Premjeras: Socialdemokratai padarė viešųjų ryšių klaidų
Nuo­sek­liai kren­tant par­ti­jos rei­tin­gams mi­nis­tras pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius pri­pa­žįs­ta, kad par­ti­ja pa­sta­ruo­ju me­tu da­rė vie­šų­jų ry­šių klai­dų.

„Aš ma­nau, kad tos klai­dos pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo pa­da­ry­tos ne fak­ti­nės. Mes vė­luo­da­vo­me su­rea­guo­ti į vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­dan­čią in­for­ma­ci­ją, tos klai­dos bu­vo vie­šų­jų ry­šių“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Rea­guo­da­mi į, jo tei­gi­mu, ne­pag­rįs­tą po­li­ti­nių opo­nen­tų puo­li­mą ir vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­dan­čią ne­tiks­lą in­for­ma­ci­ją apie val­džios spren­di­mus, kai­rie­ji ža­da im­tis veiks­mų tvar­kant vie­šuo­sius ry­šius.

Pa­sak jo, su daug ne­tiks­lių pra­ne­ši­mų vi­suo­me­nė su­si­du­ria Sei­me svars­tant va­di­na­mą­jį so­cia­li­nį mo­de­lį. Prem­je­ras pa­tei­kė pa­vyz­dį, kai vie­šo­jo­je erd­vė­je nu­skam­bė­jo ne­tiks­li in­for­ma­ci­ja, kad nėš­čio­sios mo­te­rys ga­lės bū­ti at­lei­džia­mos iš dar­bo, o at­sa­ko­my­bę už so­cia­li­nį mo­de­lį pri­siė­mę so­cial­de­mo­kra­tai į tai nie­kaip ne­rea­ga­vo.

A.But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, par­ti­jos rei­tin­gas taip pat ma­žė­jo ir dėl po­li­ti­nių opo­nen­tų puo­li­mo.

„Jei­gu vi­si tie skan­da­lai bū­tų ti­kri, tai bū­tų ga­li­ma į juos at­sa­ky­ti tam ti­krais ar­gu­men­tais. Bet ka­dan­gi skan­da­lai bū­na su­kur­ti, su­nku į su­kur­tus skan­da­lus ras­ti kaž­ko­kius ar­gu­men­tus ir ga­li tik pa­sa­ky­ti, kad tai ne­tie­sa“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Tuo me­tu Sei­mo na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas tei­gė, kad juos puo­la ne tik opo­zi­ci­ja, bet ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Ji jau nuo 2012 me­tų yra įsi­trau­ku­si į rin­ki­mų kam­pa­ni­ją prieš so­cial­de­mo­kra­tus“ , –BNS sa­kė par­la­men­ta­ras, pri­dū­ręs, kad prieš par­ti­ją vyk­do­mas puo­li­mas kar­tais „per­žen­gia tam ti­kras pa­do­ru­mo ri­bas“.

Tuo me­tu A.But­ke­vi­čius sa­kė Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je ne­no­rin­tis konf­ron­ta­ci­jos nei su opo­zi­ci­ja, nei su ša­lies va­do­ve.

„No­rė­čiau kons­truk­ty­vios dis­ku­si­jos, tiek par­odant sa­vo idė­jas ir iš­dės­tant ar­gu­men­tus, tiek pri­imant ir ki­tą nuo­mo­nę“, – tei­gė prem­je­ras.

Sa­vo ruo­žtu A.Sy­sas tei­gė, kad so­cial­de­mo­kra­tai prieš ku­rį lai­ką pa­kei­tė rin­ki­mų kam­pa­ni­jos tak­ti­ką.

„Ko­kia ji bus, lai­kas par­odys. (...) Mes ti­krai ne­bū­si­me pa­sy­vūs ste­bė­to­jai, pa­ma­ty­si­te“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.