Premjeras tikisi „draugiško ir intensyvaus dialogo“ su Lenkija
Lie­tu­vos prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, svei­kin­da­mas šian­dien pri­sie­ku­sią nau­ją­ją Len­ki­jos vy­riau­sy­bę, iš­reiš­kė vil­tį dėl „drau­giš­ko ir in­ten­sy­vaus“ dia­lo­go. 

„E­su įsi­ti­ki­nęs, kad drau­giš­kas ir in­ten­sy­vus dia­lo­gas pa­dės plė­to­ti mū­sų ša­lių par­tne­rys­tę ir to­liau siek­ti bend­rų tiks­lų“, – ra­šo­ma mi­nis­tro pir­mi­nin­ko svei­ki­ni­mo laiš­ke.

Kreip­da­ma­sis į nau­ją­ją Len­ki­jos vy­riau­sy­bės va­do­vę Bea­tą Szyd­lo, A. But­ke­vi­čius lin­kė­jo sėk­min­go dar­bo.

„Len­ki­ja yra ar­ti­ma Lie­tu­vos drau­gė ir stra­te­gi­nė par­tne­rė. Mū­sų ša­lių san­ty­kiai re­mia­si bend­ra is­to­ri­ne pa­tir­ti­mi, bend­ro­mis ver­ty­bė­mis ir abi­pu­siu su­pra­ti­mu, o par­tne­rys­tė Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir NA­TO yra ker­ti­nis ak­muo sie­kiant už­ti­krin­ti sau­gią kai­my­nys­tę ir tva­rią re­gio­no plė­trą“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius.

Tuo me­tu už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius iš­siun­tė svei­ki­ni­mo laiš­ką šian­dien pa­skir­tam nau­ja­jam Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui Wi­tol­dui Waszc­zy­kows­kiui. „Tu­ri­me la­bai daug bend­rų tiks­lų, to­kių kaip re­gio­ni­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mas, ener­ge­ti­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas, in­teg­ra­ci­ja trans­por­to sri­ty­je bei bend­ro is­to­ri­nio ir kul­tū­ri­nio pa­vel­do pa­nau­do­ji­mas“, – pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas. Jis pa­kvie­tė Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą ar­ti­miau­siu me­tu ap­si­lan­ky­ti Vil­niu­je.

Nau­ją­ją Len­ki­jos vy­riau­sy­bę su­for­ma­vo kon­ser­va­ty­via bei eu­ros­kep­tiš­ka įvar­di­ja­ma par­ti­ja „Įs­ta­ty­mas ir tei­sin­gu­mas“, spa­lio mė­ne­sį lai­mė­ju­si par­la­men­to rin­ki­mus.

Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai po­li­to­lo­gų įvar­di­ja­mi kaip „šal­ti“ ar „blo­gi“, dau­giau­sia dėl ne­su­ta­ri­mų, skir­tin­gai ver­ti­nant tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­tį.