Premjeras: socialdemokratų laikysena Mindaugo Basčio klausimu nekelia įtampos
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad Sei­mo na­riai yra lais­vi ap­sisp­ręs­ti, ar rei­kia nai­kin­ti So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rio Min­dau­go Bas­čio man­da­tą, jei bus prie­ita iki bal­sa­vi­mo dėl ap­kal­tos.

Prem­je­ras ne­ma­to prob­le­mos, jei val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių lai­ky­se­na M.Bas­čio at­žvil­giu yra ki­to­kia nei jo – S.Skver­ne­lis pa­kar­to­jo, kad pa­lai­ky­tų so­cial­de­mo­kra­to man­da­to pa­nai­ki­ni­mą.

„Ti­krai ne­no­rė­čiau kal­bė­ti, kad ga­li bū­ti kaž­ko­kia įtam­pa ar ne, aš ma­nau, ši­to­je vie­to­je ti­krai rei­kė­tų elg­tis vi­siems Sei­mo na­riams pa­gal tai, kaip juos įti­ki­no tie ar­gu­men­tai, ku­riuos pa­tei­kė ko­mi­te­tas ar ko­mi­si­ja, ir pri­im­ti spren­di­mus kaip Sei­mo na­riai. Ne­tu­rė­tų čia bū­ti kaž­ko­kių su­si­ta­ri­mų ar vie­ną po­zi­ci­ją uži­ma­me, ar ki­tą po­zi­ci­ją, čia yra kiek­vie­no Sei­mo na­rio in­di­vi­dua­lus ver­ti­ni­mas ir aš to lai­ky­siuo­si“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras.

Perk­laus­tas, ar Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to in­for­ma­ci­ja ir Sei­mo ko­mi­te­to ar ko­mi­si­jos iš­va­dos yra ti­kė­ji­mo klau­si­mas, prem­je­ras tei­gė, kad to­kia in­for­ma­ci­ja ga­li įti­kin­ti ar­ba ne.

„Vis­kas yra ti­kė­ji­mo klau­si­mas, ypač šian­dien kal­bant prieš Ve­ly­kas. Ma­nau, kad ar­ba ta­ve, kaip Sei­mo na­rį, įti­ki­na, ar­ba tu to­mis iš­va­do­mis ne­pa­si­ti­ki, tau trūks­ta įro­dy­mų ar­ba ar­gu­men­tų, dėl to kiek­vie­nas Sei­mo na­rys yra lais­vas ap­sisp­ręs­ti“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Kar­tu jis sa­kė, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja grei­čiau­siai bal­suo­tų vie­nin­gai.

„Ši­tas klau­si­mas mū­sų frak­ci­jo­je ne­bu­vo svars­to­mas, ma­tyt, bus bend­ra frak­ci­jos po­zi­ci­ja. Aš šian­dien iš­reiš­kiu sa­vo, kaip Sei­mo na­rio, po­zi­ci­ją“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

Taip pat jis tei­sė ma­nąs, kad tei­sė­sau­ga in­for­ma­ci­ją apie M.Bas­tį jau ver­ti­no per bau­džia­mo­sios tei­sės pri­zmę ir pa­pil­do­mai į tei­sė­sau­gą kreip­tis ne­ma­to rei­ka­lo.

„Aš ma­nau, kad ji­nai bu­vo ver­ti­na­ma per bau­džia­mo­sios tei­sės pri­zmę ir ga­li­my­bę įro­dy­ti (...) by­lą teis­me“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no iš­va­das, ku­rio­mis tei­gia, kad pa­lai­ky­da­mas ar­ti­mus ir nuo­la­ti­nius ry­šius su Ru­si­jos vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vais M.Bas­tys vei­kė prieš Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sus.

Taip pat kons­ta­tuo­ta, kad „ar­ti­mi Sei­mo na­rio M.Bas­čio ry­šiai su bu­vu­siais ir esa­mais Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo struk­tū­rų par­ei­gū­nais, Krem­liui ar­ti­mais žur­na­lis­tais ir bu­vu­siais bei esa­mais nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui“.

M.Bas­tys tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė ne­ke­ti­nan­tis sa­vo no­ru trauk­tis iš Sei­mo net par­la­men­ti­niam ty­ri­mui nu­sta­čius, kad jo veiks­mai ke­lia grės­mę Lie­tu­vos sau­gu­mui. „Ar aš esu grės­mė na­cio­na­li­niam sau­gu­mui? Ar aš vei­kiau prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus? Ma­nau, kad jei­gu bus pa­da­ry­ta to­kia iš­va­da, vie­na­reikš­miai bus su­tryp­tos žmo­gaus tei­sės. Tie­siog ver­ti­nu tai, kaip po­li­ti­nį su­si­do­ro­ji­mą ir tiek“, – tei­gė M.Bas­tys.

Sei­me yra su­da­ry­ta ir M.Bas­čio ap­kal­tos ko­mi­si­ja, bet ji su­stab­dė dar­bą, kol ty­ri­mą baigs NSGK.

Sei­mas NSGK prieš ke­le­tą sa­vai­čių pa­ve­dė at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) me­džia­go­je nu­ro­dy­tų M.Bas­čio ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

Ko­mi­te­tui bu­vo pa­ves­ta at­sa­ky­ti, ar pa­lai­ky­da­mas šiuos ry­šius M.Bas­tys ne­vei­kė prieš Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sus, šie ry­šiai ne­ke­lia grės­mės Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, nu­sta­ty­ti, ar tar­pi­nin­kau­jant Ru­si­jos įmo­nių, žval­gy­bos ir sau­gu­mo struk­tū­rų par­ei­gū­nams ne­bu­vo pa­da­ry­ta ža­la vals­ty­bei. Taip pat ko­mi­te­tas tu­rė­jo įver­tin­ti, ar tu­ri­mos me­džia­gos apie M.Bas­tį, jo ry­šius ir veik­lą pa­kan­ka pra­dė­ti Sei­mo na­rio ap­kal­tos pro­ce­są.