­tė­lį, raš­te­lį, ku­ria­me par­ašy­ta, kad ir to­liau bus sie­kia­ma, jog mi­nis­tras pir­mi­nin­kas su­lauk­tų daug įvai­riau­sių at­akų. Rei­kia su­vok­ti, kad ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai. Jei­gu mi­nis­tras pir­mi­nin­kas bū­tų pa­keis­tas, ta­da ir ki­toms par­ti­joms da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se bū­tų daug pa­pras­čiau ir leng­viau“, – dės­tė prem­je­ras. Jis pa­kar­to­jo ne­si­vai­kan­tis rei­tin­gų. „Ma­no par­ei­ga – pa­da­ry­ti tuos dar­bus, ku­rie yra nu­ma­ty­ti ar­ti­miau­siu me­tu, ne­pai­sant to, kad kar­tais iš­girs­tu įvai­riau­sių prieš­ta­ra­vi­mų ir iš Sei­mo pir­mi­nin­kės. Kai ku­rie jų ma­ne ste­bi­na“, – ne­slė­pė A. But­ke­vi­čius. Opo­zi­ci­jos dėl ke­ti­ni­mų nu­vers­ti jį prem­je­ras ti­ki­no ne­kal­ti­nan­tis, nes tai bū­tų „la­bai nai­vu“. Pa­klaus­tas, gal „są­moks­le“ da­ly­vau­ja ir pre­zi­den­tė, prem­je­ras par­eiš­kė ga­lė­siąs at­sa­ky­ti vė­liau.