Premjeras žada įvertinti ministrus
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ža­da „at­sa­kin­gai įver­tin­ti“ ap­lin­kos ir že­mės ūkio mi­nis­trus – Kęs­tu­tį Tre­čio­ką bei Vir­gi­ni­ją Bal­trai­tie­nę – jei jų pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja po tei­sė­sau­gos ty­ri­mų pa­si­ro­dys bu­vu­si me­la­gin­ga.

„Su pre­zi­den­te kal­bė­jo­me, kad mi­nis­trams – tiek že­mės ūko, tiek ap­lin­kos – yra pa­teik­ti ma­no pa­klau­si­mai, į ku­riuos iš da­lies at­sa­ky­ta, dėl ko­kių prie­žas­čių at­si­ra­do to­kia po­li­ti­nė įtam­pa. Jie yra pa­tei­kę at­sa­ky­mus, pa­aiš­ki­ni­mus da­vę ir lau­kiam ga­lu­ti­nių ty­ri­mų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­se. Lau­kia­me Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sa­ky­mo dėl Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se įstai­go­se vyk­dy­tų pir­ki­mų ir ga­vęs at­sa­ky­mą pri­im­siu po­li­ti­nius spren­di­mus“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras.

„Siū­ly­čiau pa­lauk­ti dar ke­le­tą die­nų ir, jei ši in­for­ma­ci­ja, ku­rią man bu­vo pa­tei­kę mi­nis­trai pra­si­lenks su tie­sa, tai jų dar­bas bus at­sa­kin­gai iš ma­no pu­sės įver­tin­tas“, – pri­dū­rė A.But­ke­vi­čius.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė prieš ke­lias sa­vai­tes par­eiš­kė, kad „Vy­riau­sy­bės ga­li­my­bės tęs­ti dar­bą iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos taip pat tie­sio­giai pri­klau­so nuo gal­būt ne­skaid­riuo­se pro­ce­suo­se da­ly­va­vu­sių as­me­nų ge­bė­ji­mo pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę“.

Ša­lies va­do­vė tai par­eiš­kė rea­guo­da­ma į tei­sė­sau­gos at­lie­ka­mus ke­lis ty­ri­mus, ku­riuo­se fi­gū­ruo­ja ar bu­vo apk­lau­sia­mi ir kai ku­rie Vy­riau­sy­bės na­riai.

Po pir­ma­die­nio ry­tą vy­ku­sio dar­bi­nio su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru, pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba apie jį iš­pla­ti­no la­ko­niš­ką ko­men­ta­rą: „Prem­je­ras in­for­ma­vo pre­zi­den­tę, kaip tvar­ko­si su Vy­riau­sy­bę užk­lu­pu­sio­mis prob­le­mo­mis dėl įvai­rių ne­skaid­rių pro­ce­sų. Pre­zi­den­tė pa­kar­to­jo sa­vo po­zi­ci­ją, kad po­li­ti­nė at­sa­ko­my­bė už Mi­nis­trų ka­bi­ne­to veik­lą ten­ka mi­nis­trui pir­mi­nin­kui.“

„Ši Vy­riau­sy­bė dir­ba la­bai skaid­riai, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Vy­riau­sy­bė­mis, ti­kriau­sia to­kio at­ve­jo ne­bu­vo, kad kiek­vie­nas nu­ta­ri­mas bū­tų la­bai aiš­kiai iš­ana­li­zuo­tas ir su­pran­ta­mas“, – pir­ma­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Dėl ke­lių skir­tin­gų tei­sė­sau­gos at­lie­ka­mų ty­ri­mų į apk­lau­sas kvies­ti ke­li Vy­riau­sy­bės na­riai – ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ K.Tre­čio­kas, Drus­ki­nin­kų me­ras So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas. K.Tre­čio­kas ir R.Ma­li­naus­kas bu­vo apk­lau­sia­mi kaip spe­cia­lie­ji liu­dy­to­jai. Spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas su­tei­kia­mas, kai tei­sė­sau­ga tu­ri duo­me­nų apie ga­li­mą nu­si­kal­ti­mą, ta­čiau jų ne­pa­kan­ka įta­ri­mams pa­teik­ti. Liu­dy­to­ju apk­laus­tas ir pats Vy­riau­sy­bės va­do­vas val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas A.But­ke­vi­čius.

Šiuo at­ve­ju STT ti­ria ga­li­mą po­vei­kį pri­imant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo, ku­ris ga­lė­jo tu­rė­ti reikš­mės įtei­si­nant ne­le­ga­lias sta­ty­bas va­di­na­mo­jo Drus­ki­nin­kų Vi­jū­nė­lės „dva­ro“ te­ri­to­ri­jo­je.

Pro­ku­ro­rai taip pat at­lie­ka ty­ri­mą dėl įta­ri­mų, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­di Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra ga­lė­jo per bran­giai pirk­ti mais­to pro­duk­tus skurs­tan­tie­siems. Tarp bran­giai pirk­tų pro­duk­tų ga­lė­jo bū­ti ir Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho šei­mos val­do­mo Kė­dai­nių kon­ser­vų fab­ri­ko ga­mi­niai. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai, ku­ri įgy­ven­di­na agen­tū­ros sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas, va­do­vau­ja „dar­bie­tė“ V.Bal­trai­tie­nė.

Pro­ku­ra­tū­rai pra­dė­jus ty­ri­mą že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Vi­lius Mar­tu­se­vi­čius at­leis­tas iš par­ei­gų sa­vo no­ru.