Premjeras: seniūnų darbą galima pagerinti ir be tiesioginių rinkimų
Vy­riau­sy­bė iš es­mės pri­ta­ria siū­ly­mui di­din­ti se­niū­nų veik­los efek­ty­vu­mą, ta­čiau tai ne­tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma įtei­si­nant tie­sio­gi­nius jų rin­ki­mus ar ku­riant dvis­luoks­nį sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tą, sa­ko prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Anot jo, tiks­li­nant ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus rei­kia to­bu­lin­ti, de­cen­tra­li­zuo­ti sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų for­ma­vi­mą ir per­duo­ti dau­giau įga­lio­ji­mų se­niū­ni­joms.

„Mes iš es­mės su­tin­ka­me su ta min­ti­mi, kad rei­kia pa­di­din­ti se­niū­nų veik­los efek­ty­vu­mą, per­ke­liant jų at­sa­ko­my­bės bei at­skai­to­my­bės svo­rio cen­trą iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos į vie­tos bend­ruo­me­nę. Bet mes ma­no­me, kad tai įma­no­ma įgy­ven­din­ti to­bu­li­nant ir de­cen­tra­li­zuo­jant sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų for­ma­vi­mą ir per­duo­dant įga­lio­ji­mus ir funk­ci­jas vie­tos sa­vi­val­dos su­bjek­tams - se­niū­ni­joms“, - an­tra­die­nį LRT ra­di­jui sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

„Grei­tes­nis šios prob­le­mos spren­di­mas ga­li­mas pa­to­bu­li­nant ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus“, - tei­gė jis.

Prem­je­ras at­krei­pė dė­me­sį, kad se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nė ir šiuo me­tu da­ly­vau­ja ski­riant se­niū­ną - įsta­ty­mai nu­ma­to, kad se­niū­ną ski­ria ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta iš sep­ty­nių na­rių, ku­rių ke­tu­ri yra bend­ruo­me­nių iš­rink­ti at­sto­vai.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, lei­džiant se­niū­ni­joms tu­rė­ti sa­vo biu­dže­tus bū­tų grįž­ta­ma į pra­ei­tį, nes to­kia si­tua­ci­ja bu­vo „so­vie­ti­niais lai­kais“. Anks­čiau jis tei­gė, kad to­kiu bū­du pa­blo­gė­tų fi­nan­sų val­dy­mas ir at­si­ras­tų ga­li­my­bės di­dė­ti ko­rup­ci­jai.

Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį nu­spren­dė ne­pri­tar­ti Sei­me svars­to­mai idė­jai įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius se­niū­nų rin­ki­mus. Ne­igia­ma iš­va­da Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai pa­tvir­tin­ta Mi­nis­trų ka­bi­ne­to pa­si­ta­ri­me. Iš­va­da pa­tvir­tin­ta ne­pai­sant Dar­bo par­ti­jos pa­sip­rie­ši­ni­mo.

Pa­gal įvai­rių par­ti­jų at­sto­vų Sei­mui svars­ty­ti pa­teik­tas Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas se­niū­nai bū­tų ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams. Kaip ir per sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus, bal­suo­ti ga­lė­tų Lie­tu­vos pi­lie­čiai ir ki­ti nuo­la­ti­niai ad­mi­nis­tra­ci­nio vie­ne­to gy­ven­to­jai. Ini­cia­to­rių nuo­mo­ne, to­kios Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos se­niū­nams ir se­niū­ni­joms su­teik­tų kons­ti­tu­ci­nį sta­tu­są, ga­ran­tuo­tų rea­lią sa­vi­val­dą ir ren­ka­mų par­ei­gū­nų at­skai­to­my­bę bend­ruo­me­nėms. Kar­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad se­niū­ni­jos tu­rė­tų sa­vo biu­dže­tą.

Ko­vo mė­ne­sį po pa­tei­ki­mo už to­kią Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są bal­sa­vo 50 par­la­men­ta­rų, pen­ki bu­vo prieš, 35 su­si­lai­kė. Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­soms pri­im­ti rei­kia 94 par­la­men­ta­rų bal­sų. Ne­igia­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­da nė­ra įpa­rei­go­jan­ti.

Šiuo me­tu se­niū­nai yra kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jai.