Premjero pateikti skaičiai stebina kariuomenę
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad jau yra per 3 tūkst. sa­va­no­rių, ku­rie par­eiš­kė no­rą at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. Ka­riuo­me­nė ir gy­ny­bos mi­nis­tras to­kių skai­čių pa­tvir­tin­ti ne­ga­li.

„Kiek ži­nau, šian­dien jau tu­ri­me per 3 tūkst. sa­va­no­rių, ku­rie ruo­šia­si at­ei­ti į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę. Ska­ti­na­me nuo sa­va­no­rių pra­dė­ti“, - pir­ma­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Jei­gu tiek su­si­for­muos, tai ru­de­ni­nia­me šau­ki­me bus tik sa­va­no­riai“, - pri­dū­rė jis, pa­klaus­tas, ar tai reiš­kia, kad ru­de­nį ne­bus pri­vers­ti­nio šau­ki­mo į pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas sa­kė ne­ga­lįs ko­men­tuo­ti prem­je­ro žo­džių. Jo tei­gi­mu, per­nai į ba­zi­nius kur­sus at­ėjo 900 sa­va­no­rių, to­dėl tam ti­kro jų skai­čiaus ti­ki­ma­si ir šie­met.

„Priim­si­me vi­sus, o kiek pri­trūks, pa­kvie­si­me pa­pil­do­mai“, - sa­kė mi­nis­tras.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė sa­ko ne­ga­lin­ti pa­tvir­tin­ti prem­je­ro žo­džių, kad 3 tūkst. sa­va­no­rių par­eiš­kė no­rą at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą.

„Šiai die­nai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė to­kių duo­me­nų ne­tu­ri ir to­kios in­for­ma­ci­jos pa­tvir­tin­ti ne­ga­li“, - pir­ma­die­nį sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do pa­dė­jė­jas pul­ki­nin­kas Val­de­ma­ras Rup­šys.

Pa­sak ka­ri­nin­ko, ka­riuo­me­nė ska­ti­na jau­nuo­lius, kad jie at­ei­tų sa­va­no­riš­kai tar­nau­ti, ta­čiau skai­čių pa­tvir­tin­ti ne­ga­li.

Pa­sak Vy­riau­sy­bės va­do­vo, tar­ny­ba ka­riuo­me­nė­je tu­rė­tų pa­ska­tin­ti pa­trio­tiz­mą vi­suo­me­nė­je.

„Tas pa­trio­tiz­mo ug­dy­mas nie­ka­da nie­kam blo­go ne­pa­da­rė ir ne­da­vė. Rei­kia šiek tiek pa­keis­ti po­žiū­rį į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, ly­gi­nant su pri­si­mi­ni­mais apie ka­riuo­me­nę Ta­ry­bų Są­jun­gos lai­kais“, - tvir­ti­no A.But­ke­vi­čius.

Jis pri­pa­ži­no, kad jo va­do­vau­ja­mos Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ja Sei­me dar ne­svars­tė, kaip bal­suos par­la­men­te dėl šauk­ti­nių gra­ži­ni­mo.

„Ry­toj bus pir­mas So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos po­sė­dis. Ma­nau, kad šis klau­si­mas bus svars­to­mas ti­krai la­bai at­sa­kin­gai“, - tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Prem­je­ras taip pat pra­ne­šė, kad ke­ti­na­ma per­žiū­rė­ti pro­fe­sio­na­lių ka­rių ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą.

„Šia kryp­ti­mi ir­gi dir­ba­ma, per­žiū­ri­ma dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma. Ma­nau, ji šiek tiek bu­vo to­kia, ku­ri ne­mo­ty­va­vo la­bai di­de­liam skai­čiui at­ei­ti tar­nau­ti ka­riuo­me­nė­je“, - kal­bė­jo jis.

Rea­guo­da­ma į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba pa­siū­lė pen­ke­riems me­tams grą­žin­ti šau­ki­mą. Tam jau pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė, bet ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­ims Sei­mas. Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą siū­lo­ma Sei­me svars­ty­ti sku­bos tvar­ka.

Vals­ty­bės ir ka­riuo­me­nės va­do­vai tei­gia, kad šauk­ti­niai bū­ti­ni, sie­kiant už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės da­li­nius ir par­eng­ti re­zer­vą. Į pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą kas­met pla­nuo­ja­ma šauk­ti 3-3,5 tūkst. 19-26 me­tų jau­nuo­lių.

Šauk­ti­nių Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je bu­vo at­si­sa­ky­ta 2008 me­tais.