Premjeras: stipriausios Lietuvoje – medžiotojų ir urėdų partijos
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to spren­di­mą pri­tar­ti opo­zi­ci­jos siū­lo­mam urė­di­jų re­for­mos va­rian­tui nu­lė­mė me­džio­to­jų bei urė­dų įta­ka.

„Šis bal­sa­vi­mas dar kar­tą par­odė, kad stip­riau­sios Lie­tu­vo­je yra dvi par­ti­jos: me­džio­to­jų bei urė­dų“, – BNS tei­gė S.Skver­ne­lis. Jo ko­men­ta­rą per­da­vė at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas penk­ta­die­nį pri­ta­rė li­be­ra­lo Si­mo­no Gent­vi­lo ir kon­ser­va­to­riaus Pa­uliaus Sau­dar­go siū­ly­mui, jog vie­to­je 42-jų veik­tų 15–25 urė­di­jos.

Už to­kį va­rian­tą bal­sa­vo še­ši ko­mi­te­to na­riai – „vals­tie­tis“ Kęs­tu­tis Bac­vin­ka ir po vie­ną so­cial­de­mo­kra­tą, li­be­ra­lą, tvar­kie­tį, kon­ser­va­to­rių ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rį. Prieš bu­vo trys „vals­tie­čiai“ ir kon­ser­va­to­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės siū­lo­mą mo­de­lį, vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­dy­tų vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“, ku­ri bū­tų įsteig­ta su­jun­gus da­bar­ti­nes 42 miš­kų urė­di­jas, Vals­ty­bi­nį miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tą ir Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją. Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad tai leis efek­ty­viau val­dy­ti iš­tek­lius ir tau­py­ti ša­lies lė­šas.

Kri­ti­kai, įskai­tant koa­li­ci­jos par­tne­rius so­cial­de­mo­kra­tus, tei­gia, jog vie­nos įmo­nės stei­gi­mas ga­li pa­kenk­ti smul­kiam vers­lui re­gio­nuo­se.