Premjeras: „Urėdijų reforma nėra pasitikėjimo Vyriausybe klausimas“
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ti­ki­na, kad daug dis­ku­si­jų ke­lian­čios urė­di­jų pert­var­kos baig­tis nė­ra pa­si­ti­kė­ji­mo Vy­riau­sy­be klau­si­mas. Anot jo, vie­naip ar ki­taip ši re­for­ma bus įgy­ven­din­ta, tad ne­rei­kia ma­ny­ti, kad mi­nis­trų ka­bi­ne­tas dėl šio klau­si­mo nu­stos dirb­ti.

„Čia daug kas no­ri įver­tin­ti, tai yra vie­na iš Vy­riau­sy­bės re­for­mų vyk­do­mų, ku­ri bet ko­kiu at­ve­ju bus pa­da­ry­ta, tik klau­si­mas, ar ji bus pa­da­ry­ta to­kiu ke­liu – pri­imant Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ar tie­siog per veik­los efek­ty­vi­ni­mo pri­zmę, ki­tais bū­dais, bet ji bus pa­da­ry­ta. Tai čia ne­rei­kia sie­ti su pa­si­ti­kė­ji­mu Vy­riau­sy­be, Vy­riau­sy­bė ti­krai dirbs, gal kas no­rė­tų ki­taip, bet ne­ma­tau pa­grin­do, kad ne­dirbs“, – LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė S. Skver­ne­lis.

Jo nuo­mo­ne, šią sa­vai­tę dėl urė­di­jų pert­var­kos tu­ri bū­ti vie­nas ar ki­tas spren­di­mas pri­im­tas, nes ki­taip me­die­nos sek­to­rius lie­ka ne­ži­nio­je.

„Aš ma­nau, kad taš­kas tu­ri bū­ti pa­dė­tas, mes tu­ri­me pri­im­ti spren­di­mą tei­gia­mą, ar ne­igia­mą, mes ne­ga­li­me lai­ky­ti sek­to­riaus ne­apib­rėž­to­je si­tua­ci­jo­je“, – ti­ki­no mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Jis kar­to­jo, kad bai­mės, jog pert­var­ky­tos urė­di­jos ne­be­ga­lės pre­kiau­ti me­die­na, yra ne­pag­rįs­tos. Anot jo, pre­ky­ba me­die­na to­liau vyks, o pert­var­ka su­si­ju­si su val­dy­mo pa­kei­ti­mais.

„To­liau yra pa­tai­sos pa­teik­tos, kad fi­lia­lai ga­lė­tų vyk­dy­ti pre­ky­bą, mul­tip­re­ky­bą, fi­lia­lai ga­lės įsi­gy­ti smul­kius pir­ki­mus. Kal­bant apie es­mę, tai yra ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­sas, ku­ris vi­siš­kai iš es­mės ne­prik­lau­so, jei­gu mes kal­ba­me apie pre­ky­bą me­die­na, šian­dien tai vyks­ta per auk­cio­nus ir at­ei­ty­je tai ir­gi vyks auk­cio­nų pa­gal­ba. Pert­var­ka su­si­ju­si su efek­ty­vu­mu“, – sa­kė prem­je­ras.