Premjeras tikisi diskusijų dėl CŽV ataskaitos
Po JAV Se­na­to pa­skelb­tos at­as­kai­tos prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ti­ki­si dis­ku­si­jų Sei­me dėl spė­ja­mo Jung­ti­nių Vals­ti­jų Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mo, tuo me­tu anks­tes­niam par­la­men­ti­niam ty­ri­mui va­do­va­vęs kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad jį at­nau­jin­ti nė­ra rei­ka­lo.

„Sei­me bus dis­ku­si­ja to­kia ir aš ti­kiuo­si, kad Sei­mas pra­tęs to­liau ši­tą ty­ri­mą, nes, kaip ži­not, tuo me­tu, ka­da bu­vo gau­ta ta in­for­ma­ci­ja ir va­do­vau­jan­tis ta gau­ta in­for­ma­ci­ja bu­vo at­lik­tas to­kio ly­gio ty­ri­mas, ir jie to­liau ne­be­ga­lė­jo tęst ši­to ty­ri­mo. Bet aš ma­nau, kad ti­krai Sei­me bus dis­ku­si­ja ir pri­ims spren­di­mą vie­no­kį ar­ba ki­to­kį“, - žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį sa­kė prem­je­ras, pa­klaus­tas, ar nau­ja in­for­ma­ci­ja ga­li bū­ti pa­grin­das at­nau­jin­ti po­li­ti­nį ty­ri­mą.

A.Anu­šaus­kas tei­gė, kad an­tra­die­nį pa­skelb­to­je Jung­ti­nių Vals­ti­jų at­as­kai­to­je dėl CŽV veik­los yra ob­jek­ty­vių duo­me­nų, kad ka­lė­ji­mas Lie­tu­vo­je ga­lė­jo bū­ti, ta­čiau par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­nau­jin­ti nė­ra rei­ka­lo.

„Par­la­men­ti­nis ty­ri­mas sa­vo po­li­ti­nį vaid­me­nį sa­vo lai­ku at­li­ko. Len­ki­jo­je, pa­vyz­džiui, to­kio par­la­men­ti­nio ty­ri­mo ne­bu­vo, bet bu­vo pro­ku­ro­ri­nis nuo 2008-ųjų, ku­ris te­be­si­tę­sia. Gal len­kų po­li­ti­kai no­rė­tų dau­giau kaž­ką da­ry­ti šio­je sri­ty­je - tai čia jų rei­ka­las. O mes, aš ma­nau, (sa­vo dar­bą) pa­da­rė­me ir tai ne mū­sų ty­ri­mo ob­jek­tas, o pro­ku­ra­tū­ros“, - BNS sa­kė A.Anu­šaus­kas, ku­ris 2009-ai­siais bu­vo ty­ri­mą at­li­ku­sio Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vas.

Jis pri­pa­ži­no, jog an­tra­die­nį pa­skelb­to­je JAV Se­na­to Žval­gy­bos ko­mi­te­to at­as­kai­tos 500 pus­la­pių san­trau­ko­je apie CŽV vyk­dy­tus kan­ki­ni­mus ir tar­dy­mus yra ob­jek­ty­vių duo­me­nų, kad Lie­tu­vo­je CŽV ka­lė­ji­mas ga­lė­jo veik­ti. Nors kon­kre­ti ša­lis ir ne­mi­ni­ma, JAV Se­na­to ir Lie­tu­vos par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­as­kai­tos su­gre­ti­ni­mas lei­džia da­ry­ti pa­grįs­tas prie­lai­das.

„Vis­tik, pa­si­ro­do, yra (įro­dy­mų), ne­pai­sant to, kad tai yra už­šif­ruo­ta. Ma­nau, pro­ku­ra­tū­ra tu­rės įver­tin­ti tas ap­lin­ky­bes, ku­rios pa­skelb­tos ke­liuo­se at­as­kai­tos pus­la­piuo­se - tai su­tam­pa ir su mū­sų par­la­men­ti­nio ty­ri­mo iš­va­do­mis, kad po­li­ti­kai ne­bū­da­vo in­for­muo­ja­mi apie tai, kas yra pa­tvir­tin­ta. Taip pat yra nu­ro­dy­ta, kad bu­vo už tas pa­slau­gas n mi­li­jo­nų su­ma su­mo­kė­ta. Lie­tu­va ne­bu­vo įvar­din­ta, bet ka­dan­gi su­ta­pi­mai la­bai di­de­li, ga­li­ma kel­ti klau­si­mus, ku­riuos, aš ma­nau, pro­ku­ra­tū­ra tu­ri įver­tin­ti ir pa­mė­gin­ti at­sa­ky­ti į juos“, - sa­kė par­la­men­ta­ras.

