Premjeras su EK vadovu aptars pienininkų problemas, Astravo AE klausimą
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius penk­ta­die­nį Briu­se­ly­je pla­nuo­ja su­si­tik­ti su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pir­mi­nin­ku Jean'u Clau­de'u Junc­ke­riu.

Su EK va­do­vu Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės va­do­vas ap­tars kri­ti­nę ša­lies si­tua­ci­ją pie­no sek­to­riu­je bei kels As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) sau­gu­mo klau­si­mą, pra­ne­ša Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba.

„Kal­bant apie pie­no sek­to­rių, Lie­tu­va nu­ken­tė­jo la­biau­siai. Nes mū­sų pie­ni­nin­kys­tės sek­to­rius smar­kiai orien­tuo­tas į eks­por­tą, dau­giau nei 50 proc. pie­no, per­dirb­to į įvai­rius pie­no pro­duk­tus, skir­ta eks­por­tui. To­dėl Ru­si­jai pa­skel­bus im­por­to em­bar­gą, Lie­tu­vos pie­no pra­mo­nė ne­te­ko be­veik treč­da­lio pel­nin­gos eks­por­to rin­kos. Šiuo kri­ti­niu lai­ku mums bū­ti­na pa­pil­do­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nė par­ama“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Ži­nių ra­di­jui A.But­ke­vi­čius vi­zi­to iš­va­ka­rė­se sa­kė, kad „mums bū­ti­na pa­pil­do­ma par­ama pie­no ga­min­to­jams iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, kad pie­no sek­to­rius iš­si­lai­ky­tų, nes jei pie­no sek­to­rius ban­kru­tuo­tų, tai ne­igia­mai at­si­liep­tų ir pie­no per­dir­bė­jams, ir mes ti­krai aiš­kiai su­si­ti­ki­mo me­tu šias min­tis iš­sa­ky­si­me“.

Skai­čiuo­ja­ma, kad dėl pa­sau­li­nės pie­no kri­zės ir že­mų su­pir­ki­mo kai­nų Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jai per­nai pra­ra­do apie 75 mln. eu­rų pa­ja­mų.

Anot A.But­ke­vi­čiaus, EK pa­lai­ky­mo bus pra­šo­ma ir dėl Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mų sinch­ro­ni­za­vi­mo su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos tink­lais. Su­si­ti­ki­me su EK va­do­vu A.But­ke­vi­čius ap­tars ir As­tra­vo AE sau­gu­mo klau­si­mą.

„Lie­tu­va yra ypač su­si­rū­pi­nu­si dėl Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mo. Pri­si­me­nant Čer­no­by­lio AE tra­ge­di­ją, ypač svar­bu siek­ti, kad bū­tų at­lik­ti vi­si sau­gu­mą ga­ran­tuo­jan­tys pa­ti­kri­ni­mai. Kaip kraš­tu­ti­nę prie­mo­nę svars­to­me ne­pirk­ti elek­tros iš ne­sau­gios elek­tri­nės Bal­ta­ru­si­jo­je. Sie­kia­me vie­nin­gos nuo­mo­nės re­gio­ne šiuo klau­si­mu“, – tei­gia mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Lie­tu­va yra ar­šiau­sia Bal­ta­ru­si­jos, sta­tan­čios at­omi­nę jė­gai­nę apie 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, kri­ti­kė. Lie­tu­vos tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ją ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, sta­to­mo vos 20 ki­lo­me­trų nuo ša­lies sie­nos, sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.