Premjeras: universitetų pertvarka planuojama tinkamai
 Pre­zi­den­tei par­eiš­kus, kad moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų pert­var­ką rei­kia pra­dė­ti ne nuo pla­nų, kiek liks uni­ver­si­te­tų, bet nuo dis­ku­si­jos apie ko­ky­bę, prem­je­ras sa­ko, kad bū­tent taip re­for­ma vyks­ta.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį sa­kė, kad kol kas re­for­ma pri­sta­to­ma nuo an­tro ga­lo, ta­čiau mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad pre­zi­den­tė ir Vy­riau­sy­bė re­for­mos ei­gą ma­to vie­no­dai.

„Mes nuo pat pir­mos die­nos ir sa­kė­me, kad aukš­to­jo moks­lo re­for­mos pa­grin­di­nis tiks­las yra pir­ma už­ti­krin­ti ši­tų mo­ky­mo ar­ba moks­lo įstai­gų (ko­ky­bę), kad jos ga­lė­tų už­ti­krin­ti tin­ka­mą par­en­gi­mą mū­sų ab­sol­ven­tų ir ko­ky­bę, čia yra pa­grin­di­nis tiks­las. An­tra – kad tos įstai­gos bū­tų ir at­li­ki­nė­tų, kas ir nu­ma­ty­ta, ypa­tin­gai kal­bant apie uni­ver­si­te­tus, moks­li­nius ty­ri­mus ir tarp­tau­tiš­ku­mas bū­tų iš­lai­ko­mas aukš­tų­jų mo­kyk­lų, gal ga­lė­tų per­teik­ti ži­nias pro­fe­so­riai, ku­rie ti­krai yra sa­vo sri­ties ge­riau­siai ver­ti­na­mi spe­cia­lis­tai, kad ty­rė­jai ga­lė­tų vyk­dy­ti ty­ri­mus uni­ver­si­te­ti­nė­se mo­kyk­lo­se, kad bū­tų ga­li­ma ti­krai da­ry­ti moks­li­nius ty­ri­mus ir dirb­ti dok­to­ran­tams. Es­mė su­si­ju­si su ko­ky­be“, – Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį sa­kė prem­je­ras.

„Dėl skai­čiaus, ma­tyt, vėl­gi yra da­lies vi­suo­me­nės „už­si­cik­li­ni­mas“ – pa­sa­ky­ki­te, kiek jų bus. Mes nuo pat pir­mos die­nos pa­sa­kė­me, tiks­las yra ko­ky­bė (...). Jei­gu mes ke­lia­me ko­ky­bę, rei­ka­la­vi­mus aukš­to­sioms mo­kyk­loms, uni­ver­si­te­tams ypa­tin­gai dėl jų pa­čių mi­si­jos, tai su­pran­ta­me, kad pa­gal ga­li­mų stu­den­tų skai­čių ir tuos rei­ka­la­vi­mus, na­tū­ra­liai tiek uni­ver­si­te­tų ne­tu­ri bū­ti. Nė­ra tiks­las pa­da­ry­ti du ar­ba vie­ną. Čia gal­būt ir po­li­ti­niai opo­nen­tai kai kur įvar­di­na, kad tu­ri bū­ti du uni­ver­si­te­tai Lie­tu­vo­je. Mes sa­ko­me, kad tu­ri bū­ti aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bė ki­ta, o kiek jų bus, tai apsp­ręs tie kri­te­ri­jai, ku­riuos mes ban­do­me nu­sta­ty­ti“, – kal­bė­jo jis.

D.Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad švie­ti­mo sis­te­ma yra la­bai su­dė­tin­ga sri­tis, ku­rią re­for­muo­ti rei­kia pra­dė­ti gal­būt ne nuo uni­ver­si­te­tų kie­kio au­to­ma­ti­nio ma­ži­ni­mo, bet nuo ko­ky­bės kė­li­mo.

„Kol kas, at­ro­do, gir­di­me re­for­mos pri­sta­ty­mą iš an­tro ga­lo“, – kal­bė­jo vals­ty­bės va­do­vė.

Sau­sį prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre Jur­gi­ta Pe­traus­kie­ne pri­sta­tęs pla­nuo­ja­mą aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­ką, sa­kė, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­tų lik­ti iki pen­kių uni­ver­si­te­tų, nors pa­brė­žė, kad tai nė­ra ga­lu­ti­nis skai­čius.

J.Pe­traus­kie­nė nuo­lat pa­brė­žia, kad moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų tink­lo per­žiū­ra yra ne „tiks­las sa­vai­me“, bet bū­ti­na prie­mo­nė, sie­kiant stip­rin­ti stu­di­jų ir moks­lo ko­ky­bę.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 14 vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų bei ke­lios de­šim­tys ko­le­gi­jų.