Premjeras tikisi, kad S. Skvernelis pakeis nuomonę
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ti­ki­si, kad penk­ta­die­nį apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą pra­ne­šęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pa­si­kal­bės su jį kri­ti­ka­vu­sio­mis pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir Sei­mo pir­mi­nin­ke Lo­re­ta Grau­ži­nie­ne bei pa­keis sa­vo nuo­mo­nę.

„Aš ma­nau, kad man pa­vyks ir su pre­zi­den­te pa­si­kal­bė­ti. Ir aš ti­kiuo­si, kad gal per at­ei­nan­čią sa­vai­tę vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras, ne­si­va­do­vau­da­mas emo­ci­jo­mis, pats pa­pra­šys su­si­ti­ki­mo ir tu­rės po­kal­bį tiek su Sei­mo pir­mi­nin­ke, tiek su pre­zi­den­te – aš pra­ktiš­kai to­kį pa­gei­da­vi­mą jam iš­sa­kiau“, – sek­ma­die­nį LRT ro­dy­to­je lai­do­je „Sa­vai­tė“ sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Ap­tar­ti S.Skver­ne­lio ap­sisp­ren­di­mą at­sis­ta­ty­din­ti A.But­ke­vi­čius ža­da grį­žęs iš Ki­ni­jos. Jis pa­brė­žė siek­sian­tis per­kal­bė­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą.

„Aš da­ry­siu vis­ką, kad jis iš­lik­tų to­se par­ei­go­se“, – sa­kė prem­je­ras.

Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė po ket­vir­ta­die­nį nuo po­li­ci­jos pa­spru­ku­sio gink­luo­to bėg­lio gau­dy­nių, taip pat – po L.Grau­ži­nie­nės ir mi­nis­tro ap­si­žo­džia­vi­mo te­le­fo­nu dėl esą jai ne­su­teik­tos in­for­ma­ci­jos, si­tua­ci­ją įver­ti­no kaip ap­gai­lė­ti­ną.

Kaip anks­čiau yra sa­kęs A.But­ke­vi­čius, pre­zi­den­tės kri­ti­ka ir bu­vo prie­žas­tis, pa­ska­ti­nu­si S.Skver­ne­lį at­sis­ta­ty­din­ti.