Premjeras tikisi susigrąžinti partiją palikusius druskininkiečius
Tre­čia­die­nio va­ka­rą Drus­ki­nin­kų So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją,  po mies­to me­ro Ri­čar­do Ma­li­naus­ko pa­si­trau­ki­mo, pa­li­ko da­lis jos na­rių. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ti­kįs, kad da­lis par­ti­ją pa­li­ku­sių ku­ror­to sky­riaus na­rių su­grįš į par­ti­ją.

„Aš ma­nau, kad da­bar da­ry­ti iš­va­dą iš pir­mo sky­riaus par­ti­jos na­rių su­si­rin­ki­mo bū­tų anks­to­ka, nes su­si­ti­ki­mas vy­ko dau­giau to­kiu emo­ci­niu pa­grin­du ir pra­ėjus tam ti­kram lai­kui, aš ma­nau, kad da­lis ir tų par­ti­jos bi­čiu­lių, ku­rie bu­vo ap­sisp­ren­dę iš­ei­ti, ti­krai liks par­ti­jo­je“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Pa­sak jo, par­ti­ją tre­čia­die­nio va­ka­rą pa­li­ko ku­ror­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jai ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai.

A.But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo apie du treč­da­liai sky­riaus na­rių.

„Pui­kiai su­pran­tu, kad Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je dir­ba daug so­cial­de­mo­kra­tų, ma­nau, kad jų pir­mas pri­ori­te­tas – tu­rė­ti dar­bo vie­tą, gau­ti pa­ja­mas ir iš­lai­ky­ti šei­mą“, – apie bend­ra­žy­gių spren­di­mo mo­ty­vus svars­tė par­ti­jos ly­de­ris.

Prem­je­ras sa­kė, kad tai ne­tu­rė­tų tap­ti di­de­liu iš­ban­dy­mu so­cial­de­mo­kra­tams, nes par­ti­ja yra iš­gy­ve­nu­si ir tuos lai­kus, kai jai bu­vo ki­lu­si ski­li­mo grės­mė.

A.But­ke­vi­čius tei­gė, kad ar­ti­miau­siu me­tu pats va­žiuos į Drus­ki­nin­kus ir kvies ku­ror­to gy­ven­to­jus pri­si­jung­ti prie par­ti­jos.

„Rei­kia dau­giau de­mo­kra­ti­jos Drus­ki­nin­kų mies­te ir aš ti­kiuo­si, kad vis­kas bus ge­rai“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Šią sa­vai­tę so­cial­de­mo­kra­tus pa­li­ko Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas. Jis to­kį spren­di­mą pri­ėmė iš­gir­dęs par­ti­jos va­do­vy­bės ra­gi­ni­mą su­sis­pen­duo­ti na­rys­tę.

Drus­ki­nin­kų me­ras bu­vo apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ty­ri­me dėl gal­būt da­ry­to po­vei­kio ren­giant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, gal­būt tu­rė­ju­sį reikš­mės va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro Drus­ki­nin­kuo­se įtei­si­ni­mui. Vė­liau iki­teis­mi­nis ty­ri­mas nu­trauk­tas, ne­ra­dus nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių. R.Ma­li­naus­ko veiks­mų ne­ty­rė ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, nes ne­ga­vo duo­me­nų apie ga­li­mą pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų su­pai­nio­ji­mą.