Premjeras šaukia pasitarimą saugumo klausimais
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį ren­gia pa­si­ta­ri­mą sau­gu­mo stip­ri­ni­mo klau­si­mais, ku­ria­me da­ly­vaus vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vas Da­rius Jau­niš­kis.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus at­sto­vės spau­dai Eve­li­nos But­ku­tės-Laz­daus­kie­nės, su­si­ti­ki­me bus ap­ta­ria­ma be­si­kei­čian­ti sau­gu­mo si­tua­ci­ja Eu­ro­po­je bei pa­bė­gė­lių klau­si­mas.

„Kei­čia­si vi­sa sau­gu­mo si­tua­ci­ja Eu­ro­po­je, to­dėl bū­ti­na ap­tar­ti kon­kre­čius kaip į tai rea­guo­ti ir už­ti­krin­ti tiek sau­gu­mą Lie­tu­vo­je, tiek pri­si­dė­ti prie sau­gu­mo stip­ri­ni­mo Eu­ro­po­je“, – BNS sa­kė E.But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, pa­aiš­kė­jus, kad bent du te­ro­ro at­ako­se Par­yžiu­je da­ly­va­vę už­puo­li­kai re­gis­tra­vo­si pa­bė­gė­liais Grai­ki­jo­je, bū­ti­na ap­tar­ti ir su tuo su­si­ju­sius klau­si­mus.

VSD at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Ma­kaus­kas LRT ra­di­jui sek­ma­die­nį sa­kė, kad šiuo me­tu nė­ra pa­grin­do Lie­tu­vo­je pa­kel­ti te­ro­riz­mo grės­mės ly­gį, tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų rea­ga­vi­mo par­eng­tis ir bud­ru­mo ly­gis yra pa­di­din­ta. Pa­sak jo, šiuo me­tu vyks­ta žval­gy­bi­nės in­for­ma­ci­jos pa­si­kei­ti­mas su už­sie­nio ša­lių sau­gu­mo struk­tū­ro­mis.

„Grei­čiau­siai ga­li gau­ti in­for­ma­ci­jos iš tų, ku­rie dir­ba to­se ša­ly­se. Tai yra žval­gy­bi­nės in­for­ma­ci­jos pa­si­kei­ti­mas. Yra spe­cia­lūs ka­na­lai, yra spe­cia­lūs bū­dai keis­tis ta in­for­ma­ci­ja. Ti­kri­na­mi ir as­me­nys, ir vi­si ki­ti da­ly­kai, tas in­for­ma­ci­jos srau­tas vi­są lai­ką vyks­ta ir tai yra pa­grin­di­nis šal­ti­nis, iš ku­rio ga­li nu­sta­ty­ti kaž­ko­kias grės­mes“, – LRT ra­di­jui sa­kė V.Ma­kaus­kas.

Pa­sak jo, VSD ti­ria pra­ne­ši­mus, jog Sei­mo na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ir kai ku­rie ki­ti ša­lies gy­ven­to­jai šeš­ta­die­nį elek­tro­ni­niu pa­štu ga­vo gra­si­nan­čias ži­nu­tes, ta­čiau ne­at­me­tė ga­li­my­bės, jog tai ga­li bū­ti tik pro­vo­ka­ci­jos.

„Ne­ga­li­ma iš kar­to žiū­rė­ti kaip į šim­tap­ro­cen­ti­nę grės­mę (....) Žmo­nės ku­rie yra ne to­kios sta­bi­lios psi­chi­kos nau­do­ja­si ta si­tua­ci­ja (te­ro­ro ak­tų – BNS). Aiš­ku, ga­li bū­ti ir rim­tų grės­mių, dėl to Sau­gu­mo de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai to­kius nu­sta­ti­nė­ja siun­tė­jus ir aš kvie­čiu žmo­nes, ku­rie ga­vo to­kius laiš­kus, per­siųs­ti juos į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą“, – LRT ra­di­jui sa­kė V.Ma­kaus­kas.

Dau­ge­liui Eu­ro­pos oro uos­tų su­griež­ti­nus ke­lei­vių pa­ti­krą, pa­pil­do­mų sau­gu­mo prie­mo­nių im­ta­si ir Lie­tu­vo­je, tei­gia Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Šums­kas.

„Lie­tu­vo­je su­stip­rin­tos bend­ro­jo sau­gu­mo prie­mo­nės, ne tik avia­ci­jos sau­gu­mo. Vil­niaus oro uos­te bu­di „A­ro“ par­ei­gū­nai su šu­ni­mis, ku­rie yra ap­mo­ky­ti užuos­ti sprog­me­nis, o kas link avia­ci­jos sau­gu­mo – iš es­mės sis­te­ma dir­ba, at­kreip­tas dė­me­sys žmo­nių dir­ban­čių pa­ti­kro­je bū­ti bud­res­niems, su­si­kau­pu­siems“, – LRT ra­di­jui sa­kė A.Šums­kas.

Pa­sak jo, dėl su­stip­rin­tų sau­gu­mo prie­mo­nių Vil­niaus oro uos­to veik­la ne­su­tri­ko, di­des­nių ke­lei­vių ei­lių nė­ra, ta­čiau ke­liau­jan­tys į di­džiuo­sius Eu­ro­pos oro uos­tus tu­ri bū­ti pa­si­ren­gę ga­li­miems vė­la­vi­mams.