Premjeras: valdantieji įsipareigojo dėl socialinio modelio
Val­dan­čių­jų par­ti­jų Po­li­ti­nė ta­ry­ba įsi­pa­rei­go­jo, kad li­be­ra­li­zuo­jan­tis dar­bo san­ty­kius ir pert­var­kan­tis pen­si­jų sis­te­mą so­cia­li­nis mo­de­lis Sei­me bus pri­im­tas, par­eiš­kė prem­je­ras.

Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad val­dan­tie­ji ne­svars­to ką teks da­ry­ti, jei­gu vis tik so­cia­li­nis mo­de­lis ne­bus pa­tvir­tin­tas.

„Nes­vars­to­me to­kių klau­si­mų, mes no­ri­me pa­sa­ky­ti, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma dir­ba su­tar­ti­nai, įsi­pa­rei­go­jo, kad ši­tas so­cia­li­nis mo­de­lis bus pri­mtas“, - an­tra­die­nį po val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos Po­li­ti­nės ta­ry­bos po­sė­džio Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras.

Val­dan­tie­siems pri­klau­san­čių „tvar­kie­čių“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas tei­gė, kad so­cia­li­nio mo­de­lio pri­ėmi­mui ne­sip­rie­šins: „E­sam nu­si­tei­kę pri­tar­ti“.

„Dar­bie­čių“ va­do­vas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis par­eiš­kė, kad frak­ci­ja re­mia so­cia­li­nį mo­de­lį.

„Pa­lai­ko so­cia­li­nį mo­de­lį ir pa­lai­kys, kaip vie­ną ti­krai rei­ka­lin­gą ir prog­re­sy­vų žings­nių. Bet prieš tai tu­ri bū­ti su­tvar­ky­tas pa­tei­ki­mas Sei­mui, ko šian­dien dar nė­ra. Pri­tars toms po­zi­ci­joms, ku­rios su­de­rin­tos Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Ir su koa­li­ci­jos par­tne­riai da­ry­si­me vis­ką, kad tai bū­tų pri­im­ta kuo ga­li­ma anks­čiau“, - tei­gė V.Ma­zu­ro­nis.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, Po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je su­tar­ta, kad frak­ci­jų va­do­vai įsta­ty­mų nuo­sta­tas, su ku­rio­mis su­tin­ka Tri­ša­lė ta­ry­ba, par­ašais pa­tvir­tins ki­tą sa­vai­tę.

„Bus pa­si­ra­šy­ta frak­ci­jų ly­gy­je ar­ba frak­ci­jų va­do­vų, po to - koa­li­ci­jos na­rių po Tri­ša­lės ko­mi­si­jos pri­im­tais spren­di­mais. Jie čia bus įre­gis­truo­ti ir po to so­cia­li­nis mo­de­lis bus pa­teik­tas - se­kan­tis žings­nis bus. Ir ti­ki­mės, kad lai­kus jis bus pri­im­tas“, - tei­gė A.But­ke­vi­čius.

So­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų pro­jek­tais ke­ti­na­ma li­be­ra­li­zuo­ti dar­bo san­ty­kius ir pert­var­ky­ti pen­si­jų sis­te­mą.