Jis ti­ki­no, kad ap­lin­ky­bes, ar pro­ku­ro­rams tę­siant ty­ri­mą dėl CŽV ka­lė­ji­mo Lie­tu­vo­je rei­kia kreip­tis į JAV dėl pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos, ku­ri yra įslap­tin­ta at­as­kai­to­je, tu­rė­tų įver­tin­ti pa­ti Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

„Di­de­lė da­lis mi­nė­tų pa­strai­pų yra įslap­tin­ta. Aš ne­ži­nau, ar JAV at­si­liep­tų į Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mą. Bet ku­riuo at­ve­ju, pro­ku­ra­tū­ra tu­ri sa­vo vaid­me­nį iki ga­lo at­lik­ti“, - sa­kė jis.

Prog­re­si­niams mo­kes­čiams nepasiruošę

Lie­tu­va nė­ra pa­si­ruo­šu­si prog­re­si­niams mo­kes­čiams, kar­to­ja prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Anot jo, ša­ly­je nė­ra vi­du­ri­nio­sios kla­sės, o aukš­tas pa­ja­mas gau­na ne­di­de­lė dir­ban­čių­jų da­lis.

„Mes da­bar no­ri­me, kad pa­ja­mos rea­lios vi­sų dar­buo­to­jų di­dė­tų ir no­ri­me, kad tur­tin­ges­ni per ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį mo­kė­tų ar­ba po to, ma­tant, kad tu­rim to­kią ga­li­my­bę, ga­li­me tai­ky­ti ir prog­re­si­nę mo­kes­čių sis­te­mą, bet šian­dien die­nai tam fi­nan­siš­kai, ma­te­ma­tiš­kai skai­čiuo­jant, ša­lis nė­ra pa­si­ruo­šu­si“, - tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė ne­at­si­sa­ko pa­čios prog­re­si­nių mo­kes­čių idė­jos, ta­čiau kol kas skai­čiuo­ja, ko­kį po­vei­kį to­kia sis­te­ma tu­rė­tų.

„Kol kas mes ne­at­si­sa­ko­me, bet mes mo­de­liuo­ja­me ir skai­čiuo­ja­me, koks po­vei­kis bū­tų, jei­gu ta­ri­fų sis­te­ma bū­tų vie­no­kia ar­ba ki­to­kia. Mes kaip tik pa­di­di­nom ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį iki 3200 li­tų, tai ir­gi prog­re­si­nė sis­te­ma. Tai reiš­kia, kad tie, ku­rie už­dir­ba ma­žiau, mo­ka ma­žes­nius mo­kes­čius. Šiuo me­tu di­džio­ji prob­le­ma Lie­tu­vo­je, kad mes ne­tu­ri­me vi­du­ri­nio­sios kla­sės, kaip ži­no­te. Ir jei­gu mes ap­mo­kes­tin­si­me tik 5 ar 3 proc. dar­buo­to­jų, ku­rių dar­bo už­mo­kes­tis yra di­de­lis, tai įplau­kos į biu­dže­tą bus san­ty­ki­nai ma­žos“, - tei­gė prem­je­ras.

A. But­ke­vi­čius tei­gia ti­kin­tis, kad at­si­ras no­rin­čių da­ly­vau­ti nau­ja­me ska­lū­nų du­jų žval­gy­bos kon­kur­se. Jo tei­gi­mu, bus pa­si­mo­ky­ta iš per­nai pa­da­ry­tų klai­dų, kai ne­bu­vo pa­si­tar­ta su vie­tos gy­ven­to­jais ir vi­sa vi­suo­me­ne.

„Dėl ska­lū­nų du­jų aš ma­nau, kad esa­me pa­da­rę tam ti­kras klai­das. Lan­kan­tis Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, aiš­kiai iš­gir­do­me tam ti­krų spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mus, kad kol nė­ra su­si­tar­ta su vi­suo­me­ne, nie­ka­da ne­rei­kia to­kių am­bi­cin­gų pla­nų pra­dė­ti įgy­ven­din­ti. Jie de­da di­džiu­les pa­stan­gas ir dir­ba su vi­suo­me­ne ir tik įsi­ti­ki­nę, kad nė­ra jo­kių prieš­ta­ra­vi­mų, pra­de­da ska­lū­nų pa­ieš­kos dar­bus. Aš ti­kiuo­si, kad ti­krai Lie­tu­vo­je at­si­ras no­rin­čių da­ly­vau­ti žval­gy­bos dar­buo­se ir tik lai­ko klau­si­mas, ka­da tai pra­si­dės“, - tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.