Premjeras: sumažinti korupciją triskart yra realu
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ti­kin­tis, jog Vy­riau­sy­bės par­eng­to­je Na­cio­na­li­nės ko­vos su ko­rup­ci­ja prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tas tiks­las per de­šimt­me­tį ko­rup­ci­jos ly­gį su­ma­žin­ti tris kar­tus yra rea­lus.

„Aš ma­nau, kad pir­miau­sia pa­si­ti­kė­ji­mas tu­ri bū­ti vi­suo­me­nės la­bai po­zi­ty­vus. Aš ti­kiuo­si, kad jis (tiks­las) yra rea­lus - dėl to mes ir dir­ba­me, kad si­tua­ci­ja keis­tų­si į ge­rą­ją pu­sę. Gal kai ka­da šis klau­si­mas bu­vo es­ka­luo­ja­mas blo­gą­ja pra­sme“, - Lie­tu­vos ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

A.But­ke­vi­čius taip pat sa­kė kad prog­ra­ma yra „aukš­to ly­gio“, o po­ky­čiai ko­vo­je su ko­rup­ci­ja „y­ra tei­gia­mi“.

„Sta­tis­ti­ka ro­do, kad si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je ge­rė­ja, vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mas, po­zi­ty­vas yra įvy­kęs. No­riu pa­sa­ky­ti, kad be vi­suo­me­nės pa­gal­bos jo­kia tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja su to­mis prob­le­mo­mis ne­su­sit­var­kys. Džiau­giuo­si, kad vi­suo­me­nės po­žiū­ris kei­čia­si ver­ti­nant ko­rup­ci­ją Lie­tu­vo­je“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis pa­ti­ki­no, kad pats as­me­niš­kai nie­ka­da nė­ra su­si­dū­ręs su ko­rup­ci­ja, tvir­tin­da­mas, jog „tie, kas ma­ne pa­žįs­ta, to­kia te­ma ne­dis­ku­tuo­ja“.

Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį pa­si­ta­ri­me pri­ta­rė Na­cio­na­li­nės ko­vos su ko­rup­ci­ja 2015–2025 me­tų prog­ra­mos pro­jek­tui. Šia prog­ra­ma ti­ki­ma­si pa­siek­ti, kad Lie­tu­vo­je 2025 me­tais gy­ven­to­jų, įmo­nių va­do­vų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų, tei­gian­čių, jog per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus da­vė ky­šį, bū­tų ne dau­giau kaip 10 pro­cen­tų. Šiais me­tais ti­riant ko­rup­ci­jos pa­pli­ti­mą taip tei­gian­čių­jų bu­vo 31 pro­cen­tas.

Vy­riau­sy­bės par­eng­tą prog­ra­mą dar tu­rės pa­tvir­tin­ti Sei­mas.