Premjeras – už užsieniečių įdarbinimo liberalizavimą
Lie­tu­vo­je ma­žė­jant gy­ven­to­jų ir trūks­tant dar­bo jė­gos, rei­kė­tų li­be­ra­li­zuo­ti už­sie­nie­čių įdar­bi­ni­mą, ma­no prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Jei­gu kal­bė­ti apie dir­ban­čių­jų skai­čių, ku­ris mums yra la­bai svar­bus, rei­kia pri­pa­žin­ti, kad vals­ty­bės sek­to­riu­je dar­buo­to­jų skai­čius ma­žė­jo 1,2 proc., pri­va­čia­me sek­to­riu­je au­go 4,6 proc. Bet tas au­gi­mas ne­ga­li bū­ti toks la­bai di­de­lis, įver­ti­nus tai, kad mes jau­čia­me trū­ku­mą dar­buo­to­jų, ypač sta­ty­bų sek­to­riu­je. Tai aš bū­čiau li­be­ra­les­nis, kad bū­tų gal­vo­ja­ma, kaip įsi­leis­ti žmo­nes iš ki­tų ša­lių, ku­rie no­ri čia įsi­dar­bin­ti“, - in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Bet tai tu­rė­tų bū­ti spe­cia­lūs lei­di­mai tam ti­kram lai­ko­tar­piui, kol jie čia dirbs“, - pri­dū­rė jis.

Šių me­tų pra­džio­je Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos gai­res, ku­rios tu­rė­jo su­da­ry­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas į Lie­tu­vą at­vyk­ti pro­fe­sio­na­liems dar­buo­to­jams iš už­sie­nio.

Lie­tu­vos dar­bo bir­ža per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius iš­da­vė 4069 lei­di­mus dirb­ti už­sie­nie­čiams - 10,8 proc. dau­giau nei per­nai sau­sį-rug­sė­jį. 3493 lei­di­mai iš­duo­ti dirb­ti už­sie­nie­čiams pa­gal dar­bo su­tar­tį, 135 lei­di­mai - dirb­ti ko­man­di­ruo­tiems už­sie­nie­čiams. Per šį lai­ko­tar­pį bu­vo pra­tęs­ti 441 lei­di­mas už­sie­nie­čiams dirb­ti Lie­tu­vo­je.

Šie­met dau­giau­siai lei­di­mų už­sie­nie­čiams bu­vo iš­duo­ta dirb­ti pa­slau­gų (83 proc.) ir pra­mo­nės sek­to­riuo­se (16 proc.). Daž­niau­siai bu­vo iš­duo­da­mi lei­di­mai dirb­ti tarp­tau­ti­nio kro­vi­nių ve­ži­mo trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jais (80 proc. vi­sų lei­di­mų), me­ta­li­nių lai­vų kor­pu­sų su­rin­kė­jais (6 proc.), su­vi­rin­to­jais (4 proc.), res­to­ra­no vi­rė­jais (3 proc.).

Už­sie­nie­čių re­gis­tro duo­me­ni­mis, pir­mo­jo šių me­tų pus­me­čio pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je gy­ve­no 37,9 tūkst. už­sie­nie­čių (6,7 proc. dau­giau nei šių me­tų pra­džio­je), ku­rie su­da­rė 1,29 proc. bend­ro ša­lies gy­ven­to­jų skai­čiaus. Iš už­sie­nie­čių Lie­tu­vo­je dau­giau­siai gy­ve­na Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ukrai­nos pi­lie­čių.