Premjeras: tokio lygio korupcijos nesitikėjau
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia ne­si­ti­kė­jęs, kad vals­ty­bės įmo­nė­je Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra taip įsi­šak­ni­ju­si ko­rup­ci­ja ir ap­gai­les­ta­vo, kad že­mės ūkio mi­nis­trė iš­kart ne­siė­mė ryž­tin­gų veiks­mų.

„Aiš­ku, kad to­kio ly­gio ko­rup­ci­ja bū­tų ši­to­je agen­tū­ro­je ti­krai to ne­si­ti­kė­jau, bet jau tu­rė­jau in­for­ma­ci­jos iš Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos, kad kaž­ku­ris vie­nas įvy­kęs kon­kur­sas dėl tam ti­kro vie­ši­ni­mo bu­vo įver­tin­tas ne­igia­mai, bu­vo pra­šo­ma jį stab­dy­ti“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Jis tei­gė po to iš­kart kal­bė­jęs su že­mės ūkio mi­nis­tre Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­ne, ku­ri pri­ža­dė­jo pa­keis­ti agen­tū­ros va­do­vę ir kai ku­riuos dar­buo­to­jus.

„Ma­tyt, rei­kė­jo pa­sielg­ti šiek tiek ryž­tin­giau, at­sa­kin­giau, ir tie žmo­nės tu­rė­jo bū­ti at­leis­ti jau anks­čiau, ga­vus pir­muo­sius sig­na­lus“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad dėl įta­ri­mų ky­ši­nin­ka­vus su­lai­kė agen­tū­ros vy­riau­sią­jį pa­ta­rė­ją Žil­vi­ną Pu­tra­men­tą ir bu­vu­sią di­rek­to­rę Ra­si­tą Krau­je­ly­tę-No­rei­kie­nę, ku­ri agen­tū­ro­je ne­be­dir­ba nuo bir­že­lio. Taip pat su­lai­ky­ta dvie­jų įmo­nių sa­vi­nin­kė K.K., ji įta­ria­ma val­di­nin­kų pa­pir­ki­mu.

Įta­ria­ma, kad mi­nė­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir vers­li­nin­kė su­kū­rė nu­si­kals­ta­mą ko­rup­ci­jos sche­mą, pa­gal ku­rią vers­li­nin­kei bu­vo su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos lai­mė­ti agen­tū­ros or­ga­ni­zuo­ja­mus vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus, ku­rių bend­ra ver­tė apie 128 tūkst. eu­rų. Už tai vers­li­nin­kė at­si­ly­gin­da­vo do­va­nų ku­po­nais ir iš vi­so „pa­do­va­no­jo“ (da­vė ky­šių) apie 10 tūkst. eu­rų ver­tės ku­po­nų.

STT par­ei­gū­nai taip pat at­sklei­dė, kaip do­va­nų ku­po­nai bu­vo kei­čia­mi į gry­nuo­sius pi­ni­gus. Ko­rup­ci­ja įta­ria­mi vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ga­vę do­va­nų ku­po­nus, už juos įsi­gy­da­vo pre­kių (pa­vyz­džiui, bran­gius kai­li­nius), ku­rias vė­liau grą­žin­da­vo, o už par­duo­tu­vėms grą­žin­tas pre­kes gau­da­vo gry­nuo­sius.