Premjeras vyksta į Izraelį
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį vyks­ta ofi­cia­laus vi­zi­to į Iz­rae­lį, kur ap­tars eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir pri­sta­tys bend­ra­dar­bia­vi­mą su Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­ne.

Nu­ma­ty­ti prem­je­ro su­si­ti­ki­mai su Iz­rae­lio Vy­riau­sy­bės va­do­vu Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu, pre­zi­den­tu Reu­ve­nu Riv­li­nu bei ener­ge­ti­kos mi­nis­tru Yu­va­lu Stei­nit­zu.

Anot Vy­riau­sy­bės, Iz­rae­ly­je bus pri­sta­ty­ta Lie­tu­vos pa­žan­ga di­ver­si­fi­kuo­jant eks­por­to rin­kas, kal­ba­ma­si apie už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo prie­mo­nes.

Lie­tu­va svars­to ga­li­my­bes at­ei­ty­je pirk­ti du­jų iš Iz­rae­lio, ta­čiau tai tech­niš­kai ga­li bū­ti įma­no­ma tik po ke­le­rių me­tų. Iz­rae­lis kol kas nė­ra nu­spren­dęs dėl du­jų eks­por­to.

A.But­ke­vi­čius taip pat lan­ky­sis Ja­do Va­še­mo Ho­lo­kaus­to mu­zie­ju­je, su­si­tiks su Iz­rae­ly­je gy­ve­nan­čiais lit­va­kais, Iz­rae­lio vers­lo bend­ruo­me­nės at­sto­vais.

„Lie­tu­va yra ypač su­in­te­re­suo­ta plė­to­ti dvi­ša­lį bend­ra­dar­bia­vi­mą ino­va­ci­jų, moks­li­nių ty­ri­mų, trans­por­to, ener­ge­ti­kos, tu­riz­mo, vers­lo ir moks­lo si­ner­gi­jos, pa­žan­gių tech­no­lo­gi­jų sri­ty­se“, - pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė prem­je­ras A.But­ke­vi­čius.

Vy­riau­sy­bės tei­gi­mu, vi­zi­to me­tu taip pat bus kal­ba­ma apie Vy­riau­sy­bės bend­ra­dar­bia­vi­mą su Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­ne, prem­je­ras pri­sta­tys Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mų pro­jek­to ei­gą, Šni­piš­kių ka­pi­nių su­tvar­ky­mo klau­si­mą.

Kai ku­rie ul­traor­to­dok­sų žy­dų ra­bi­nai par­agi­no Vy­riau­sy­bę at­šauk­ti Spor­to rū­mų re­kons­truk­ci­ją, sa­ky­da­mi, kad ji ga­li pa­žeis­ti Šni­piš­kių žy­dų ka­pi­nes. Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė ir Lon­do­ne įsi­kū­ręs Eu­ro­pos žy­dų ka­pi­nių iš­sau­go­ji­mo ko­mi­te­tas pro­jek­tui ne­prieš­ta­rau­ja, teig­da­mas, kad jis nie­kaip ne­pa­kenks ka­pi­nėms.

Vi­zi­to pra­džio­je prem­je­ras taip pat ke­ti­na su­si­tik­ti su Pa­les­ti­nos prem­je­ru. Bu­vo su­de­rin­tas su­si­ti­ki­mas ir su Pa­les­ti­nos pre­zi­den­tu Mah­mou­du Ab­ba­su, ta­čiau jis at­šauk­tas, nes pre­zi­den­tas tu­rė­tų sku­biai iš­vyk­ti į Jor­da­ni­ją, BNS sa­kė A.But­ke­vi­čiaus at­sto­vė Eve­li­na But­ku­tė Laz­daus­kie­nė. Su Pa­les­ti­nos at­sto­vais bus ap­tar­ti bū­dai „už­ti­krin­ti re­gu­lia­rius kon­tak­tus tarp Lie­tu­vos ir Pa­les­ti­nos dip­lo­ma­tų“, nu­ro­dė Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba.