Premjeras: V. Landsbergis vertas premijos
So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius dar kar­tą pa­kar­to­jo, kad, jo nuo­mo­ne, Vy­tau­tas Lands­ber­gis 1989–1991 me­tais Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je su­vai­di­no svar­bų vaid­me­nį ir yra ver­tas Lais­vės pre­mi­jos.

Iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo A. But­ke­vi­čiaus per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą Sei­me pra­šė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma. Kon­ser­va­to­rius taip pat klau­sė, ką pa­da­rė prem­je­ras, kad So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja ir vi­sa val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja bū­tų bal­sa­vu­sios pa­gal to­kią samp­ra­tą. J. Raz­mai rū­pė­jo, kaip A. But­ke­vi­čius įsi­vaiz­duo­ja at­ei­nan­čių me­tų Sau­sio 13-ąją, kai bus mi­ni­mas tra­giš­kų įvy­kių 25-me­tis. Vy­riau­sy­bės va­do­vas aiš­ki­no bu­vęs Ki­ni­jo­je, kai Sei­me vy­ko bal­sa­vi­mas dėl lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo bu­vu­siam Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui. „Su ma­ni­mi nie­kas ne­de­ri­no“, – tei­gė jis. So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas vy­lė­si, kad iš­aiš­ki­ni­mą dėl šio bal­sa­vi­mo, ku­riuo Sei­mas ne­pri­ta­rė Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mui, pa­teiks Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­ros ko­mi­si­ja. „Aš lai­kau­si nuo­mo­nės, kad 1989 –1990 –91 me­tais Vy­tau­tas Lands­ber­gis Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je ti­krai su­vai­di­no di­džiu­lį vai­de­mį“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius. Jis vy­lė­si, kad Sau­sio 13-ąją „po­li­ti­kai bus so­li­da­rūs“ ir rei­kia­mai pa­mi­nės Sau­sio 13-osios su­kak­tį.

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja pro­ce­dū­ri­nius Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo klau­si­mus pla­nuo­ja svars­ty­ti apie 14 va­lan­dą.