Premjeras tikisi, kad darbdaviams ir profsąjungoms pavyks susitarti
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ti­ki­si, kad Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­vyks su­tar­ti dėl 22, o ne 20-ies dar­bo die­nų kas­me­ti­nių at­os­to­gų. Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­brė­žia, kad tai svar­bu vi­suo­me­nės ge­ro­vei bei sie­kiui ko­vo­ti su smur­tu šei­mo­je.

„Vie­na iš prie­žas­čių – dėl to, kad dar­buo­to­jai, dir­ban­tys žmo­nės ga­lė­tų pa­bū­ti dau­giau su sa­vo vai­kais. Kad ne­rei­kė­tų ta­da jiems gal­vo­ti, ar rei­kia sa­vo vai­kus, ku­riems trūks­ta dė­me­sio, lai­ko, auk­lė­ti laz­da, dir­žu ir pa­na­šiai. Tai vie­na iš prie­žas­čių – pa­bū­ti su šei­ma il­giau, at­si­gau­ti ir pa­il­sė­ti. Ma­nau, kad tu­ri­me su­ras­ti „auk­so vi­du­rį“ – ti­kiuo­si, kad tri­ša­lė ta­ry­ba įsik­lau­sys ir tos 22 die­nos pa­si­tar­naus vi­suo­me­nės ge­ro­vei“, – žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Tri­ša­lė ta­ry­ba sap­sisp­ren­dė dėl dar­bo lai­ko reg­la­men­ta­vi­mo klau­si­mų, ta­čiau ta­ry­bos na­riams ne­pa­vy­ko su­tar­ti dėl at­os­to­gų il­gu­mo.

Darb­da­viai siū­lo 20 die­nų il­gu­mo at­os­to­gas per me­tus, o pro­fe­si­nės są­jun­gos no­ri 22 die­nų.

Pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas sa­ko, kad su darb­da­viais ne­su­ta­rus dėl at­os­to­gų il­gu­mo, šis klau­si­mas ga­lė­tų bū­ti pa­lik­tas spręs­ti Sei­mui. Lie­tu­vos darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­nas Ar­laus­kas sa­ko, kad prof­są­jun­gų siū­ly­mas nė­ra ar­gu­men­tuo­tas ir darb­da­viai ne­ke­ti­na nu­si­leis­ti.

Sau­sio pra­džio­je po su­si­ti­ki­mo su Tri­ša­lės ta­ry­bos at­sto­vais prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gė ti­kin­tis, jog dis­ku­si­jos dėl gin­čy­ti­nų Dar­bo ko­dek­so straips­nių bus baig­tos iki Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džios ko­vo 10-ąją, kad jo­je ko­dek­sas bū­tų pri­im­tas ir lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­tų.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mas pus­me­čiui ati­dė­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­rio vie­na pa­grin­di­nių da­lių yra nau­jas Dar­bo ko­dek­sas, įsi­ga­lio­ji­mą. S.Skver­ne­lis anks­čiau ža­dė­jo, kad šie įsta­ty­mai bus pa­tai­sy­ti iki 2017-ųjų lie­pos, kad per pus­me­tį vers­las ir gy­ven­to­jai ga­lė­tų pa­si­reng­ti bū­si­moms nau­jo­vėms. Jis yra tei­gęs, kad po pus­me­čio so­cia­li­nis mo­de­lis bus „vi­siš­kai ki­toks“.