Premjeras: teks priimti daugiau pabėgėlių nei planuota
Lie­tu­va tur­būt tu­rės pri­im­ti dau­giau pa­bė­gė­lių ne­gu su­tar­ta anks­čiau, tei­gia prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Aš ma­nau, kad kaž­kiek bus ski­ria­mas pa­pil­do­mai skai­čius tų im­ig­ran­tų ir Lie­tu­vai, bet šian­dien pa­sa­ky­ti, koks skai­čius bus, bū­tų per anks­ti“, - penk­ta­die­nį „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jai sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Lie­pos mė­ne­sį per de­ry­bas Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 325 pa­bė­gė­lius - 255 iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos ir dar 70 - iš Tur­ki­jos. Dau­giau­sia tai tu­rė­tų bū­ti iš Si­ri­jos pa­bė­gę as­me­nys. Ta­čiau pa­bė­gė­lių srau­tui į ES ne­ma­žė­jant, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo pers­kirs­ty­ti tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rių dar 160 tūkst. prie­globs­čio pra­šan­čių žmo­nių.

Prem­je­ras tei­gė, kad Lie­tu­va yra už so­li­da­ru­mą, ta­čiau tu­ri bū­ti įver­tin­tos ir jos ga­li­my­bės.

„Mes elg­si­mės so­li­da­riai, bet pir­miau­sia tu­ri bū­ti at­siž­velg­ta į kiek­vie­nos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lies iš­si­vys­ty­mo ly­gį, tu­ri bū­ti at­siž­velg­ta, kad Lie­tu­va pri­ima žmo­nes iš Ukrai­nos. Mes čia juos ir gy­do­me, ir rea­bi­li­ta­ci­jos pro­ce­suo­se da­ly­vau­ja, tai vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti tai­ko­ma Lie­tu­vai tam ti­kra iš­im­tis skai­čiuo­jant tą skai­čių“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.