Premjeras: vyriausybė neplanuoja pertvarkyti mokesčių sistemos
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad vy­riau­sy­bė ne­pla­nuo­ja pert­var­ky­ti mo­kes­čių ir so­cia­li­nės par­amos sis­te­mos.

„Ma­ne ir­gi tren­kė kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus ta in­for­ma­ci­ja“, - ket­vir­ta­die­nį Sei­me par­eiš­kė jis, ko­men­tuo­da­mas ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mus, kad Sei­me svars­to­mi ga­li­mi mo­kes­čių ir „Sod­ros“ sis­te­mos pa­kei­ti­mai.

„Ti­krai to ne­da­ry­si­me ir ypač esant to­kiai ne­aiš­kiai apib­rėž­tai geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai ki­tiems me­ta­mas (...). Iš vi­so ne­si­ruo­šia­me mes to da­ry­ti, bet ana­li­zes da­ro­me įvai­riau­siais pjū­viais“, - pri­dū­rė prem­je­ras.

Jis taip pat in­for­ma­vo, kad tre­čia­die­nį Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ne­bu­vo de­rin­ta su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

Ko­mi­te­tui bu­vo pri­sta­ty­tas moks­li­nin­kų par­eng­tas Lie­tu­vos so­cia­li­nio mo­de­lio su­kū­ri­mo pro­jek­tas, kai­na­vęs 5 mln. li­tų. Jis api­ma užim­tu­mą, dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mą ir so­cia­li­nio drau­di­mą.

Moks­li­nin­kų gru­pė kal­ba apie nau­jus mo­kes­čius ir esa­mų kė­li­mą. Jie skai­čiuo­ja, kad pi­ni­gų re­for­muo­ti „Sod­rai“ bū­tų ga­li­ma su­rink­ti, ap­mo­kes­ti­nus vi­są ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, au­to­mo­bi­lius, įve­dus prog­re­si­nius mo­kes­čius ir ap­mo­kes­ti­nus dien­pi­ni­gius. Taip pat siū­lo­ma pa­di­din­ti pel­no mo­kes­tį iki 20 proc., 15 proc. ap­mo­kes­tin­ti vi­są ka­pi­ta­lo prie­au­gį, ati­mti leng­va­tas iš ūki­nin­kų. Be ki­ta ko, siū­lo­ma griež­čiau kon­tro­liuo­ti me­die­nos par­da­vi­mus.

Pa­siū­ly­mai dar tu­ri bū­ti svars­to­mi vy­riau­sy­bė­je, ir jei­gu jiems bū­tų pri­tar­ta, ke­liau­tų į Sei­mą.