Premjero komandoje – T. Beržinskas, A. Pikžirnis, U. Kaunaitė
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis dirb­ti į sa­vo ko­man­dą pa­ta­rė­jais pa­kvie­tė To­mą Ber­žins­ką, Ar­nol­dą Pik­žir­nį ir Unę Kau­nai­tę.

Kaip BNS in­for­ma­vo prem­je­ro spau­dos tar­ny­ba, pa­ta­rė­jai dirb­ti pra­de­da nuo tre­čia­die­nio.

U.Kau­nai­tė pa­ta­ri­nės S.Skver­ne­liui švie­ti­mo ir moks­lo, T.Ber­žins­kas – vie­šų­jų ry­šių, A.Pik­žir­nis – vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais. Pa­sta­rie­ji du pa­ta­rė­jai jau dir­bo su S.Skver­ne­liu pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je šiam ėjus vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas.

Unė Kaunaitė

T.Ber­žins­kas bu­vo pa­ta­rė­jas vie­šie­siems ry­šiams ir ko­mu­ni­ka­ci­jai, A.Pik­žir­nis – mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos, ci­vi­li­nės sau­gos, smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ir nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mo pre­ven­ci­jos klau­si­mais.

T.Ber­žins­kas, bai­gęs lie­tu­vių fi­lo­lo­gi­ją Šiau­lių uni­ver­si­te­te, de­šimt­me­tį dir­bo re­gio­ni­nė­je ir na­cio­na­li­nė­je ži­niask­lai­do­je, jis vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais yra pa­ta­ri­nė­jęs ir ki­tiems po­li­ti­kams – tuo­me­ti­niams ap­lin­kos mi­nis­trui Ge­di­mi­nui Kaz­laus­kui, Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­dui Ged­vi­lui.

Tomas Beržinskas

A.Pik­žir­nis yra įgi­jęs Eu­ro­pos Stu­di­jų, Geo­po­li­ti­kos moks­lų ma­gis­tro iš­si­la­vi­ni­mą Lon­do­no Ka­ra­liš­ka­ja­me ko­le­dže, prieš tai stu­di­ja­vo Mas­trich­to uni­ver­si­te­te. Jis dir­bo agen­tū­ro­je „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, „ prog­ra­mo­je „Kurk Lie­tu­vai“, vyk­dė pro­jek­tus Švie­ti­mo ir moks­lo bei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­se.

U.Kau­nai­tė yra bai­gu­si švie­ti­mo ma­gis­tran­tū­ros moks­lus Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Kemb­ri­džo uni­ver­si­te­te, prieš tai Ško­ti­jo­je įgi­jo psi­cho­lo­gi­jos ir so­cia­li­nės an­tro­po­lo­gi­jos ba­ka­lau­rą. Ji, kaip ir A.Pik­žir­nis, dir­bo „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ir „Kurk Lie­tu­vai“, vyk­dė pro­jek­tus Švie­ti­mo ir moks­lo bei Vi­daus mi­nis­te­ri­jo­se. U.Kau­nai­tė yra ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė, tri­jų kny­gų au­to­rė.